Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Otwocka
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego, menu 1047 - BIP - Miasto Otwock”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

 

 


Projekty planów miejscowych wyłożone do publicznego wglądu

 WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PN. „WÓLKA MLĄDZKA – ETAP I”  WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

 

Informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pn. „Wólka Mlądzka -etap I” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Wyłożenie odbędzie się w dniach od  8 sierpnia 2022 r. do 29 sierpnia  2022 r.  w siedzibie Urzędu Miasta Otwocka, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, bud. B. pok. nr  17, w godzinach pracy urzędu (dostęp po uprzednim umówieniu się telefonicznie tel. 22–7792001 w. 152 lub 190). Materiały będą także udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka (w zakładce Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2022 r. o godz. 16:00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość na platformie Microsoft Teams oraz YouTube. Osoby zainteresowane udziałem i zabraniem głosu w dyskusji prosimy o wysłanie zgłoszenia do 23 sierpnia 2022 r. do godz. 16:00 na adres: planowanie@otwock.pl.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu miejscowego oraz do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Prezydenta Miasta Otwocka w formie papierowej w Wydziale Organizacyjnym UM Otwocka w godzinach pracy Urzędu bądź drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Otwocka, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock lub w formie elektronicznej poprzez platformę ePUAP lub pocztę elektroniczną na adres: umotwock@otwock.pl - bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym., a w przypadku prognozy oddziaływania na środowisko także ustnie do protokołu, w  terminie od 8 sierpnia do 15 września 2022 r.   Uwaga musi zawierać dane wnioskodawcy tj. imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy tj. adres lub numer działki i obrębu ewidencyjnego. Wzór pisma dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Otwocka. Uwagi złożone po ww. terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Dokumenty do pobrania

  1. Tekst projektu planu Otwock_Wólka_Mlądzka_I_tekstplanu_wylozenieII.pdf
  2. Rysunek planu Otwock_Wólka_Mlądzka_I_rysunekplanu_wylozenieII.pdf
  3. Prognoza oddziaływania środowisko POŚ_Otwock Wólka Mlądzka - etap I_wyłozenie2.pdf
  4. Wzór uwagi wzór uwagi Wólka Mlądzka -etap I.pdf

 

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  MIASTA OTWOCKA  POD NAZWĄ  „WÓLKA MLĄDZKA – ETAP I”  WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

 Informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pn. „Wólka Mlądzka – etap I” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach  od 20 września 2021 r.  do 15 października  2021 r. Termin dyskusji publicznej: 11 października 2021 r., godz. 16:00. Dyskusja odbędzie się za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Przypominamy, że osoby zainteresowane wzięciem udziału w dyskusji publicznej i zabraniem głosu, powinny wysłać zgłoszenie do 8 października 2021 r. do godz. 16:00 na adres planowanie@otwock.pl

Możliwość składania uwag: do 5 listopada 2021 r. (termin nieprzekraczalny).

Otwock_Wólka_Mlądzka_I.pdf

Otwock_Wólka_Mlądzka_I - rysunek.pdf

POŚ_Otwock Wólka Mlądzka - etap I.pdf

 

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PN. „WÓLKA MLĄDZKA – ETAP I”  WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pn. „Wólka Mlądzka -etap I” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Wyłożenie odbędzie się w dniach od 20 września 2021 r. do 15 października 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta Otwocka, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, bud. B. pok. nr  17, w godzinach pracy urzędu (po uprzednim umówieniu się telefonicznie tel. 22–779–20–01 wew. 150, 190 lub przez citybox). Materiały będą także udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 października  2021 r. o godz. 16:00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Osoby zainteresowane udziałem i zabraniem głosu w dyskusji prosimy o wysłanie zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie 8 października 2021 r. do godz. 16:00 na adres: planowanie@otwock.pl.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu miejscowego należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Otwocka z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 listopada 2021 r. w Urzędzie Miasta Otwocka, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock lub na adres urzędu.

Istnieje również możliwość składania uwag do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 listopada 2021 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym oraz przesłane pocztą elektroniczną.

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu proj. planu Wólka Mlądzka-etap I do wglądu.pdf

 

 

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  MIASTA OTWOCKA  POD NAZWĄ  „WÓLKA MLĄDZKA – ETAP II”  WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Otwock_Wólka_Mlądzka_II - tekst planu - 07 12 2020

Otwock_Wólka_Mlądzka_II - uzasadnienie - 07 12 2020

Otwock_Wólka_Mlądzka_II - rysunek - 07 12 2020

Prognoza oddziaływania na środowisko_Otwock Wólka Mlądzka - etap II

 

Otwock_Wólka_Mlądzka_Etap II

Otwock_Wólka_Mlądzka_II - 29 07 2021.pdf

POŚ_Otwock_Wólka_Mlądzka-etap II - 2.08.2021.pdf

 

 

 

 


 

 

 

 


Obowiązujące Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

schemat obowiazujacych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - stan na 24.11.2021.pdf

 

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą „Wólka Mlądzka – etap II”  (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 11.03.2022 r., poz. 2889, Uchwała nr LX/652/22 Rady Miasta Otwocka z dnia 3 marca 2022 r.)

Uchwała_LX_652_22_z_3.03.2022_mpzp_Wólka_Mlądzka-etap_II.pdf.pdf

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pn.,,Emilii Platter" (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 9.11.2021 r. poz. 9642; Uchwała nr LII/563/21 Rady Miasta Otwocka z dnia 27.11.2021 r.) Uchwała LII_563_21 z dnia 27.10.2021 mpzp Emilii Plater.pdf, rozstrzygnięcie nadzorcze.pdf

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn.,,Soplicowo" (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 12.10. 2021 r.,poz. 8719; Uchwała nr LI/538/21 Rady Miasta Otwocka z dnia 28.09.2021 r.) Uchwala LI_538_21 z dnia 28.09. 2021 mpzp Soplicowo.pdfrozstrzygnięcie nadzorcze.pdf

4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar osiedla zabudowy wielorodzinnej „Ługi” miasta Otwocka pod nazwą „Osiedle Ługi”  (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 4.06.2020 r., poz. 6262; Uchwała Nr XXX/310/20 Rady Miasta Otwocka z dnia 27.05.2020 r. treść uchwały do pobrania załącznik do pobrania rozstrzygnięcie nadzorcze

5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar dz. nr ew. 19/1 i 19/2 w obr. 48 w Otwocku  (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 7.05.2020 r., poz. 5252; Uchwała Nr XXIII/295/20 Rady Miasta Otwocka z dnia 30.04.2020 r.”  treść uchwały do pobrania  załącznik graficzny.

6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Obręb 32” w Otwocku (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 25.10.2018, poz. 10113; Uchwała Nr LXXIV/563/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 27.09.2018 r   treść uchwały do pobrania) załącznik graficzny

7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Świderską, Szkolną, Przewoską,    Batorego i Wiejską w Otwocku (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 9.01.2018, poz. 279; Uchwała Nr LVI /429/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 14.11.2017r)  treść uchwały do pobrania.pdf), ( załącznik do pobrania.pdf), ( rozstrzygnięcie nadzorcze.pdf

8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren działek nr 20, 181, 182, 183 i 185 oraz części działek nr 162, 163, 168, 169, 177 i 187 w obrębie 259 i części działek nr 82/1, 83/1 i 84/1 w obrębie 99 - 100 w Otwocku.
Mazow.2007.193.5407 uchw. 2007.02.13 
( treść uchwały do pobrania), ( załącznik do pobrania)

9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w granicach obrębów 118 i 119 w Otwocku.
Mazow.2007.33.678 uchw. 2006.09.26
( treść uchwały do pobrania), ( załącznik do pobrania)

10. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb 140 w Otwocku.
Mazow.2007.33.677 uchw. 2006.09.26

„zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb 140 w Otwocku”
( treść uchwały do pobrania), ( załącznik do pobrania) Uchwała.LXIV.683.22.2022-04-27.pdf

11. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren działki nr 18 w obrębie 139 w Otwocku.
Mazow.2006.57.1818 uchw. 2005.11.29
( treść uchwały do pobrania), ( załącznik do pobrania)

12. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Świderska" w Otwocku.
Mazow.2005.249.8152 uchw. 2005.09.13
( treść uchwały do pobrania), ( załącznik do pobrania)

13. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego obszar osiedla "Kochanowskiego" w Otwocku.
Mazow.2005.165.5250 uchw. 2005.04.29
( treść uchwały do pobrania), ( załącznik do pobrania)

14. Zatwierdzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren pomiędzy ulicami Pułaskiego, Poniatowskiego, 3-ego Maja, Partyzantów w obrębie 143 w Otwocku.
Mazow.2005.113.3285 uchw. 2005.03.01
( treść uchwały do pobrania), ( załącznik do pobrania)

15.Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren ograniczony ulicami Narutowicza, Kubusia Puchatka, Szwoleżerów, Syrokomli, północno-zachodnią granicą działki nr 78 i północno - wschodnią granicą działki nr 53 w obrębie 82 w Otwocku.
Mazow.2004.289.7856 uchw. 2004.10.12
( treść uchwały do pobrania), ( załącznik do pobrania)

16. Zatwierdzenie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka, obejmującego teren pomiędzy ulicami Andriollego, Partyzantów i 3-go Maja, Placem Wolności, wschodnią Granicą działek nr 7 i 8 w obr. 149, ul. Chłopickiego, północno-wschodnią granicą działki nr 28 w obr. 149, ul. Czackiego, północno-wschodnią granicą działek nr 15 i 16 w obr. 149 i ul. Narutowicza w Otwocku.
Mazow.2004.242.6523 uchw. 2004.06.29
( treść uchwały do pobrania), ( załącznik do pobrania)

17. Zatwierdzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działki 17/1, 18/2 i 35 w obr. 137 przy ul. Karczewskiej w Otwocku.
Mazow.2004.87.2153 uchw. 2004.02.24
( treść uchwały do pobrania), ( załącznik do pobrania)

18. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren osiedla "Wioska Szwajcarska" w Otwocku.
Mazow.2004.47.1302 uchw. 2003.12.23
( treść uchwały do pobrania), ( załącznik do pobrania)

19. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kresy Południowe - część A" w Otwocku.
Mazow.2003.319.10201 uchw. 2003.10.28
( treść uchwały do pobrania), ( załącznik do pobrania)

20. Zatwierdzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego swym zasięgiem pas terenów PKP oraz tereny do niego przyległe wraz z Centrum, biegnący przez miasto Otwock z północnego zachodu na południowy wschód - Etap II, część "B" obejmująca kwartały: IX, X, BXI, BXII, BXIII, AXIV, BXV.
Mazow.2003.243.6390 uchw. 2003.07.01
( treść uchwały do pobrania), ( załącznik do pobrania)

21. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący działki nr 71/5 i 71/6 w obrębie 3 w Otwocku.
Mazow.2003.185.4649 uchw. 2003.04.29
(treść uchwały do pobrania)

22. Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka i zatwierdzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego działki nr 62, 63, 64, 65 w obrębie 108 przy ul. J. Słowackiego w Otwocku.
Mazow.2003.156.3874 uchw. 2003.03.25
( do pobrania), ( załącznik do pobrania)

23.Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Górecką, Bagnistą, Kalinowskiego i Źródlaną w Otwocku.
Mazow.2002.276.7177 uchw. 2002.09.03
( do pobrania), ( załącznik do pobrania)

24. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego obszar osiedla "Ługi Północne" w Otwocku.
Mazow.2002.276.7176 uchw. 2002.09.03
( do pobrania), ( załącznik do pobrania)

25. Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka i uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego po obu stronach Szosy Lubelskiej na odcinku przebiegającym przez miasto Otwock.
Mazow.2002.276.7175 uchw. 2002.09.03
( do pobrania), ( załącznik do pobrania)

26. Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka dla obszaru zwanego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego swym zasięgiem pas terenów PKP oraz tereny do niego przyległe wraz z centrum, biegnący przez miasto Otwock z północnego zachodu na południowy wschód - etap I - a w skrócie Planem.
Mazow.2002.237.6067 uchw. 2002.06.25
( do pobrania), ( załącznik do pobrania)

27. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego obręb 114 w Otwocku.
Mazow.2002.237.6066 uchw. 2002.06.25
( do pobrania), ( załącznik do pobrania)

28.Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami Zaciszną, Słoneczną, Kraszewskiego i Wczasową w obrębie 6 w Otwocku.
Mazow.2002.197.4686 uchw. 2002.04.30
( do pobrania), ( załącznik do pobrania)

29. Zatwierdzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 32 z obrębu 143 przy ulicy Legionów oraz teren pomiędzy ulicami Majową, Krótką, Marszałkowską i Sokolą w Otwocku.
Mazow.2002.155.3395 uchw. 2002.03.12
( do pobrania), ( załącznik nr 1 do pobrania), ( załącznik nr 2 do pobrania)

30. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka "Jabłonna Wschodnia".
Mazow.2002.155.3394 uchw. 2002.03.12
( do pobrania), ( załącznik do pobrania)

31. Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka i zatwierdzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na wschód od osiedla Jabłonna po obu stronach drogi w Świerku do granic miasta Otwocka.
Mazow.2002.79.1635 uchw. 1999.12.21
( do pobrania), ( załącznik do pobrania)

32. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu "Samorządowa".
Mazow.2001.177.2852 uchw. 2001.07.04
( do pobrania), ( załącznik do pobrania)

33. Zatwierdzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 9 i nr 18 z obrębu 76 przy ulicy Chłodnej w Otwocku.
Mazow.2001.171.2699 uchw. 2001.05.22
( treść uchwały do pobrania), ( załącznik do pobrania)

34. Zatwierdzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 23 i 58 z obrębu 8 w Otwocku.
Mazow.2001.171.2698 uchw. 2001.05.22
( treść uchwały do pobrania), ( załącznik do pobrania)

35. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący działkę nr 64 z obrębu 9 przy ulicy Zielnej w Otwocku.
Mazow.2001.171.2697 uchw. 2001.05.22
( treść uchwały do pobrania), ( załącznik do pobrania)

36. Zatwierdzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego swym zasięgiem pas terenów PKP oraz tereny do niego przyległe wraz z centrum, biegnący przez miasto Otwock z północnego zachodu na południowy wschód - etap II, część "A" obejmująca kwartały I-VII i DVIII.
Mazow.2001.171.2696 uchw. 2001.05.22
( treść uchwały do pobrania), ( załącznik do pobrania)

37. Zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego centrum Otwocka dla obszaru określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego swym zasięgiem pas terenów PKP oraz tereny do niego przyległe wraz z Centrum, biegnący przez miasto Otwock z północnego zachodu na południowy wschód - etap III - a w skrócie Planem Centrum.
Mazow.2001.119.1609 uchw. 2001.04.11
( treść uchwały do pobrania), ( załącznik do pobrania)

38. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący działkę nr 15 z obrębu 76 przy ulicy Chłodnej w Otwocku.
Mazow.2001.118.1576 uchw. 2000.12.28
( treść uchwały do pobrania), ( załącznik do pobrania)

39. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący działkę nr 9 z obrębu 102 przy ulicy Wiązowskiej w Otwocku.
Mazow.2001.2.11 uchw. 2000.11.28
( treść uchwały do pobrania), ( załącznik do pobrania)

40. Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka i zatwierdzenie planu zagospodarowania przestrzennego "Borowa" w Otwocku.
Mazow.2000.156.1498 uchw. 2000.10.03
( treść uchwały do pobrania), ( załącznik do pobrania)

41. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu "Chrobrego".
Mazow.2000.135.1278 uchw. 2000.02.15
( treść uchwały do pobrania), ( załącznik do pobrania)

42. Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka, obejmująca działkę nr 144 w obrębie 120 przy ulicy Sienkiewicza w Otwocku.
Mazow.2000.120.1179 uchw. 1999.07.30
( treść uchwały do pobrania), załącznik do pobrania.pdf

43. Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka i zatwierdzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przyległego do rzeki Świder na terenie miasta Otwocka - etap I.
Mazow.2000.82.828 uchw. 2000.05.23
( treść uchwały do pobrania), ( załącznik do pobrania)

44. Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka dla obszaru, którego granice określa załącznik do Uchwały Rady Miasta Otwocka Nr XLI/295/97 z dnia 18.03.1997 r. i zatwierdzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Świerk - części obrębu 184 w Otwocku.
Mazow.2000.32.219 uchw. 1999.12.21
( treść uchwały do pobrania), ( załącznik do pobrania

45. Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka, obejmująca działkę nr 5 w obrębie 150 przy ulicy Narutowicza.
Mazow.2000.32.216 uchw. 1999.10.26
( treść uchwały do pobrania), ( załącznik do pobrania)

46. Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka, obejmująca działki nr 13/2, 16/1, 16/2, 17/1, 17/2 z obrębu 107 przy ulicy Majowej.
Mazow.1999.53.2004 uchw. 1999.03.15
( treść uchwały do pobrania), ( załącznik do pobrania)

47. Zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla Żeromskiego w Otwocku, obejmującej część działki nr 15 z obrębu 243 przy ul. Nowej
Uchwała Nr LIX/416/98 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 maja 1998 r.
( treść uchwały do pobrania), ( załącznik do pobrania)

48. Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka, obejmująca część działki nr. 39/1 z obrębu 214 w Otwocku - Mlądzu (Uchwała Nr LIX/415/98 Rady Miasta otwocka z dnia 26.05.1998 r)            treść uchwały do pobrania.pdf), ( załącznik do pobrania.pdf)    

 

 

 
 
Zbiory danych przestrzennych tworzone na podstawie art. 67a ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dz. u. z 2021r., poz. 741 ze zm.)
 
Uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb 140

 

Zmiana mpzp Obreb 140 Uchwała LXIV_683_22 z dnia 27 kwietnia 2022.pdf

 

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą,,Wólka Mlądzka - etap II"

 
  1. Uchwała Nr LX/652/22 Rady Miasta Otwocka z dnia 3 marca 2022 r    Wólka Mlądzka etap II.pdf
  2. Wolka_Mladzka_etap_II       . Otwock_Wólka_Mlądzka_II - 03 03 2022.tif                                                                                               
 
 
 
Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą,,Emilii Plater"
 Uchwala_LII_563_21_z_dnia_27_pazdziernika_2021_r_mpzp_Emilii_Plater.pdf
legenda.jpg
E_Plater_geotiff.tif

 

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Soplicowo”
UCHWALA_NR_LI53821_RADY_MIASTA_OTWOCKA.pdf

geotiff_soplicowo.tif

mpzp_soplicowo_legenda1.tif
 

Metryka

data wytworzenia
2014-09-30
data udostępnienia
2014-09-30
sporządzone przez
Jerzy Szczęśniak
opublikowane przez
Jan Staniewski
ilość odwiedzin
33471
zmiany w dokumencie
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.