Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Otwocka
Menu góra
Strona startowa Ogłoszenia, informacje Poradnik interesanta Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Ochrona Środowiska
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów; WOŚ-01 - Ochrona Środowiska, menu 1357, artykuł 9098 - BIP - Miasto Otwock”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Ochrona Środowiska

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów; WOŚ-01

Usuwanie drzew i krzewów

I. W przypadku zamiaru usunięcia drzew przez podmioty inne niż osoby fizyczne, oraz przez osoby fizyczne chcące dokonać wycinki na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej:

Wymagane wnioski:

Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew / krzewów.

Wniosek zawiera:

 1. Imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości.
 2. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością.
 3. Nazwę gatunku drzewa lub krzewu.
 4. Obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:

a) posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni,

b) nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;

 1. Wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew.
 2. Miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 3. Jeśli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem- do wniosku dołącza się zgodę właściciela (jeżeli jest wymagana); 
 4. Jeśli nieruchomość jest we współwłasności - zgodę pozostałych współwłaścicieli; 
  Jeśli drzewo rośnie na granicy nieruchomości - zgodę właściciela nieruchomości sąsiedniej.
  Spółdzielnie mieszkaniowe lub wspólnoty mieszkaniowe do wniosku dołączają oświadczenie o udostępnieniu informacji o zamiarze złożenia wniosku.
 5. rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzewa lub krzewu albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
 6. projekt planu:
 • nasadzeń zastępczych (jeżeli są planowane), rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska lub
 • przesadzenia drzewa lub krzewu (jeżeli jest planowane),

wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania.

 1. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;
 2. zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeżeli zostało wydane.

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów związane z realizacją inwestycji (za wyjątkiem inwestycji liniowych) wydaje się po uzyskaniu pozwolenia na budowę, jeżeli jest wymagane.

Wszelkie oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Opłaty:

Opłatę za usunięcie drzewa ustala się mnożąc liczbę cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i stawkę opłaty.

Jeżeli drzewo na wysokości 130 cm:

 1. posiada kilka pni - za obwód pnia drzewa przyjmuje się sumę obwodu pnia o największym obwodzie oraz połowy obwodów pozostałych pni;
 2. nie posiada pnia - za obwód pnia drzewa przyjmuje się obwód pnia mierzony bezpośrednio poniżej korony drzewa.

Opłatę za usunięcie krzewu ustala się mnożąc liczbę metrów kwadratowych powierzchni gruntu pokrytej usuwanymi krzewami i stawkę opłaty.

Za wielkość powierzchni pokrytej krzewami przyjmuje się wielkość powierzchni rzutu poziomego krzewu.

Minister właściwy do spraw środowiska określa, w drodze rozporządzenia, wysokość stawek opłat, o których mowa w ust. 1 i 3, różnicując je ze względu na:

 1. rodzaj lub gatunek drzew lub krzewów;
 2. obwód pnia drzewa lub powierzchnię krzewu albo krzewów rosnących w skupisku.

Nie nalicza się opłat za usunięcie:

 • drzew lub krzewów, na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;
 • drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
 • drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
 • drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi;
 • drzew lub krzewów w związku z przebudową dróg publicznych lub linii kolejowych;
 • drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza:
  • 120 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 80 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew,

w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

 • krzewu lub krzewów rosnących w skupiskach, pokrywających grunt o powierzchni do 50 m2, w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • drzew lub krzewów w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew lub krzewów na terenach zieleni;
 • drzew lub krzewów, które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;
 • topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym powyżej 100 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;
 • drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;
 • drzew lub krzewów z grobli stawów rybnych;
 • drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń;
 • drzew lub krzewów usuwanych z terenu poligonów lub placów ćwiczeń, służących obronności państwa.

Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów są zwolnione z opłat skarbowych.

Sposób załatwienia

 1. Złożenie kompletnego wniosku;
 2. Dokonanie analizy stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym rosną drzewa lub krzewy;
 3. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania;
 4. Oględziny w terenie;
 5. Analiza zasadności wniosku, zgodności z miejscowym planem zagospodarowania oraz zapisami wynikającymi z przepisów odrębnych;
 6. Przygotowanie projektu decyzji i jego uzgodnienie;
 7. Wydanie decyzji.

Termin załatwienia

W ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (data doręczenia wniosku organowi właściwemu w sprawie). Do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego - Warszawa, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Otwocka.

Opłata za odwołanie

Nie pobiera się opłat skarbowych za odwołanie od decyzji.


Uwagi

Zgoda właściciela nieruchomości nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez:

 1. użytkownika wieczystego lub posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym;
 2. spółdzielnię mieszkaniową;
 3. wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492);
 4. zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa.

Spółdzielnia mieszkaniowa informuje, w sposób zwyczajowo przyjęty, członków spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, a zarząd wspólnoty mieszkaniowej - członków wspólnoty, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, wyznaczając co najmniej 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag. Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 12 miesięcy od upływu terminu na zgłaszanie uwag.

II. W przypadku zamiaru usunięcia drzew na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą:

Wymagane wnioski:

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa.

Zgłoszenie zawiera imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości. W przypadku gdy wnioskodawca chce, aby sprawa została załatwiona w drodze zaświadczenia, do zgłoszenia należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.

W przypadku gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich wymaganych elementów, właściwy organ, w drodze postanowienia, nakłada obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni.

Sposób i termin załatwienia:

Pracownicy Urzędu Miasta w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonują oględzin w celu ustalenia, odpowiednio:

1)        nazwy gatunku drzewa;

2)        obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:

a)    posiada kilka pni - obwodu każdego z tych pni,

b)   nie posiada pnia - obwodu pnia poniżej korony drzewa.

Z oględzin sporządza się protokół.

Po dokonaniu oględzin Prezydent Miasta, w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli Prezydent nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

Prezydent Miasta może przed upływem w/w terminu wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa. Zaświadczenie podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Jeżeli wnioskodawca chce, aby sprawa została załatwiona w drodze zaświadczenia, opłatę skarbową należy uiścić przed złożeniem zgłoszenia, zaś potwierdzenie jej uiszczenia dołączyć do zgłoszenia.

Uwagi:

W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Prezydent Miasta może wnieść sprzeciw w przypadku:

1)        lokalizacji drzewa:

a)        na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,

b)        na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

c)        na terenach objętych następującymi formami ochrony przyrody: park narodowy, rezerwat przyrody, park krajobrazowy, obszary chronionego krajobrazu, obszar Natura 2000.

2)        spełnienia przez drzewo kryteriów uznania za pomnik przyrody. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, kryteria uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody, kierując się potrzebą ochrony drzew i krzewów ze względu na ich wielkość, wiek, pokrój i znaczenie historyczne, a odnośnie tworów przyrody nieożywionej – ze względu na ich znaczenie naukowe, estetyczne i krajobrazowe.

Prezydent Miasta wnosi sprzeciw:

1)        jeżeli zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na usunięcie;

2)        w przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia.

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, Prezydent Miasta uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

Zezwolenia na usunięcie ani zgłoszenia zamiaru usunięcia nie wymagają:

 • krzew albo krzewy rosnące w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
 • krzewy na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
 • drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
 • 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
 • 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 • 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;
 • drzewa lub krzewy usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego
 • drzewa lub krzewy na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
 • drzewa lub krzewy owocowe, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
 • drzewa lub krzewy usuwane w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
 • drzewa lub krzewy usuwane na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
 • drzewa lub krzewy, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 • drzewa lub krzewy stanowiące przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 • drzewa lub krzewy usuwane na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;
 • drzewa lub krzewy usuwane z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;
 • drzewa lub krzewy usuwane w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;
 • prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
 • drzewa lub krzewy stanowiące złomy lub wywroty usuwane przez:
  • jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,
  • inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;
 • drzewa lub krzewy należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f.

Uszkodzenie i zniszczenie drzew

Prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na celu:

 1. usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych,
 2. utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa,
 3. wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywróceniu statyki drzewa, wykonywanych na podstawie dokumentacji, w tym dokumentacji fotograficznej, wskazującej na konieczność przeprowadzenia takich zabiegów, którą przechowuje się przez okres 5 lat od końca roku, w którym wykonano zabieg.

Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, w celach innych niż określone powyżej, stanowi uszkodzenie drzewa.
Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 50% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, w celach innych niż określone powyżej, stanowi zniszczenie drzewa.
 

Administracyjna kara pieniężna.

Wójt, burmistrz alba prezydent miasta wymierza administracyjną karę pieniężną za:

 • usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia;
 • usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości;
 • zniszczenie drzewa lub krzewu;
 • uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa;
 • usunięcie drzewa pomimo sprzeciwu Prezydenta Miasta i bez zezwolenia;
 • usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia, lub przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu przez Prezydenta Miasta.


W przypadku usunięcia albo zniszczenia drzewa lub krzewu, albo uszkodzenia drzewa w okolicznościach uzasadnionych stanem wyższej konieczności, nie wymierza się administracyjnej kary pieniężnej.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Ochrony Środowiska, bud. C, pok 4, tel. 0-22 779 20 01 w. 171
e-mail: srodowisko@otwock.pl
Pn. 800-1800
Wt., Śr., Cz. i Pt., 800-1600

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1980 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 3. Ustawa z dn. 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie drzew i krzewów


Pliki do pobrania

                                                                                   (zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew)

 

Metryka

sporządzono
2006-09-30 przez Mazek Elżbieta
udostępniono
2006-09-30 00:00 przez Marcin Stefanowicz
zmodyfikowano
2021-04-27 09:15 przez Stefanowicz Marcin
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
869
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.