Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Otwocka
Menu góra
Strona startowa Ogłoszenia, informacje Poradnik interesanta Wydział Ochrony Środowiska
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów; WOŚ-01 - Wydział Ochrony Środowiska, menu 1357, artykuł 9098 - BIP - Miasto Otwock”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wydział Ochrony Środowiska

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów; WOŚ-01

Usuwanie drzew i krzewów

I. W przypadku zamiaru usunięcia drzew przez podmioty inne niż osoby fizyczne, oraz przez osoby fizyczne chcące dokonać wycinki na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej:

Wymagane wnioski:

Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew / krzewów.

Wniosek zawiera:

 1. Imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości.
 2. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością.
 3. Nazwę gatunku drzewa lub krzewu.
 4. Obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:

a) posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni,

b) nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;

 1. Wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew.
 2. Miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 3. Jeśli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem- do wniosku dołącza się zgodę właściciela (jeżeli jest wymagana); 
 4. Jeśli nieruchomość jest we współwłasności - zgodę pozostałych współwłaścicieli; 
  Jeśli drzewo rośnie na granicy nieruchomości - zgodę właściciela nieruchomości sąsiedniej.
  Spółdzielnie mieszkaniowe lub wspólnoty mieszkaniowe do wniosku dołączają oświadczenie o udostępnieniu informacji o zamiarze złożenia wniosku.
 5. rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzewa lub krzewu albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
 6. projekt planu:
 • nasadzeń zastępczych (jeżeli są planowane), rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska lub
 • przesadzenia drzewa lub krzewu (jeżeli jest planowane),

wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania.

 1. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;
 2. zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeżeli zostało wydane.

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów związane z realizacją inwestycji (za wyjątkiem inwestycji liniowych) wydaje się po uzyskaniu pozwolenia na budowę, jeżeli jest wymagane.

Wszelkie oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Opłaty:

Opłatę za usunięcie drzewa ustala się mnożąc liczbę cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i stawkę opłaty.

Jeżeli drzewo na wysokości 130 cm:

 1. posiada kilka pni - za obwód pnia drzewa przyjmuje się sumę obwodu pnia o największym obwodzie oraz połowy obwodów pozostałych pni;
 2. nie posiada pnia - za obwód pnia drzewa przyjmuje się obwód pnia mierzony bezpośrednio poniżej korony drzewa.

Opłatę za usunięcie krzewu ustala się mnożąc liczbę metrów kwadratowych powierzchni gruntu pokrytej usuwanymi krzewami i stawkę opłaty.

Za wielkość powierzchni pokrytej krzewami przyjmuje się wielkość powierzchni rzutu poziomego krzewu.

Minister właściwy do spraw środowiska określa, w drodze rozporządzenia, wysokość stawek opłat, o których mowa w ust. 1 i 3, różnicując je ze względu na:

 1. rodzaj lub gatunek drzew lub krzewów;
 2. obwód pnia drzewa lub powierzchnię krzewu albo krzewów rosnących w skupisku.

Nie nalicza się opłat za usunięcie:

 • drzew lub krzewów, na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;
 • drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
 • drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
 • drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi;
 • drzew lub krzewów w związku z przebudową dróg publicznych lub linii kolejowych;
 • drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza:
  • 120 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 80 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew,

w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

 • krzewu lub krzewów rosnących w skupiskach, pokrywających grunt o powierzchni do 50 m2, w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • drzew lub krzewów w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew lub krzewów na terenach zieleni;
 • drzew lub krzewów, które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;
 • topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym powyżej 100 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;
 • drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;
 • drzew lub krzewów z grobli stawów rybnych;
 • drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń;
 • drzew lub krzewów usuwanych z terenu poligonów lub placów ćwiczeń, służących obronności państwa.

Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów są zwolnione z opłat skarbowych.

Sposób załatwienia

 1. Złożenie kompletnego wniosku;
 2. Dokonanie analizy stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym rosną drzewa lub krzewy;
 3. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania;
 4. Oględziny w terenie;
 5. Analiza zasadności wniosku, zgodności z miejscowym planem zagospodarowania oraz zapisami wynikającymi z przepisów odrębnych;
 6. Przygotowanie projektu decyzji i jego uzgodnienie;
 7. Wydanie decyzji.

Termin załatwienia

W ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (data doręczenia wniosku organowi właściwemu w sprawie). Do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego - Warszawa, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Otwocka.

Opłata za odwołanie

Nie pobiera się opłat skarbowych za odwołanie od decyzji.


Uwagi

Zgoda właściciela nieruchomości nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez:

 1. użytkownika wieczystego lub posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym;
 2. spółdzielnię mieszkaniową;
 3. wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492);
 4. zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa.

Spółdzielnia mieszkaniowa informuje, w sposób zwyczajowo przyjęty, członków spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, a zarząd wspólnoty mieszkaniowej - członków wspólnoty, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, wyznaczając co najmniej 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag. Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 12 miesięcy od upływu terminu na zgłaszanie uwag.

II. W przypadku zamiaru usunięcia drzew na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą:

Wymagane wnioski:

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa.

Zgłoszenie zawiera imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości. W przypadku gdy wnioskodawca chce, aby sprawa została załatwiona w drodze zaświadczenia, do zgłoszenia należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.

W przypadku gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich wymaganych elementów, właściwy organ, w drodze postanowienia, nakłada obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni.

Sposób i termin załatwienia:

Pracownicy Urzędu Miasta w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonują oględzin w celu ustalenia, odpowiednio:

1)        nazwy gatunku drzewa;

2)        obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:

a)    posiada kilka pni - obwodu każdego z tych pni,

b)   nie posiada pnia - obwodu pnia poniżej korony drzewa.

Z oględzin sporządza się protokół.

Po dokonaniu oględzin Prezydent Miasta, w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli Prezydent nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

Prezydent Miasta może przed upływem w/w terminu wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa. Zaświadczenie podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Jeżeli wnioskodawca chce, aby sprawa została załatwiona w drodze zaświadczenia, opłatę skarbową należy uiścić przed złożeniem zgłoszenia, zaś potwierdzenie jej uiszczenia dołączyć do zgłoszenia.

Uwagi:

W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Prezydent Miasta może wnieść sprzeciw w przypadku:

1)        lokalizacji drzewa:

a)        na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,

b)        na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

c)        na terenach objętych następującymi formami ochrony przyrody: park narodowy, rezerwat przyrody, park krajobrazowy, obszary chronionego krajobrazu, obszar Natura 2000.

2)        spełnienia przez drzewo kryteriów uznania za pomnik przyrody. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, kryteria uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody, kierując się potrzebą ochrony drzew i krzewów ze względu na ich wielkość, wiek, pokrój i znaczenie historyczne, a odnośnie tworów przyrody nieożywionej – ze względu na ich znaczenie naukowe, estetyczne i krajobrazowe.

Prezydent Miasta wnosi sprzeciw:

1)        jeżeli zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na usunięcie;

2)        w przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia.

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, Prezydent Miasta uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

Zezwolenia na usunięcie ani zgłoszenia zamiaru usunięcia nie wymagają:

 • krzew albo krzewy rosnące w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
 • krzewy na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
 • drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
 • 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
 • 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 • 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;
 • drzewa lub krzewy usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego
 • drzewa lub krzewy na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
 • drzewa lub krzewy owocowe, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
 • drzewa lub krzewy usuwane w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
 • drzewa lub krzewy usuwane na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
 • drzewa lub krzewy, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 • drzewa lub krzewy stanowiące przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 • drzewa lub krzewy usuwane na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;
 • drzewa lub krzewy usuwane z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;
 • drzewa lub krzewy usuwane w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;
 • prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
 • drzewa lub krzewy stanowiące złomy lub wywroty usuwane przez:
  • jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,
  • inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;
 • drzewa lub krzewy należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f.

Uszkodzenie i zniszczenie drzew

Prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na celu:

 1. usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych,
 2. utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa,
 3. wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywróceniu statyki drzewa, wykonywanych na podstawie dokumentacji, w tym dokumentacji fotograficznej, wskazującej na konieczność przeprowadzenia takich zabiegów, którą przechowuje się przez okres 5 lat od końca roku, w którym wykonano zabieg.

Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, w celach innych niż określone powyżej, stanowi uszkodzenie drzewa.
Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 50% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, w celach innych niż określone powyżej, stanowi zniszczenie drzewa.
 

Administracyjna kara pieniężna.

Wójt, burmistrz alba prezydent miasta wymierza administracyjną karę pieniężną za:

 • usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia;
 • usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości;
 • zniszczenie drzewa lub krzewu;
 • uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa;
 • usunięcie drzewa pomimo sprzeciwu Prezydenta Miasta i bez zezwolenia;
 • usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia, lub przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu przez Prezydenta Miasta.


W przypadku usunięcia albo zniszczenia drzewa lub krzewu, albo uszkodzenia drzewa w okolicznościach uzasadnionych stanem wyższej konieczności, nie wymierza się administracyjnej kary pieniężnej.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Ochrony Środowiska, bud. C, pok 4, tel. 0-22 779 20 01 w. 171
e-mail: srodowisko@otwock.pl
Pn. 800-1800
Wt., Śr., Cz. i Pt., 800-1600

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1980 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 3. Ustawa z dn. 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie drzew i krzewów


Pliki do pobrania

                                                                                   (zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew)

 

Metryka

sporządzono
2006-09-30 przez Mazek Elżbieta
udostępniono
2006-09-30 00:00 przez Marcin Stefanowicz
zmodyfikowano
2021-04-27 09:15 przez Stefanowicz Marcin
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
695
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.