Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta Otwocka
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 
Modyfikacja treści aktualności 'Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą; USC-09'
Wymagane wnioski

Wniosek o przeniesienie do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji, zagranicznego dokumentu stanu cywilnego


Wymagane załączniki

 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej na konto właściwego urzędu stanu cywilnego
 • Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu)
 • Oryginał zagranicznego odpisu aktu stanu cywilnego i jego urzędowe tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula. Jeżeli odpis aktu stanu cywilnego został wydany na druku wielojęzycznym, zgodnie z konwencją podpisaną w Wiedniu 8 września 1976 r. tłumaczenie nie jest wymagane.
 • Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

W przypadku, gdy zagraniczny akt nie zawiera wszystkich danych, wymaganych prawem polskim wymaga uzupełnienia, na podstawie wcześniejszych aktów stanu cywilnego. Ponadto gdy transkrypcja dotyczy aktu małżeństwa - małżonkowie składają oświadczenie o noszonym nazwisku po zawarciu związku małżeńskiego - jeżeli akt zagraniczny nie określa tego nazwiska, poświadczone przez konsula - jeżeli osoba nie składa wniosku osobiście.


Opłaty

 • opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego potwierdzającego transkrypcje 50 zł. i w sytuacji uzupełnienia aktu 39 zł. .
 • 17 zł. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub jego odpisu, wypisu lub kopii

Opłata skarbowa uiszczona najpóźniej w dniu złożenia wniosku. Pokwitowanie wpłaty dołączone do wniosku.
Opłatę skarbową należy dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Otwocka


Dokumenty do wglądu

Dowód osobisty


Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego (tel. 22 779 46 84)
e-mail: usc@otwock.pl ,

Pon. 8.00-18.00, Wt. 8.00-14.00, Śr. 8.00-16.00 Cz. 8.00-14.00 Pt. 9.00-15.00


Sposób załatwienia

Przyjęcie wniosku wraz z ww. dokumentami.
Wpisanie aktu do RSC
Transkrypcji podlega dokument, który w państwie wystawienia jest uznawany za dokument stanu cywilnego i ma moc dokumentu urzędowego, jest wydany przez właściwy organ oraz nie budzi wątpliwości co do autentyczności. Transkrypcja polega na wiernym i literalnym przeniesieniu do rejestru stanu cywilnego treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego zarówno językowo, jak i formalnie, bez ingerencji w pisownie imion i nazwisk osób wskazanych w zagranicznym akcie stanu cywilnego. Transkrypcja jest obligatoryjna, jeżeli obywatel polski, którego dotyczy zagraniczny dokument stanu cywilnego, posiada akt stanu cywilnego potwierdzający zdarzenia wcześniejsze sporządzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i żąda dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego lub ubiega się o polski dokument tożsamości lub nadanie numeru PESEL.


Termin załatwienia

Zgodnie z kpa - od dnia złożenia kompletu dokumentów termin oczekiwania na załatwienie sprawy do 30, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni


Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania decyzji o odmowie transkrypcji aktu stanu cywilnego do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie, za pośrednictwem Kierownika USC, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.


Opłata za odwołanie

Nie pobiera się


Uwagi

 1. Akt stanu cywilnego sporządzony za granicą może być wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego na wniosek osoby, której zdarzenie dotyczy, lub innej osoby, która wykaże interes prawny lub faktyczny w transkrypcji dokumentu potwierdzającego zgon.
 2. W przypadku gdy transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego potwierdzającego urodzenie jest dokonywana na wniosek matki dziecka, a w dokumencie tym są zawarte dane ojca inne niż wynikające z domniemania pochodzenia dziecka od męża matki, kierownik urzędu stanu cywilnego, który dokonał transkrypcji, zawiadamia o tym męża matki, pouczając go o prawie do wniesienia do sądu powództwa o zaprzeczenie ojcostwa, jeżeli jest możliwe ustalenie miejsca pobytu domniemanego ojca.
 3. Jeżeli transkrypcji dokonuje się na wniosek jednego z małżonków, kierownik urzędu stanu cywilnego powiadamia o transkrypcji drugiego małżonka oraz informuje go o prawie do złożenia oświadczenia w sprawie nazwiska..
 4. Jeżeli transkrypcji dokonano na wniosek osoby, której transkrybowany dokument nie dotyczy, kierownik urzędu stanu cywilnego informuje o transkrypcji osoby, których dokument dotyczy. Jeżeli transkrybowany dokument dotyczy małżonków, informuje ich również o prawie do złożenia oświadczeń w sprawie nazwiska lub oświadczeń w sprawie nazwiska dzieci.
 5. Wniosek z kompletem dokumentów można złożyć do wybranego Urzędu Stanu Cywilnego.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. po. 1741, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013. poz. 267 z póż. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2014 r., poz.1628 ze zm.).


Nr konta do dokonywania opłat skarbowych
89 8001 0005 2001 0007 9875 0013


Pliki do pobraniadata wytworzenia2005-11-30
data udostępnienia2005-11-30
sporządzone przezWysocka Jolanta
opublikowane przezMarcin Stefanowicz
data wykonania2019-01-15
Miasto Otwock, Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, tel.: 22 779-20-01, fax: 22 779-42-25, umotwock@otwock.pl, www.otwock.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@