Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Otwocka
Menu góra
Strona startowa Ogłoszenia, informacje Poradnik interesanta Wydział Obsługi Mieszkańca i Podmiotów Gospodarczych
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania; WOM-25 - Wydział Obsługi Mieszkańca i Podmiotów Gospodarczych, menu 1222, artykuł 18577 - BIP - Miasto Otwock”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wydział Obsługi Mieszkańca i Podmiotów Gospodarczych

Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania; WOM-25

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.
 2. Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa.
 3. Kopia aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania w sytuacji, gdy pełnomocnictwa udziela osoba poniżej 60 r.ż.

 

Do wglądu:

    Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.

Miejsce złożenia i odbioru

Wydział Obsługi Mieszkańca i Podmiotów Gospodarczych

Poniedziałek:  8.00-18.00

Wtorek - piątek: 8.00-16.00

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Obsługi Mieszkańca i Podmiotów Gospodarczych

tel. 22 779 27 29 lub 22 779 20 01 wew. 142

Termin załatwienia

Gdy wniosek spełnia warunki, termin sporządzenia aktu pełnomocnictwa  uzgadnia upoważniony pracownik tut. Urzędu z wyborcą lub osobą, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa. W razie braku uzgodnienia, termin wyznacza upoważniony pracownik tut. Urzędu.

Tryb odwoławczy

Brak.

Opłata za odwołanie

Nie podlega opłacie.

Uwagi

 1. Akt pełnomocnictwa na wybory do Sejmu i Senatu RP wyznaczone na dzień 15 października 2023 r.. sporządza się na wniosek wyborcy złożony do Prezydenta Miasta Otwocka najpóźniej w 9 dniu przed dniem wyborów, tj.  do dnia 6 października 2023r.
 2. Pełnomocnictwa do głosowania w swoim imieniu  może udzielić  osoba, która najpóźniej w dniu wyborów kończy 60 lat lub osoba, która posiada orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
 3. Pełnomocnikiem może być osoba posiadająca prawo wybierania.
 4. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć od jednej osoby lub maksymalnie od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.
 5. Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania udzielającego pełnomocnictwo, jak również mąż zaufania zgłoszony przez komitet oraz kandydaci w danych wyborach.
 6. Wniosek może być złożony:

a)ustnie,

 1. b) na piśmie utrwalonym w postaci:

   - papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem,

  - elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu tej osoby w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 1. Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa lub jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku, w innym miejscu na terenie Miasta Otwocka.
 2. W sytuacji, gdy wyborca nie może złożyć podpisu, wniosek podpisuje osoba, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania.
 3. Jeżeli wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania nie spełnia ustawowych warunków wyborca jest wzywany w terminie 3 dni od doręczenia wezwania, do usunięcia wad wniosku. Jeżeli wad nie można usunąć albo nie zostały usunięte w terminie, następuje odmowa sporządzenia aktu, która jest sporządzana na piśmie i doręczona wraz z uzasadnieniem wyborcy.
 4. Wyborca ma prawo cofnięcia pełnomocnictwa do głosowania poprzez oświadczenie złożone w tut. Urzędzie najpóźniej 2 dnia przez dniem wyborów lub w dniu wyborów poprzez doręczenie oświadczenia właściwej komisji obwodowej.
 5. Pełnomocnictwo wygasa z mocy prawa w przypadku:

- śmierci albo utraty prawa wybierania przez udzielającego pełnomocnictwa lub 

  pełnomocnika,

- wcześniejszego osobistego zagłosowania przez udzielającego pełnomocnictwa,

- braku przesłanek, o których mowa w art. 55 § 1 ustawy Kodeks wyborczy,

- wystąpienia przesłanki, o której mowa w art. 55 § 4 ustawy Kodeks wyborczy.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy,
 2. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 3 sierpnia 2023r. w sprawie spisu wyborców,
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzoru wniosków o ujęcie w obwodzie głosowania, skreślenie wyborcy z Centralnego Rejestru Wyborców, zmianę miejsca głosowania oraz wzoru i sposobu ewidencjonowania zaświadczeń o prawie do głosowania.

Do pobrania:

 1. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa, do pobrania: wniosek-o-sporzadzenie-aktu-pelnomocnictwa.pdf
 2. Formularz zgody na przyjęcie aktu pełnomocnictwa, do pobrania: zgoda-na-przyjecie-pelnomocnictwa.pdf
 3. Karta usługi, do pobrania: Sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania.pdf

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zamiar-glosowania-przez-pelnomocnika

Klauzula informacyjna dot Kodeks wyborczy

Metryka

sporządzono
2019-09-25 przez Bożena Kałowska
udostępniono
2019-09-25 00:00 przez Kałowska Bożena
zmodyfikowano
2023-09-08 15:19 przez Kałowska Bożena
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
410
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.