Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta Otwocka
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Ogłoszenia, informacje  / Poradnik interesanta  / Wydział Gospodarki Lokalami
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Wydział Gospodarki Lokalami Wydział Gospodarki Lokalami


Przyznanie dodatku mieszkaniowego; WGL-01


Wymagane wnioski

Druk wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.


Wymagane załączniki

Brak


Opłaty

Brak


Dokumenty do wglądu

 1. Zaświadczenia o wysokości dochodów osób tworzących wspólne gospodarstwo domowe za okres ostatnich 3 - miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku (np. wniosek składamy w lipcu - zaświadczenia za okres: kwiecień, maj, czerwiec). Dochód w rozumieniu ustawy o dodatkach mieszkaniowych stanowią wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania i składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe chyba, że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
 2. Ostatnia decyzja Z.U.S w przypadku emerytów i rencistów.
 3. Ostatnia decyzja O.P.S. w przypadku świadczeń rodzinnych.
 4. Aktualną informację z O.P.S. o wysokości zasiłku stałego i świadczenia pielęgnacyjnego z zaznaczoną składką z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego odprowadzoną do NFZ
 5. Aktualne zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o uzyskanych świadczeniach lub ich braku z zaznaczoną składką z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego odprowadzoną do NFZ + ewentualnie oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych w przypadku osób bezrobotnych.
 6. Zaświadczenie o wysokości uzyskanego stypendium w przypadku studentów z zaznaczoną składką z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego odprowadzoną do NFZ jeśli nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu.
 7. Zaświadczenie o wysokości składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego odprowadzonej do NFZ w przypadku osób przebywających na urlopie wychowawczym.
 8. Ostatnia faktura za energię elektryczną (może być nie zapłacona) - niezbędna do wyliczenia kosztu 1KWh energii elektrycznej, którego wartość stanowi podstawę do wyliczenia ryczałtu na zakup opału i za ewentualny brak sieciowej ciepłej wody.
 9. W sytuacji gdy nie wszystkie osoby zameldowane tworzą gospodarstwo domowe - oświadczenie wnioskodawcy wyjaśniające tę kwestię.
 10. Zaświadczenie z powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w sytuacji gdy w lokalu zamieszkuje osoba wymagająca zamieszkiwania w oddzielnym pokoju lub zaświadczenie lekarskie stwierdzające fakt poruszania się osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim.
 11. W sytuacji gdy o przyznanie dodatku ubiega się osoba będącą właścicielem domku jednorodzinnego - dokumenty albo oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni, oraz wyposażeniu technicznym domu. Rachunki za wywóz nieczystości stałych i płynnych (za miesiąc w którym składany jest wniosek) oraz dokumenty wymienione w pkt. od 1 do 10.


Jednostka odpowiedzialna

Wydział Gospodarki Lokalami (tel. 22 779 46 94)
e-mail: wgl@otwock.pl ,
Pon. 800-1800
Wt., Śr., Czw., Pt. 800-1600


Sposób załatwienia

 1. Weryfikacja poprawności wypełnienia wniosku i deklaracji o dochodach.
 2. W sytuacjach budzących wątpliwości co do statusu majątkowego rodziny ubiegającej się o przyznanie dodatku przeprowadzany jest wywiad środowiskowy mający na celu określenie, czy nie występuje rażąca dysproporcja pomiędzy niskimi dochodami rodziny, a faktycznym jej stanem majątkowym.
 3. Wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu bądź odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.


Termin załatwienia

Udzielenie odpowiedzi do 30 dni - w przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowych ustaleń i uzyskania wyjaśnień do 60 dni.


Tryb odwoławczy

Wnioskodawcy przysługuje prawa wniesienia odwołania od decyzji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem organu wydającego decyzję.


Opłata za odwołanie

Brak


Uwagi

 1. Do dochodu nie wlicza się: świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywienia, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz.195 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 60), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, 1583 i 1860 oraz z 2017 r. poz. 60).
 2. W przypadku stwierdzenia, że dodatek mieszkaniowy został przyznany na podstawie nieprawdziwych danych zawartych w deklaracji lub wniosku, osoba otrzymująca świadczenie jest obowiązana do zwrotu nienależnie pobranych kwot w podwójnej wysokości (wraz odsetkami).
 3. Dokumenty potwierdzające wysokość dochodów gospodarstwa domowego wykazanych we wniosku wnioskodawca winien przechowywać przez okres 3 lat licząc od dnia wydania decyzji o przyznaniu dodatku.
 4. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, przy czym istnieje możliwość dalszego korzystania z tej formy pomocy, aby więc zachować ciągłość tych świadczeń w ostatnim miesiącu obowiązywania decyzji należy złożyć kolejny wniosek - przedstawiając do wglądu aktualne w/w dokumenty.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz.U.2017.180), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.12.2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz.U.2001.156.1817 z późniejszymi zmianami) i uchwała nr XVI/156/04 Rady Miasta Otwocka z dnia 23.03.2004 r. w sprawie zmiany wskaźnika procentowego do naliczania wysokości dodatków mieszkaniowych.


Pliki do pobraniadata wytworzenia2003-06-18
data udostępnienia2003-06-18
sporządzone przezFigat Grzegorz
opublikowane przezNowak Małgorzata
ilość odwiedzin956
rejestr zmianzobacz »
Miasto Otwock, Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, tel.: 22 779-20-01, fax: 22 779-42-25, umotwock@otwock.pl, www.otwock.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@