Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Otwocka
Menu góra
Strona startowa Ogłoszenia, informacje Poradnik interesanta Wydział Gospodarki Gruntami
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia; WGGRLOŚ-06 - Wydział Gospodarki Gruntami, menu 1217, artykuł 9101 - BIP - Miasto Otwock”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wydział Gospodarki Gruntami

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia; WGGRLOŚ-06


Wymagane wnioski

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.


Wymagane załączniki

 1. poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
 2. wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
 3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (w przypadku przedsięwzięć wymienionych w  § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z 2010r.), w trzech egzemplarzach, wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych,

  lub*

  Karta informacyjna przedsięwzięcia
  zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5) ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (w przypadku przedsięwzięć wymienionych w § 3 w/w Rozporządzenia oraz przedsięwzięć niewymienionych w w/w Rozporządzeniu, ale mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000) w trzech egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych;


Opłaty

Opłata skarbowa:
Opłata skarbowa za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: 205,00 zł (dwieście pięć zł) - obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.


Dokumenty do wglądu

Nie są wymagane.


Jednostka odpowiedzialna

Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska (22 779 20 01 w. 171)
e-mail: ocee@otwock.pl
Pn. 800-1800
Wt., Śr., Cz. i Pt., 800-1600


Sposób załatwienia

 1. Złożenie kompletnego wniosku;
 2. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania;
 3. Dokonanie analizy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeśli plan obowiązuje, pod kątem zgodności lokalizacji planowanego przedsięwzięcia z zapisami planu;
 4. W przypadku niezgodności z planem zagospodarowania przestrzennego - wydanie decyzji odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia (z wyjątkami przewidzianymi w przepisach ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko);
 5. W przypadku zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego lub braku obowiązującego planu:
  1. dla przedsięwzięć, dla których obligatoryjnie wymagany jest Raport:
   • uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym;
   • konsultacje społeczne;
   • wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
  2. dla przedsięwzięć, dla których Raport może być wymagany:
   • zaopiniowanie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu, lub braku takiej konieczności;
   • postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko lub o braku tego obowiązku (na postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia OOŚ służy zażalenie);

Następnie, w zależności od postanowienia w sprawie oceny oddziaływania na środowisko:

 1. jeśli nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia OOŚ - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 2. jeśli stwierdzono obowiązek przeprowadzenia OOŚ:
  1. wnioskodawca przedkłada Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
  2. konsultacje społeczne;
  3. uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym;
  4. wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;


Termin załatwienia

W ciągu 2 miesięcy dla przedsięwzięć nie wymagających przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko lub przedsięwzięć, dla których obligatoryjnie wymagane jest sporządzenie raportu. W pozostałych przypadkach terminy są uzależnione od czasu przygotowania i przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.


Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego - Warszawa, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Otwocka w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Opłata za odwołanie

Nie pobiera się opłat skarbowych za odwołanie od decyzji.


Uwagi

Zgodnie art. 69 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w przypadku przedsięwzięć obligatoryjnie wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, wnioskodawca może w pierwszej kolejności złożyć kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z wnioskiem o ustalenie zakresu raportu.


Podstawa prawna

 1. Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w spawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z 2010r.),
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1980r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. Nr 98 z 2000r. poz.1071 z późn. zm.),
 4. Ustawa z dn. 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t. jedn. Dz. U z 2012r. poz. 1282)


Pliki do pobrania

Metryka

sporządzono
2006-09-30 przez Śnieżyńska Marta
udostępniono
2006-09-30 02:00 przez Nowak Małgorzata
zmodyfikowano
2017-07-01 11:38 przez Ciara Witold
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
561
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.