Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta Otwocka
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Ogłoszenia, informacje  / Poradnik interesanta  / Urząd Stanu Cywilnego
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Urząd Stanu Cywilnego Urząd Stanu Cywilnego


USC-01; Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego


Wymagane wnioski

Zgłoszenie ustne


Wymagane załączniki

 • Dowody osobiste osób zamierzających zawrzeć związek małżeński (do wglądu)
 • Dowód wniesienia opłaty skarbowej za sporządzenie aktu małżeństwa.
 • Pisemne zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, złożone przed Kierownikiem USC
 • Prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa - w przypadku kobiet, które ukończyły 16 lat a nie osiągnęły pełnoletniości.
 • W przypadku cudzoziemca dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa wg prawa ojczystego wydany przez władze tego kraju lub przedstawicielstwo dyplomatyczne w Polsce albo prawomocne postanowienie polskiego sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu. Do wglądu: paszport, karta stałego pobytu, w przypadku pobytu czasowego ważna wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce. Ponadto cudzoziemiec przedkłada dokumenty zgodnie ze swoim stanem cywilnym:
  • kawaler/panna - odpis aktu urodzenia wraz z urzędowym tłumaczeniem, dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.
  • osoby, które pozostawały w związku małżeńskim - odpis aktu urodzenia, odpis aktu małżeństwa i odpis orzeczenia o rozwodzie/unieważnieniu małżeństwa wraz z urzędowymi tłumaczeniami tych dokumentów, dokonanymi przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula. Ocena skuteczności orzeczenia zagranicznego sądu dokonana zostanie po przedłożeniu wymienionych dokumentów. W zależności od czasu jego wydania i kraju, z którego ono pochodzi, orzeczenie podlegać będzie skuteczności z mocy prawa (ex lege) lub będzie dopuszczone do obiegu prawnego na terenie RP po uprzednim jego uznaniu przez sąd okręgowy w kraju.
  • wdowiec/wdowa - odpis aktu urodzenia, odpis aktu małżeństwa i odpis aktu zgonu współmałżonka wraz z urzędowymi tłumaczeniami tych dokumentów, dokonanymi przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.


Opłaty

 • Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł.
 • Oplata dodatkowa za udzielenie ślubu poza urzędem 1.000,00

Opłata skarbowa uiszczona najpóźniej w dniu złożenia zapewnień. Pokwitowanie wpłaty dołączone do zapewnienia.
Opłatę skarbową należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Otwocka,


Zawarcie małżeństwa

Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo powinny złożyć lub przedstawić kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumenty niezbędne do zawarcia małżeństwa. Przy zgłoszeniu zamiaru zawarcia małżeństwa narzeczeni podpisują przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego zapewnienie o braku przeszkód prawnych do zawarcia związku małżeńskiego. W momencie składania zapewnienia narzeczeni dokonują wyboru nazwisk noszonych po zawarciu związku małżeńskiego przez małżonków oraz dzieci zrodzonych z tego małżeństwa.

Na wniosek osób zamierzających zawrzeć małżeństwo Kierownik Urzędu Sanu Cywilnego przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.


Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego (tel. 22 779 46 84)
e-mail: usc@otwock.pl ,

Pon. 8.00-18.00, Wt. 8.00-14.00, Śr. 8.00-16.00 Cz. 8.00-14.00 Pt. 9.00-15.00


Sposób załatwienia

 1. Złożyć pisemne zapewnienie wraz z wymaganymi dokumentami.
 2. Przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński (udzielenie ślubu).
 3. Sporządzenie aktu małżeństwa.
 4. Wydanie odpisów aktu małżeństwa.


Termin załatwienia

Niezwłocznie.


Tryb odwoławczy

Do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na siedzibę Urzędu Stanu Cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.


Opłata za odwołanie

Nie pobiera się


Uwagi

Zawarcie małżeństwa następuje zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński obowiązane są do złożenia pisemnego zapewnienia o braku przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa. Zapewnienie może być złożone przed każdym Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w kraju, a za granicą przed polskim Konsulem. Cudzoziemiec nie znający języka polskiego składa przedmiotowe zapewnienie w obecności tłumacza przysięgłego. Związek małżeński można zawrzeć w dowolnie wybranym Urzędzie Stanu Cywilnego w kraju (bez względu na miejsce zamieszkania). Złożenie pisemnych zapewnień o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa - osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego.
Osoby chcące zawrzeć związek małżeński powinny mieć ukończone 18 lat. W przypadku nieletniej kobiety wymagana jest zgoda Sądu Opiekuńczego (zezwolenie wydaje Sąd Rejonowy - Wydział Rodzinny i Nieletnich miejsca zamieszkania wnioskodawcy) należy wówczas przedstawić prawomocne postanowienie zezwalające na zawarcie małżeństwa.
W dniu zawarcia związku małżeńskiego narzeczeni oraz pełnoletni świadkowie przedstawiają dokumenty tożsamości. Jeżeli chociaż jedna z ww. wymienionych osób nie zna języka polskiego małżeństwo zawierane jest przy współudziale tłumacza przysięgłego.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz.1741 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.583 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2014 r., poz.1628 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 225).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 180).


Nr konta do dokonywania opłat skarbowych
89 8001 0005 2001 0007 9875 0013


Pliki do pobraniadata wytworzenia2005-11-29
data udostępnienia2005-11-29
sporządzone przezWysocka Jolanta
opublikowane przezMarcin Stefanowicz
ilość odwiedzin312
rejestr zmianzobacz »
Miasto Otwock, Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, tel.: 22 779-20-01, fax: 22 779-42-25, umotwock@otwock.pl, www.otwock.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@