Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Otwocka
Menu góra
Strona startowa Ogłoszenia, informacje Wybory ławników na kadencję 2024-2027
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wybory ławników na kadencję 2024-2027, menu 1416 - BIP - Miasto Otwock”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wybory ławników na kadencję 2024-2027

Wybory ławników na kadencję 2024-2027

Uchwała Nr LXXXIX/23 Rady Miasta Otwocka z dnia 25 października 2023 r.

w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie, do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie oraz do Sądu Rejonowego w Otwocku na kadencję od 2024 r. do 2027 r.

967_23.pdf

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORU ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2024 - 2027

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2023 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Otwocku, w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie oraz w Sądzie Okręgowym Warszawa - Praga w Warszawie, Prezes Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie zwrócił się do Rady Miasta Otwocka z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:

- do Sądu Rejonowego w Otwocku: 2 ławników

- do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie: 2 ławników do orzekania w sprawach z zakresu pracy i ubezpieczeń społecznych

- do Sądu Okręgowego  Warszawa-Praga w Warszawie: 5 ławników

Ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, ze ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1)   posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2)    jest nieskazitelnego charakteru;

3)    ukończył 30 lat;

4)    jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5)    nie przekroczył 70 lat;

6)    jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7)    posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 Ławnikami nie mogą być:

1)    osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2)    osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3)    funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4)    adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5)    radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6)    duchowni;

7)    żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8)    funkcjonariusze Służby Więziennej;

9)    radni gminy, powiatu i województwa.

Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na danym terenie.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2023 roku (data wpływu do urzędu).

Zgłoszenie, które wpłynęło do rady gminy po upływie terminu określonego w art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, lub niespełniające wymagań formalnych, o których mowa w art. 162 § 2–5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych i rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2022 r. poz. 2155), pozostawia się bez dalszego biegu. Termin do zgłoszenia kandydata nie podlega przywróceniu.

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty (1-4), które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

1)    informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2)    oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3)    oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4)    zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5)    dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych:

- art. 162 § 7 koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa;- art. 162 § 7a koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika;- art. 162 § 8 koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Rady gmin zasięgają od Komendanta Wojewódzkiego Policji albo Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników. Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

Wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia na ławnika wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w Wydziale Obsługi Mieszkańca i Podmiotów Gospodarczych Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock. budynek B, pok. nr 1 w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2023 roku do godz. 16:00.

Wybory ławników odbędą się najpóźniej w październiku 2023  roku.

Kandydat, który nie został wybrany na ławnika, powinien odebrać dokumenty w nieprzekraczalnym terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów. W przypadku nieodebrania dokumentów w terminie wyżej wskazanym dokumentacja zostanie zniszczona w terminie 30 dni.    

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników wraz z załącznikami można pobierać w Biurze Rady Urzędu Miasta Otwocka, budynek A, pok. 12, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej bip.otwock.pl w zakładce „wybory ławników kadencji 2024-2027”. Karty dostępne są również na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości - www.ms.gov.pl. Wzór karty zgłoszenia zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2022 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2022 r., poz. 2155).

Dodatkowych informacji udziela Biuro Rady Miasta Otwocka tel. kont. 22 779-20-01(06) wew. 305.

Przepisy regulujące status prawny ławników i tryb ich wyboru:

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. 2023, poz. 217) – tekst Działu IV Rozdziału 7 „Ławnicy” ustawy.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr. 121 poz. 693).

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2022 r., poz. 2155).

pliki do pobrania:

karta-zgloszenia-kandydata-na-lawnika.docx

oswiadczenia_dot._przestepstwa.docx

oswiadczenie_dot._wladzy_rodzicielskiej.docx

zaswiadczenie lekarskie.doc

RODO kandydat.docx

lista poparcia kandydata.docx

Metryka

sporządzono
2023-05-23 przez Trzpil Renata
udostępniono
2023-05-23 13:09 przez Trzpil Renata
zmodyfikowano
2023-11-02 12:25 przez Trzpil Renata
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
902
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.