Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Otwocka
Menu góra
Strona startowa Miasto Otwock Wydziały Urzędu Miasta Wydział Organizacyjny i Spraw Pracowniczych
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wydział Organizacyjny i Spraw Pracowniczych, bieżące, menu 1208 - BIP - Miasto Otwock”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wydział Organizacyjny i Spraw Pracowniczych

Wydział Organizacyjny i Spraw Pracowniczych

Wydział Organizacyjny i Spraw Pracowniczych

tel. 22 779 20 01, wew. 103, 378
budynek "C", I piętro, pok. nr 9

Funkcje Naczelnika Sprawuje: Magdalena Masłocha

tel. 22 779 20 01, wew. 169

Do zadań jednostki organizacyjnej urzędu należy w szczególności:

1. w zakresie spraw organizacyjnych:

1) wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem obsługi narad organizowanych przez Prezydenta w tym:

a) opracowywanie projektów porządku posiedzeń,

b) współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi w zakresie przygotowania materiałów do tematów zgłoszonych na narady organizowane przez Prezydenta,

c) sporządzanie protokołów,

d) przekazywanie podjętych na posiedzeniach ustaleń jednostkom organizacyjnym,

2) obsługa sekretariatu Prezydenta,

3) prowadzenie rejestru skarg i wniosków, oraz rejestru petycji

4) koordynacja procesu udzielania informacji publicznej,

5) koordynacja rozpatrywania skarg i wniosków, w tym rozdzielanie ich do załatwienia przez właściwe komórki organizacyjne i nadzór nad terminowością ich załatwienia,

6) koordynacja rozpatrywania wniosków i interpelacji radnych oraz wniosków i interwencji posłów i senatorów,

7) prowadzenie rejestrów:

a) zarządzeń Prezydenta,

b) upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Prezydenta,

c) porozumień zawieranych przez Prezydenta,

d) pieczęci i stempli,

e) umów,

f) porozumień,

g) wystąpień podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową.

h) kontroli,

i) wniosków o udzielenie dostępu do informacji publicznej.

8) opracowywanie projektu regulaminu organizacyjnego Urzędu i jego zmian,

9) obsługa Biuletynu Informacji Publicznej,

10) techniczno – organizacyjna obsługa wyborów i referendów;

2. w zakresie spraw pracowniczych:

1) prowadzenie spraw kadrowych kierownictwa i pracowników Urzędu oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych,

2) opracowywanie polityki kadrowej Urzędu w zakresie rekrutacji, selekcji, zatrudniania, systemu ocen oraz systemu szkoleń,

3) planowanie i organizacja szkoleń, dokształcania oraz doskonalenia zawodowego pracowników biur Urzędu,

4) realizowanie procesu służby przygotowawczej dla nowo zatrudnionych pracowników Urzędu,

5) naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń związanych z pracą pracowników Urzędu oraz sporządzanie list płac pracowników Urzędu,

6) prowadzenie spraw pracowników Urzędu związanych z realizacją regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

7) opracowywanie projektów regulaminów określających prawa i obowiązki pracowników Urzędu, w tym regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

8) współpraca z zakładowymi organizacjami związkowymi w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy,

9) szkolenie pracowników Urzędu wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji o sposobach postępowania na wypadek powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia;

10) realizacja zadań dotyczących obsługi krajowych podróży służbowych pracowników Urzędu w zakresie wskazanym zarządzeniem Prezydenta;

11) prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych;

12) prowadzenie polityki przeciwdziałania zjawisku mobbingu w Urzędzie;

13) wykonywanie zadań związanych ze zbieraniem i rejestracją oświadczeń majątkowych, o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz lustracyjnych;

14) organizowanie prac związanych z ocenami okresowymi pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych,

15) prowadzenie obsługi komisji dyscyplinarnych,

16) sporządzanie sprawozdań statystycznych w zakresie zatrudnienia,

17) kontrola przestrzegania dyscypliny pracy w Urzędzie,

18) prowadzenie spraw związanych z praktykami studenckimi, zawodowymi, stażami odbywanymi w Urzędzie,

19) prowadzenie spraw socjalnych pracowników.

3. w zakresie obsługi technicznej:

1) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem należytego stanu technicznego budynków Urzędu,

2) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrona mienia Urzędu,

3) ewidencja środków trwałych i wyposażenia w Urzędzie,

4) prowadzenie spraw pieczęci i tablic urzędowych oraz gospodarka drukami i formularzami,

5) prowadzenie spraw gospodarczych i zaopatrzeniowych Urzędu,

6) utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach Urzędu,

Metryka

sporządzono
2016-03-31 przez Zajączkowska Katarzyna
udostępniono
2016-03-31 00:00 przez Flisek Barbara
zmodyfikowano
2024-01-17 14:58 przez Flisek Barbara
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
5243
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.