Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Otwocka
Menu góra
Strona startowa Miasto Otwock Wydziały Urzędu Miasta Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej , bieżące, menu 1123 - BIP - Miasto Otwock”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

tel. 22 779 20 01 do 6, wew. 310, 118, 139, 129, 172, 171 lub 22 779 21 11, 
e-mail: wgk@otwock.pl

budynek "C", I piętro

Naczelnik: Karolina Wojnicz
tel. 22 779 21 11

1. Do zadań Gospodarki Komunalnej należy w szczególności:

1) opracowanie i realizacja polityki Miasta w sprawach należących do zakresu działania Wydziału,

2) zarządzanie drogami gminnymi, w szczególności ich utrzymanie (wraz z chodnikami i parkingami), w tym:

a) planowanie i realizacja budżetu Miasta w zakresie bieżącego utrzymania dróg,

b) ewidencja dróg gminnych,

c) oznakowanie dróg gminnych,

d) lokalizacja urządzeń w pasie drogowym,

e) utrzymanie czystości,

f) zajęcie pasa drogowego,

g) umieszczenie urządzeń i reklam w pasie drogowym,

h) organizacja ruchu drogowego w zakresie przygotowania i opiniowania projektów,

i) lokalizacja zjazdów,

j) współpraca z innymi podmiotami w zakresie dróg publicznych,

k) prowadzenie sprawozdawczości w zakresie dróg publicznych;

3) prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem ruchem drogowym,

4) realizacja zadań Miasta w zakresie oświetlenia i sygnalizacji świetlnej,

5) współpraca z innymi zarządcami dróg i innymi zarządcami ruchu drogowego,

6) realizacja zadań Miasta w zakresie lokalnego transportu zbiorowego,

7) prowadzenie spraw związanych z odszkodowaniami komunikacyjnymi,

8) planowanie rozwoju terenów zieleni w Mieście, we współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska,

9) prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, utrzymaniem i eksploatacją terenów zielonych, parków, skwerów, placów zabaw, fontann, zdrojów ulicznych, punktów szybkiego napełniania wozów strażackich, kanalizacji deszczowej itp.,

10) prowadzenie spraw dotyczących targowisk miejskich, w tym opłaty targowej,

11) zapewnienie funkcjonowania miejskiej infrastruktury technicznej, w tym zapewnienie dostawy wody,

12) koordynacja i realizacja zadań zapewniających techniczne utrzymanie i opiekę nad miejscami pamięci narodowej,

13) planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Miasta,

14) prowadzenie spraw związanych z cmentarzami.

15) planowanie, organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym, w tym:

a) sprawowanie nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem zadań w zakresie przewozu osób środkami komunikacji miejskiej na terenie Miasta Otwocka,

b) kontrola jakości i punktualności transportu zbiorowego,

c) określanie warunków technicznych funkcjonowania linii komunikacyjnych,

d) przygotowywanie i realizacja usług z zakresu korzystania przez pasażerów z miejskiej komunikacji zbiorowej,

e) przygotowywanie zasad korzystania z miejskiej komunikacji zbiorowej, w tym również z korzystania z przystanków autobusowych,

f) nadzorowanie i aktualizacja informacji w zakresie świadczonych usług transportu zbiorowego, w  szczególności aktualizacja rozkładów jazdy na przestankach autobusowych oraz ich publikacja na stronie internetowej Urzędu Miasta.

2. Do zadań Ochrony Środowiska należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska, w tym ochroną powietrza, gleby, ograniczeniem hałasu,

2) wydawanie decyzji w zakresie ochrony środowiska,

3) działanie w zakresie zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska,

4) nadzór nad realizacją Programu Ochrony Środowiska i Planem Gospodarki Odpadami,

5) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć,

6) prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie.

7) wykonywanie zadań w zakresie gospodarki wodnej, w tym urządzeń melioracyjnych,

8) wykonywanie zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, w tym wydawanie decyzji w tym zakresie,

9) wykonywanie zadań z zakresu utrzymaniu porządku i czystości w gminach, w tym wydawanie decyzji w tym zakresie,

10) opracowywanie projektu Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie miasta Otwocka,

11) prowadzenie spraw z zakresu geologii i górnictwa, w tym opiniowanie dokumentacji projektowej wykonania prac geologicznych na terenie Miasta,

12) prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody, w tym prowadzenie postępowań w sprawach związanych z wydawaniem zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów wraz z naliczaniem opłat i kar, prowadzenie postępowania w przypadku zniszczenia zieleni oraz wycinki bez wymaganego zezwolenia,

13) prowadzenie rejestrów w sprawach należących do zakresu działania Wydziału,

14) prowadzenie spraw związanych z edukacją ekologiczną i współpraca w tym zakresie z placówkami oświatowymi,

15) prowadzenie spraw związanych z ochroną zwierząt, w tym poprzez współpracę ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt, służbami weterynaryjnymi, zbiornicą dla padłych zwierząt i innymi podmiotami,

16) prowadzenie postępowań w sprawie zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne,

17) prowadzenie spraw związanych z rolnictwem, w tym spisem rolnym,

18) przeprowadzanie kontroli w zakresie działania Wydziału,

3. Do Zespół Eko Patrolu należy prowadzenie spraw związanych z ochroną zwierząt i kontrolą w zakresie ochrony środowiska, przyrody, odpadów, czystości i porządku, w szczególności:

1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom (poprzez informowanie podmiotów za to odpowiedzialnych),

2) reagowanie na przejawy łamania przepisów z zakresu ochrony zwierząt,

3) przeprowadzanie kontroli, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska i innych przepisach, w szczególności:

a) kontrola czystości i porządku na terenie miasta oraz właściwego postępowania z odpadami,

b) kontrola właścicieli nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie zawierania umów dotyczących odbioru odpadów,

c) kontrola właścicieli nieruchomości w zakresie zawierania umów i posiadanych rachunków na wywóz nieczystości płynnych,

d) kontrola legalności wycinki drzew,

e) kontrola palenisk domowych.

4) interwencje związane z zanieczyszczaniem cieków wodnych na terenie Miasta,

5) rozpoznawanie zagrożeń oraz działania prewencyjne mające zapobiegać zdefiniowanym zagrożeniom dla środowiska.

4. Do Zespołu ds. Gospodarki Odpadami należy prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami, w szczególności:

1) prowadzenie działań edukacyjnych, promocyjnych i informacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi,

2) prowadzenie systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych,

3) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości na terenie Miasta, w tym gospodarką odpadami, likwidacją dzikich wysypisk śmieci oraz nieczystościami ciekłymi,

4) nadzór nad działalnością punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK),

5) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

6) wydawanie decyzji w zakresie działania Zespołu, w szczególności:

a) zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

b) zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

c) decyzji nakazujących usuwanie odpadów,

7) współpraca z innymi podmiotami w zakresie działania Zespołu, w tym przy wydawaniu decyzji zatwierdzających programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi i na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,

8) prowadzenie postępowań określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa,

9) podejmowanie działań mających na celu powstanie na terenie Miasta instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

10) podejmowanie działań mających na celu ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania,

11) przyjmowanie oraz weryfikacja sprawozdań dotyczących zebranych odpadów oraz nieczystości ciekłych,

12) prowadzenie bazy danych dotyczących umów zawartych przez właścicieli poszczególnych nieruchomości na odbiór odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych,

13) prowadzenie bazy danych dotyczących ewidencji ilości odpadów komunalnych i nieczystości płynnych usuwanych przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie,

14) prowadzenie rejestrów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

15) sporządzanie sprawozdań dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami i przekazywanie do Wydziału Budżetu

Metryka

sporządzono
2016-03-11 przez Zajączkowska Katarzyna
udostępniono
2016-03-11 00:00 przez Flisek Barbara
zmodyfikowano
2024-01-17 15:01 przez Flisek Barbara
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
8412
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.