Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Otwocka
Menu góra
Strona startowa Miasto Otwock Rada Miasta Otwocka kadencja 2018 - 2024
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rada Miasta Otwocka kadencja 2018 - 2024, menu 1004 - BIP - Miasto Otwock”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rada Miasta Otwocka kadencja 2018 - 2024

Rada Miasta Otwocka kadencja 2018 - 2024

Nazwa jednostki:Rada Miasta Otwocka
Adres:ul. Armii Krajowej 5
05-400  Otwock

Kontakt:

tel. 22 779 20 01 wew. 305
fax. 22 788-42-25
e-mail:  radamiasta@otwock.pl

Skład Rady: 
Przewodnicząca Rady MiastaMonika Joanna Kwiek e-mail:  radamiasta@otwock.pl
 
Wiceprzewodniczący Rady MiastaJakub Rafał Kosiński e-mail:
Wiceprzewodniczący Rady MiastaArkadiusz Krzyżanowski, e-mail:
 
 


Przemysław Bogusz,
e-mail: 

Joanna Chmielewska, e-mail:

Wojciech Dousa, e-mail:

Urszula Monika Golińska, e-mail:

Andrzej Mieczysław Gurdziel, e-mail:

Radosław Kałowski, e-mail:

Andrzej Kobus, e-mail:

Marcin Michał Kraśniewski, e-mail: 

Jarosław Łakomski, e-mail: 

Marcin Andrzej Michalczyk:
e-mail:

Magdalena Nowak, e-mail: l

Ireneusz Józef Paśniczek, e-mail:

Dariusz Bogdan Piętka,
e-mail: 

Małgorzata Ewa Rock,
e-mail: 

Andrzej Józef Sałaga,
e-mail: 

Stanisław Stanaszek, e-mail:

Mariusz Edward Strawiński, e-mail:

Ireneusz Wojtasik,
e-mail:

mapa_okregi_2.pdf

postanowienie 78.2023.pdf

Kompetencje Rady Gminy reguluje  ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 poz. 40 ze zm.)

Organem stanowiącym i kontrolnym w gminie jest rada gminy.

Kadencja rady gminy trwa 5 lat licząc od dnia wyboru.

W skład rady wchodzą radni w liczbie:
- piętnastu w gminach do 20 000 mieszkańców;
- dwudziestu jeden w gminach do 50 000 mieszkańców;
- dwudziestu trzech w gminach do 100 000 mieszkańców;
- dwudziestu pięciu w gminach do 200 000 mieszkańców oraz po trzech na każde dalsze rozpoczęte 100 000 mieszkańców, nie więcej jednak niż czterdziestu pięciu radnych.

Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:
1) uchwalanie statutu gminy;
2) ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności;
3) powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu – na wniosek wójta;

4) uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu;
4a) rozpatrywanie raportu o stanie gminy oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania z tego tytułu;
5) uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
6) uchwalanie programów gospodarczych;
6a) przyjmowanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
7) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki;
8) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach;
9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
a) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy,
których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,
b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,
c) zaciągania długoterminowych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768
i 1964),
d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,

e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,
f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,
h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,
j) wyrażenia zgody na zawarcie umowy, o której mowa w art. 50a ust. 1;
10) określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania;
11) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a;
12) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku;

12a) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych;
13) podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693, 1768, 1783
i 2185), a także wznoszenia pomników;
14) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy;
14a) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów;
15) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady

Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy;
w tym celu powołuje komisję rewizyjną.

Rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji.

Rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego i 1–3 wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów
w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.

Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz
na kwartał.

Rada gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów gminy określa statut gminy.

Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy.

Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców.

 

 

 

Metryka

sporządzono
2018-11-19 przez Trzpil Renata
udostępniono
2018-11-19 00:00 przez Koczara Patrycja
zmodyfikowano
2024-04-30 13:04 przez Koczara Patrycja
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
10170
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.