Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Otwocka
Menu góra
Strona startowa Miasto Otwock Prezydent Miasta
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Prezydent Miasta, menu 1003 - BIP - Miasto Otwock”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Prezydent Miasta

Prezydent Miasta

Prezydent Miasta

Jarosław Tomasz MARGIELSKI

tel. 22 779-27-92
e-mail: prezydent@otwock.pl

Godziny przyjęć interesantów:

 

 1. Organem wykonawczym Miasta jest Prezydent.
 2. Prezydent wykonuje uchwały Rady i zadania określone przepisami prawa. Do zadań Prezydenta należy w szczególności:
  1. Przygotowywanie spraw, w których stanowi Rada w tym zwłaszcza projektu budżetu.
  2. Określanie sposobu wykonania uchwał Rady.
  3. Ustalenie planu wykonania budżetu, informowania mieszkańców miasta o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społeczno-gospodarczej i wykorzystaniu środków budżetowych.
  4. Wydawanie zarządzeń w sprawach zwykłego zarządu majątkiem, a zwłaszcza zaciąganie i udzielanie pożyczek krótkoterminowych do łącznej wysokości ustalonej przez Radę na dany rok budżetowy.
  5. Zaciąganie zobowiązań i poręczeń do wysokości ustalonej przez Radę.
  6. Decydowanie o wszczęciu i rezygnacji ze sporu sądowego oraz ustalenie warunków ugody sądowej.
  7. Zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
  8. Udzielanie kierownikom podległych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej pełnomocnictwa do zarządzania mieniem tych jednostek oraz udzielanie zgody kierownikom tych jednostek na czynności przekraczające zakres pełnomocnictwa.
  9. Wykonywanie zadań zleconych określonych odrębnymi przepisami.
  10. Kierowanie bieżącymi sprawami Miasta.
  11. Ogłaszanie budżetu Miasta i sprawozdania z jego wykonania.
  12. Wydawanie Sekretarzowi Miasta poleceń i wskazówek dotyczących sposobu prowadzenia spraw Miasta.
  13. Reprezentowanie Miasta na zewnątrz. Prezydent jest reprezentantem Miasta w: organizacjach publicznoprawnych, spółkach, spółdzielniach i stowarzyszeniach gmin, o ile Rada nie postanowi inaczej. Prezydent reprezentuje Miasto podczas uroczystości ogólnopaństwowych i lokalnych.
  14. Opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią, ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego oraz zarządzanie ewakuacji z obszarów bezpośrednio zagrożonych.
  15. Prezydent Miasta zapewnia obywatelom realizację ich prawa dostępu do dokumentów związanych z wykonywaniem publicznych zadań Miasta i jego organów. Udostępnienie dokumentów następuje na pisemny wniosek, niezwłocznie, nie później jednak niż po upływie 14 dni od otrzymania wniosku. Dokumenty udostępniane są do wglądu, celem zapoznania się z ich treścią, sporządzania notatek i odpisów. Koszty kopiowania dokumentów określone uchwałą Rady ponosi zainteresowany. Dokumenty udostępniane są w obecności wyznaczonego pracownika sekretariatu Prezydenta. Jeżeli wniosek zainteresowanego dotyczy dokumentów niejawnych lub chronionych prawem, Prezydent niezwłocznie informuje o niemożliwości ich udostępnienia.
 3.  
  1. W przypadku niecierpiącym zwłoki Prezydent wydaje przepisy porządkowe w formie zarządzenia.
  2. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1 podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady. Traci ono moc w razie odmowy zatwierdzenia bądź nieprzedstawienia do zatwierdzenia na najbliższej sesji Rady.
  3. W razie nieprzedstawienia do zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia zarządzenia Rada określa termin utraty jego mocy obowiązującej.
  4. Prezydent przesyła przepisy porządkowe do wiadomości wójtom sąsiednich gmin i staroście powiatu otwockiego, następnego dnia po ich ustanowieniu.
  5. Prezydent może upoważnić wiceprezydentów, pełnomocników lub innych pracowników Urzędu Miasta do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych.
 4.  
  1. Oświadczenia woli w imieniu Miasta w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo Prezydent albo działający na podstawie jego upoważnienia wiceprezydent samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez Prezydenta osobą.
  2. Czynność prawna mogąca spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych jest bezskuteczna bez kontrasygnaty Skarbnika Miasta lub osoby przez niego upoważnionej. Skarbnik Miasta może odmówić kontrasygnowania czynności, lecz w razie wydania pisemnego polecenia przez zwierzchnika wykonuje czynność zawiadamiając równocześnie o odmowie kontrasygnaty Radę i Regionalna Izbę Obrachunkową.

Metryka

sporządzono
2013-12-31 przez MałgorzataM Nowak
udostępniono
2013-12-31 00:00 przez MałgorzataM Nowak
zmodyfikowano
2018-11-22 16:38 przez Nowak MałgorzataM
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
9905
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.