Serwis Urzędu Miasta Otwocka
Biletyn Informacji Publicznej

  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy   Otwock    www.otwock.pl

Dane

Aktualności

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Wybory

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rekrutacja

Skargi, wnioski i petycje

 Organy gminy

Prezydent Miasta

Rada Miasta

Komisje Rady Miasta

Wydziały Urzędu Miasta

 Prawo lokalne

Statut Miasta

Regulamin Urzędu Miasta

Sesje Rady Miasta

Uchwały Rady Miasta

Zarządzenia Prezydenta

Budżet miasta

Umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty

Podatki i opłaty

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

 Inne

Jednostki organizacyjne

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi

Ogłoszenia o wyniku postępowania

Zapytania ofertowe

Zasób nieruchomości gminnych

Mienie gminy

Informacja o środowisku

Oświadczenia majątkowe

Informacje nieudostępnione

Przejrzysta Polska

Punkty adresowe

Rejestry

Programy zdrowotne

Informacje o zgromadzeniach

Informacje o wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów

 NGO

Akty prawne

Konsultacje

Konkursy

1%

Spotkania z organizacjami

Otwarte konkursy ofert

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji

Inicjatywa lokalna

 Serwis

Wyszukiwarka

Redakcja biuletynu

Instrukcja obsługi

Rejestr zmian

 

  Poradnik interesanta

Urząd Stanu Cywilnego

USC-01;   Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego >>>

USC-02;   Zawarcie związku małżeńskiego wyznaniowego ze skutkiem cywilnoprawnym >>>

USC-03;   Wydanie decyzji zezwalającej na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego >>>

USC-04;   Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą >>>

USC-05;   Zgłoszenie urodzenia dziecka >>>

USC-06;   Rejestracja zgonu >>>

USC-07;   Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego >>>

USC-08;   Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego >>>

USC-09;   Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą >>>

USC-10;   Ustalenie i odtworzenie aktu stanu cywilnego >>>

USC-11;   Wydawanie odpisów z rejestru stanu cywilnego >>>

USC-13;   Oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa >>>

USC-14;   Nadanie dziecku nazwiska męża matki >>>

USC-15;   Zmiana imienia dziecka >>>

USC-16;   Nadanie medali "Za długoletnie pożycie małżeńskie" >>>

USC-18;   Zmiana nazwiska i imienia >>>

Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej

WPRiDG-04;   Wydawanie duplikatów zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej >>>

WPRiDG-06;   Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Otwocka >>>

WPRiDG-07;   Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na terenie miasta Otwocka >>>

WPRiDG-08;   Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką >>>

WPRiDG-09;   Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną >>>

WPRiDG-10;   Zezwolenie na organizowanie imprez masowych >>>

WPRiDG-14;   Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości >>>

WPRiDG-16;   Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości >>>

Wydział Gospodarki Gruntami

WGGRLOŚ-01;   Wydzierżawienie gruntu >>>

WGGRLOŚ-02;   Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców >>>

WGGRLOŚ-03;   Nadanie lub zmiana numeru porządkowego >>>

WGGRLOŚ-04;   Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów >>>

WGGRLOŚ-05;   Podział nieruchomości-postanowienie w sprawie zaopiniowania projektu podziału >>>

WGGRLOŚ-05a;   Podział nieruchomości - decyzja zatwierdzająca projekt podziału >>>

WGGRLOŚ-06;   Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia >>>

WGGRLOŚ-08;   Ustalenie opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości >>>

Wydział Gospodarki Komunalnej

WGK-01;   Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym (drogi gminnej) urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami wydawane w drodze decyzji >>>

WGK-02;   Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego (drogi gminnej) w celu prowadzenia robót wydawane w drodze decyzji >>>

WGK-03;   Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego (drogi gminnej) w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego >>>

WGK-04;   Zezwolenie na lokalizację zjazdu z nieruchomości przyległych do drogi gminnej w drodze decyzji administracyjnej >>>

WGK-05;   Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego (drogi gminnej) na prawach wyłączności >>>

Wydział Gospodarki Lokalami

WGL-01;   Przyznanie dodatku mieszkaniowego >>>

WGL-02;   Wynajęcie wolnych lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Otwock (poprzez umieszczenie na tzw. liście przydziałów) >>>

WGL-03;   Wynajęcie lokali socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Otwock >>>

WGL-04;   Wynajęcie lokali zamiennych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Otwock >>>

WGL-05;   Uzyskanie tytułu prawnego do lokalu po wyprowadzeniu się dotychczasowego najemcy >>>

WGL-06;   Uzyskanie tytułu prawnego do lokalu po zgonie dotychczasowego najemcy >>>

WGL-07;   Uzyskanie tytułu prawnego do lokalu po zgonie dotychczasowego najemcy - osoby nie spełniające dyspozycji art. 691 kc >>>

WGL-08;   Zamiany lokali mieszkalnych z Urzędu >>>

WGL-09;   Dobrowolna zamiana lokali mieszkalnych >>>

WGL-10;   Zwolnienie lub rozłożenie na raty kaucji za przyznany lokal mieszkalny z zasobu mieszkaniowego Gminy Otwock >>>

WGL-11;   Skierowanie do zawarcia umowy najmu zwolnionego w sąsiedztwie lokalu mieszkalnego (tzw. rozgęszczenie) >>>

WGL-12;   Podnajęcie lub bezpłatne użyczenie lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Otwock >>>

WGL-13;   Przywrócenie utraconego tytułu prawnego do lokalu (np. wypowiedzenie umowy najmu z tytułu zaległości czynszowych lub innych) >>>

WGL-14;   Podział lokalu mieszkalnego >>>

WGL-16;   Przyznanie dodatku energetycznego >>>

Wydział Planowania Przestrzennego

WPP-01;   Decyzja o warunkach zabudowy >>>

WPP-02;   Wypis i wyrys z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego >>>

WPP-03;   Informacja o terenie nie objętym planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego >>>

WPP-04;   Przygotowywanie i prowadzenie prac związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka, ich zmian oraz zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Otwocka >>>

WPP-05;   Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego >>>

WPP-06;   Zaświadczenie w sprawie ogrodzenia nieruchomości od strony terenów publicznych >>>

WPP-07;   Wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego >>>

WPP-08;   Zaświadczenie/informacja o położeniu działki na obszarze objętym rewitalizacją na podstawie ustawy o rewitalizacji >>>

Wydział Podatków i Opłat

WPO-01;   Ustalenie / określenie / korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych >>>

WPO-02;   Ustalenie / określenie / korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych >>>

WPO-03;   Ustalenie / określenie / korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych >>>

WPO-04;   Ustalenie / określenie / korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych >>>

WPO-05;   Podatek od posiadania psów >>>

WPO-06;   Umorzenia, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty podatku oraz zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportowych, posiadania psów dotyczy osób fizycznych >>>

WPO-07;   Umorzenia, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty podatku oraz zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportowych dotyczy osób prawnych >>>

WPO-08;   Wydawanie zaświadczenia w sprawach podatkowych >>>

Wydział Spraw Obywatelskich

WSO-01;   Wydanie dowodu osobistego >>>

WSO-02;   Zgłoszenie utraty dowodu osobistego >>>

WSO-04;   Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności lub akt dowodów osobistych >>>

WSO-05;   Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy >>>

WSO-06;   Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego >>>

WSO-07;   Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy cudzoziemca, obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej i członka jego rodziny niebędącego obywatelem państwa członkowskiego UE >>>

WSO-11;   Udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych >>>

WSO-12;   Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej >>>

WSO-13;   Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej >>>

WSO-14;   Uchylenie czynności materialno-technicznej zameldowania >>>

WSO-15;   Uchylenie czynności materialno-technicznej wymeldowania >>>

WSO-16;   Wpisanie do rejestru wyborców >>>

WSO-17;   Reklamacja na nieprawidłowości w rejestrze wyborców >>>

WSO-18;   Reklamacja na nieprawidłowości w spisie wyborców >>>

www.otwock.pl