Serwis Urzędu Miasta Otwocka
Biletyn Informacji Publicznej

  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy   Otwock    www.otwock.pl

Dane

Aktualności

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Wybory

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rekrutacja

Skargi, wnioski i petycje

 Organy gminy

Prezydent Miasta

Rada Miasta

Komisje Rady Miasta

Wydziały Urzędu Miasta

 Prawo lokalne

Statut Miasta

Regulamin Urzędu Miasta

Sesje Rady Miasta

Uchwały Rady Miasta

Zarządzenia Prezydenta

Budżet miasta

Umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty

Podatki i opłaty

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

 Inne

Jednostki organizacyjne

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi

Ogłoszenia o wyniku postępowania

Zapytania ofertowe

Zasób nieruchomości gminnych

Mienie gminy

Informacja o środowisku

Oświadczenia majątkowe

Informacje nieudostępnione

Przejrzysta Polska

Punkty adresowe

Rejestry

Programy zdrowotne

Informacje o zgromadzeniach

Informacje o wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów

 NGO

Akty prawne

Konsultacje

Konkursy

1%

Spotkania z organizacjami

Otwarte konkursy ofert

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji

Inicjatywa lokalna

 Serwis

Wyszukiwarka

Redakcja biuletynu

Instrukcja obsługi

Rejestr zmian

 

  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Otwocka

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Otwocka, zatwierdzone Uchwałą Nr LII/540/2014 Rady Miasta Otwocka z dnia 10 czerwca 2014 r.

 • tekst studium, składający się z:
  • tomu I, zatytułowanego: "Uwarunkowania rozwoju"  ( do pobrania)
  • tomu II, zatytułowanego: "Kierunki rozwoju" ( do pobrania)
    
 • rysunek zatytułowany: "Uwarunkowania rozwoju - stan istniejący zagospodarowania
  - rysunek nr 1" ( do pobrania);
   
 • rysunek zatytułowany: "Uwarunkowania rozwoju - planistyczne i formalno-prawne
  - rysunek nr 2" ( do pobrania);
   
 • rysunek studium, zatytułowany: "Kierunki rozwoju miasta - struktura funkcjonalno-przestrzenna
  - rysunek nr 3" ( do pobrania);
   
 • rysunek studium, zatytułowany: "Kierunki rozwoju miasta - realizacja polityki rozwoju miasta
  - rysunek nr 4" ( do pobrania);
   
 • rysunek studium, zatytułowany: "Kierunki rozwoju miasta - środowisko przyrodnicze i kulturowe
  - rysunek nr 5" ( do pobrania);
   
 • rysunek studium, zatytułowany: "Kierunki rozwoju miasta - układ drogowo-uliczny, komunikacja publiczna
  - rysunek nr 6" ( do pobrania);
   
 • rysunek studium, zatytułowany: "Kierunki rozwoju miasta - systemy infrastruktury technicznej
  - rysunek nr 7" ( do pobrania);

 

Aktualizacja; Data: 2015-05-22 10:07:54; Informację wytworzył: Salamończyk Elżbieta; Wprowadził: Nowak Małgorzata

Nieobowiązujące Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego z Elementami Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Miasta Otwocka.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego z Elementami Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Miasta Otwocka, zatwierdzone Uchwałą Nr XXVIII/298/2000 Rady Miasta Otwocka z dnia 28.12.2000 r. (Dz. U. nr 80 z 10 maja 2003 r., poz. 717) - studium nieobowiązujące od dnia 10.06.2014r.

Aktualizacja; Data: 2015-05-22 10:07:19; Informację wytworzył: Salamończyk Elżbieta; Wprowadził: Nowak Małgorzata

www.otwock.pl