Serwis Urzędu Miasta Otwocka
Biletyn Informacji Publicznej

  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy   Otwock    www.otwock.pl

Dane

Aktualności

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Wybory

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rekrutacja

Skargi, wnioski i petycje

 Organy gminy

Prezydent Miasta

Rada Miasta

Komisje Rady Miasta

Wydziały Urzędu Miasta

 Prawo lokalne

Statut Miasta

Regulamin Urzędu Miasta

Sesje Rady Miasta

Uchwały Rady Miasta

Zarządzenia Prezydenta

Budżet miasta

Umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty

Podatki i opłaty

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

 Inne

Jednostki organizacyjne

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi

Ogłoszenia o wyniku postępowania

Zapytania ofertowe

Zasób nieruchomości gminnych

Mienie gminy

Informacja o środowisku

Oświadczenia majątkowe

Informacje nieudostępnione

Przejrzysta Polska

Punkty adresowe

Rejestry

Programy zdrowotne

Informacje o zgromadzeniach

Informacje o wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów

 NGO

Akty prawne

Konsultacje

Konkursy

1%

Spotkania z organizacjami

Otwarte konkursy ofert

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji

Inicjatywa lokalna

 Serwis

Wyszukiwarka

Redakcja biuletynu

Instrukcja obsługi

Rejestr zmian

 

  Inicjatywa lokalna

Na podstawie art. 19b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) mieszkańcy Otwocka bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy mogą składać wnioski o realizację zadania publicznego dotyczącym:

  • budowy, rozbudowy lub remontu dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność Miasta Otwocka,
  • działalności charytatywnej,
  • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej,
  • pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  • działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  • promocji i organizacji wolontariatu,
  • edukacji, oświaty i wychowania,
  • działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki, ochrony przyrody, w tym zieleni miastach i wsiach, porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej należy składać w Urzędzie Miasta Otwocka w następujących terminach:

  • do 30 września każdego roku na zadania realizowane w przyszłym roku budżetowym,
  • do 15 grudnia każdego roku, których realizacja odbywać się będzie w danym roku budżetowym.

Wniosek Grupy Inicjatywnej utworzonej przez grupę mieszkańców Otwocka (osoby fizyczne) w celu realizacji inicjatywy lokalnej podpisuje osoba/ osoby upoważniona/ne przez Grupę Inicjatywną do kontaktów z Miastem Otwock. Do wniosku należy załączyć listę co najmniej 15 członków Grupy Inicjatywnej zawierającą: imię, nazwisko, nr dowodu osobistego, podpis członka Grupy.


Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków określa uchwała nr XVII/165/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych Miasta Otwocka w ramach inicjatyw lokalnych (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r., poz. 2261) - TUTAJ.


Oceny wniosków dokonuje Zespół ds. wspierania inicjatyw lokalnych powołany przez Prezydenta Miasta Otwocka Zarządzeniem nr 45/2012 z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych TUTAJ


Ze względów organizacyjnych, prosimy o składanie wniosków co najmniej miesiąc przed rozpoczęciem planowanej inicjatywy.


Wzór wniosku został określony Zarządzeniem Prezydenta Miasta Otwocka nr 46/2012 z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie: określenia wzoru wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej - TUTAJ, wzór wniosku


Kontakt:

Urząd Miasta Otwocka
ul. Armii Krajowej 5
05-400 Otwock
tel.
e-mail: imilewska@otwock.pl

 

Aktualizacja; Data: 2012-03-27 10:14:14; Informację wytworzył: Milewska Izabela; Wprowadził: Nowak Małgorzata

www.otwock.pl