Serwis Urzędu Miasta Otwocka
Biletyn Informacji Publicznej

  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy   Otwock    www.otwock.pl

Dane

Aktualności

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Wybory

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rekrutacja

Skargi, wnioski i petycje

 Organy gminy

Prezydent Miasta

Rada Miasta

Komisje Rady Miasta

Wydziały Urzędu Miasta

 Prawo lokalne

Statut Miasta

Regulamin Urzędu Miasta

Sesje Rady Miasta

Uchwały Rady Miasta

Zarządzenia Prezydenta

Budżet miasta

Umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty

Podatki i opłaty

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

 Inne

Jednostki organizacyjne

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi

Ogłoszenia o wyniku postępowania

Zapytania ofertowe

Zasób nieruchomości gminnych

Mienie gminy

Informacja o środowisku

Oświadczenia majątkowe

Informacje nieudostępnione

Przejrzysta Polska

Punkty adresowe

Rejestry

Programy zdrowotne

Informacje o zgromadzeniach

Informacje o wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów

 NGO

Akty prawne

Konsultacje

Konkursy

1%

Spotkania z organizacjami

Otwarte konkursy ofert

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji

Inicjatywa lokalna

 Serwis

Wyszukiwarka

Redakcja biuletynu

Instrukcja obsługi

Rejestr zmian

 

  Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji

Małe granty


Na mocy nowelizacji ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, możliwe jest ubieganie się przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 o realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert. Jest to procedura tzw. "małych grantów", której podstawę prawną stanowi art. 19a ustawy.

Aby możliwe było ubieganie się o publiczne środki finansowe w ramach tej procedury spełnione muszą być następujące warunki:

 • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł;
 • zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni (UWAGA - trzy miesiące zwykle nie są równoważne z 90 dniami, gdyż niektóre miesiące mają powyżej 30 dni);
 • łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 w trybie art. 19a ustawy nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł w danym roku kalendarzowym,
 • o tym, czy jest to zadanie o powierzenie (czyli finansowanie projektu), czy też wsparcie (dofinansowanie), decyduje organizacja;
 • termin realizacji zadania musi zawierać się w danym roku kalendarzowym (tj. nie może przekraczać roku budżetowego);
 • ściśle określone granice rozpoczęcia i zakończenia zadania, tj. nie może być to projekt o charakterze ciągłym, na który przyznawana jest dotacja w ramach otwartego konkursu ofert;
 • projekt nie może stanowić części większego zadania, tylko musi być samodzielny.


O przyznaniu środków w ramach małych grantów decyduje Prezydent Miasta Otwocka, biorąc pod uwagę celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych.

Warunkiem koniecznym dla rozpatrzenia celowości propozycji realizacji zadania publicznego jest złożenie oferty realizacji zadania publicznego w rozumieniu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Do oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ww. rozporządzenia, należy załączyć:

 • kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji;
 • w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów).

W ciągu 7 dni od momentu wpływu oferty do biura podawczego Urzędu Miasta Otwocka, oferta na okres 7 dni jest upubliczniana, tj. zamieszczana:

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi.

Po stwierdzeniu celowości realizacji zadania podpisywana jest umowa dotycząca realizacji tego zadania publicznego.

 

Do pobrania:

Aktualizacja; Data: 2016-09-19 14:10:21; Informację wytworzył: Milewska Izabela; Wprowadził: Nowak Małgorzata

Oferty organizacji:
Parafia Rzymsko-Katolicka P.W.Św.Teresy od Dzieciątka Jezus,  Realizacja programów profilaktycznych dla osób wychodzących z uzależnienia.

Oferta opublikowana do::  2017-05-30

Dodanie; Data: 2017-05-24 15:00:56; Osoba odpowiedzialna: Milewska Izabela; Wprowadził: Ciara WitoldParafia Zesłania Ducha Świętego,  Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców Otwocka w rejonie parafii pw. Zesłania Ducha Świętego

Oferta opublikowana do::  2017-06-01

Dodanie; Data: 2017-05-26 15:46:41; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak MałgorzataOgłoszenia o udzieleniu dotacji w trybie małych grantów:

Informacja o udzieleniu dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego miasta Otwocka w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1917)

Prezydent Miasta Otwocka informuje o przystąpieniu do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Otwocka z Ochotniczą Strażą Pożarną z siedzibą w Otwocku - Jabłonnie, która złożyła ofertę na podstawie przepisów art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta Ochotniczej Straży Pożarnej wpłynęła do Urzędu Miasta Otwocka w dniu 28.04.2017 r.,

Ofertę upubliczniono w dniu 28.04.2017 r. na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka, oferta została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Otwocka.

Z uwagi na fakt, iż do w/w oferty nie wpłynęły uwagi, Prezydent Miasta Otwocka przystąpił do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "organizacja obchodów jubileuszu 90-lecia istnienia OSP Otwock - Jabłonna"

Dodanie; Data: 2017-05-09 13:59:01; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Informacja o udzieleniu dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego miasta Otwocka w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1917)

Prezydent Miasta Otwocka informuje o przystąpieniu do zawarcia umowy na powierzenie realizacji zadania publicznego Miasta Otwocka z Parafią Rzymskokatolicką Miłosierdzia Bożego z siedzibą w Otwocku, które złożyło ofertę na podstawie przepisów art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta Parafii Rzymskokatolickiej Miłosierdzia Bożego wpłynęła do Urzędu Miasta Otwocka w dniu 05.04.2017 r.

Ofertę upubliczniono w dniu 12.04.2017 r. na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka, oferta została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Otwocka.

Z uwagi na fakt, iż do w/w oferty nie wpłynęły uwagi, Prezydent Miasta Otwocka przystąpił do zawarcia umowy na w powierzenie realizacji zadania publicznego pn. "organizacja i przeprowadzenie uroczystości Dnia Dziecka na Ługach".

Dodanie; Data: 2017-05-09 13:57:41; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Informacja o udzieleniu dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego miasta Otwocka w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1917)

Prezydent Miasta Otwocka informuje o przystąpieniu do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Otwocka z Okręgiem Mazowieckim Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Warszawie, który złożył ofertę na podstawie przepisów art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego wpłynęła do Urzędu Miasta Otwocka w dniu 23.03.2017 r.,

Ofertę upubliczniono w dniu 28.03.2017 r. na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka, oferta została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Otwocka.

Z uwagi na fakt, iż do w/w oferty nie wpłynęły uwagi, Prezydent Miasta Otwocka przystąpił do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "organizacja i przeprowadzenie zawodów wędkarskich o Puchar Rady Miasta Otwocka"

Dodanie; Data: 2017-04-13 11:32:45; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Informacja o udzieleniu dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego miasta Otwocka w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1917)

Prezydent Miasta Otwocka informuje o przystąpieniu do zawarcia umowy na powierzenie realizacji zadania publicznego Miasta Otwocka ze Stowarzyszeniem Otwocki Klub Pojazdów Zabytkowych OLDTIMER z siedzibą w Otwocku, które złożyło ofertę na podstawie przepisów art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta Stowarzyszenia Otwocki Klub Pojazdów Zabytkowych OLTIMER wpłynęła do Urzędu Miasta Otwocka w dniu 17.03.2017 r.

Ofertę upubliczniono w dniu 21.03.2017 r. na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka, oferta została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Otwocka.

Z uwagi na fakt, iż do w/w oferty nie wpłynęły uwagi, Prezydent Miasta Otwocka przystąpił do zawarcia umowy na w powierzenie realizacji zadania publicznego pn. "IV Otwocki Zlot Pojazdów Zabytkowych".

Dodanie; Data: 2017-04-13 11:30:47; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Informacja o udzieleniu dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego miasta Otwocka w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1917)

Prezydent Miasta Otwocka informuje o przystąpieniu do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Otwocka z Bractwem Strzelców Kurkowych "Lechity" im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Otwocku, która złożyła ofertę na podstawie przepisów art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta Bractwa Strzelców Kurkowych "Lechity" im. Marszałka Józefa Piłsudskiego wpłynęła do Urzędu Miasta Otwocka w dniu 24.02.2017 r.,

Ofertę upubliczniono w dniu 27.02.2017 r. na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka, oferta została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Otwocka.

Z uwagi na fakt, iż do w/w oferty nie wpłynęły uwagi, Prezydent Miasta Otwocka przystąpił do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "organizacja otwartych zawodów strzeleckich podczas obchodów 21-lecia Bractwa Strzelców Kurkowych Lechity z udziałem bractw z kraju i zagranicy"

Dodanie; Data: 2017-04-06 12:39:48; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Informacja o udzieleniu dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego miasta Otwocka w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1917)

Prezydent Miasta Otwocka informuje o przystąpieniu do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Otwocka z Parafią Zesłania Ducha Świętego z siedzibą w Otwocku, która złożyła ofertę na podstawie przepisów art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta Parafii Zesłania Ducha Świętego wpłynęła do Urzędu Miasta Otwocka w dniu 15.03.2017 r.,

Ofertę upubliczniono w dniu 15.03.2017 r. na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka, oferta została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Otwocka.

Z uwagi na fakt, iż do w/w oferty nie wpłynęły uwagi, Prezydent Miasta Otwocka przystąpił do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "dofinansowanie spotkania kulturalno-religijnego dla mieszkańców Otwocka"

Dodanie; Data: 2017-03-24 10:53:38; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Informacja o udzieleniu dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego miasta Otwocka w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1917)

Prezydent Miasta Otwocka informuje o przystąpieniu do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Otwocka z Międzyszkolnym Uczniowskim Klubem Sportowym Sparta Legiony Otwock z siedzibą w Otwocku, które złożyło ofertę na podstawie przepisów art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Sparta Legiony Otwock wpłynęła do Urzędu Miasta Otwocka w dniu 03.03.2017 r.,

Ofertę upubliczniono w dniu 13.03.2017 r. na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka, oferta została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Otwocka.

Z uwagi na fakt, iż do w/w oferty nie wpłynęły uwagi, Prezydent Miasta Otwocka przystąpił do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "przygotowanie i przeprowadzenie turnieju plażowej piłki siatkowej".

Dodanie; Data: 2017-03-24 10:53:18; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Informacja o udzieleniu dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego miasta Otwocka w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1917)

Prezydent Miasta Otwocka informuje o przystąpieniu do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Otwocka z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarządem Rejonowym z siedzibą w Otwocku, który złożył ofertę na podstawie przepisów art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów wpłynęła do Urzędu Miasta Otwocka w dniu 02.03.2017 r.

Ofertę upubliczniono w dniu 03.03.2017 r. na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka, oferta została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Otwocka.

Z uwagi na fakt, iż do w/w oferty nie wpłynęły żadne uwagi, a Prezydent Miasta Otwocka uznał celowość realizacji zawartego w niej zadania, przystąpiono do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "organizacja i przeprowadzenie spotkań okolicznościowych oraz "Światowego Dnia Seniora".

Dodanie; Data: 2017-03-21 15:50:32; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Informacja o udzieleniu dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego miasta Otwocka w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1917)

Prezydent Miasta Otwocka informuje o przystąpieniu do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Otwocka z Towarzystwem Przyjaciół Otwocka z siedzibą w Otwocku, które złożyło ofertę na podstawie przepisów art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta Towarzystwa Przyjaciół Otwocka wpłynęła do Urzędu Miasta Otwocka w dniu 02.03.2017 r.,

Ofertę upubliczniono w dniu 09.03.2017 r. na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka, oferta została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Otwocka.

Z uwagi na fakt, iż do w/w oferty nie wpłynęły uwagi, Prezydent Miasta Otwocka przystąpił do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "konkurs wiedzy o Otwocku i fotograficzny".

Dodanie; Data: 2017-03-21 11:52:29; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Informacja o udzieleniu dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego miasta Otwocka w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1917)

Prezydent Miasta Otwocka informuje o przystąpieniu do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Otwocka z Towarzystwem Przyjaciół Otwocka z siedzibą w Otwocku, które złożyło ofertę na podstawie przepisów art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta Towarzystwa Przyjaciół Otwocka wpłynęła do Urzędu Miasta Otwocka w dniu 02.03.2017 r.,

Ofertę upubliczniono w dniu 07.03.2017 r. na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka, oferta została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Otwocka.

Z uwagi na fakt, iż do w/w oferty nie wpłynęły uwagi, Prezydent Miasta Otwocka przystąpił do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "organizacja i przeprowadzenie imprezy poświęconej stylowi "Świdermajer" - VI Festiwal Świdermajer".

Dodanie; Data: 2017-03-21 11:51:47; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Informacja o udzieleniu dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego miasta Otwocka w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1917)

Prezydent Miasta Otwocka informuje o przystąpieniu do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Otwocka z Klubem Sportowym "Wojownik" z siedzibą w Otwocku, które złożyło ofertę na podstawie przepisów art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta Klubu Sportowego Wojownik wpłynęła do Urzędu Miasta Otwocka w dniu 03.03.2017 r.,

Ofertę upubliczniono w dniu 07.03.2017 r. na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka, oferta została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Otwocka.

Z uwagi na fakt, iż do w/w oferty nie wpłynęły uwagi, Prezydent Miasta Otwocka przystąpił do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "organizacja i przeprowadzenie wyjazdu wspinaczkowego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej"

Dodanie; Data: 2017-03-21 11:51:08; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Informacja o udzieleniu dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego miasta Otwocka w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1917)

Prezydent Miasta Otwocka informuje o przystąpieniu do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Otwocka z Klubem Motocyklowym "Zryw Otwock" z siedzibą w Otwocku, które złożyło ofertę na podstawie przepisów art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta Klubu Motocyklowego "Zryw Otwock" wpłynęła do Urzędu Miasta Otwocka w dniu 01.03.2017 r.,

Ofertę upubliczniono w dniu 07.03.2017 r. na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka, oferta została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Otwocka.

Z uwagi na fakt, iż do w/w oferty nie wpłynęły uwagi, Prezydent Miasta Otwocka przystąpił do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "organizacja i przeprowadzenie imprezy motocyklowej połączonej ze zbiórką krwi "Motoserce".

Dodanie; Data: 2017-03-21 11:50:27; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Informacja o udzieleniu dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego miasta Otwocka w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1917)

Prezydent Miasta Otwocka informuje o przystąpieniu do zawarcia umowy na powierzenie realizacji zadania publicznego Miasta Otwocka z Mazowieckim Stowarzyszeniem Żeglarzy Niepełnosprawnych z siedzibą w Nadbrzeżu, które złożyło ofertę na podstawie przepisów art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta Mazowieckiego Stowarzyszenia Żeglarzy Niepełnosprawnych wpłynęła do Urzędu Miasta Otwocka w dniu 09.02.2017 r.,

Ofertę upubliczniono w dniu 10.02.2017 r. na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka, oferta została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Otwocka.

Z uwagi na fakt, iż do w/w oferty nie wpłynęły uwagi, Prezydent Miasta Otwocka przystąpił do zawarcia umowy na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. "IV Edycja Szantowisko" impreza kulturalna.

Dodanie; Data: 2017-02-27 13:19:33; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Informacja o udzieleniu dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego miasta Otwocka w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1917)

Prezydent Miasta Otwocka informuje o przystąpieniu do zawarcia umowy na powierzenie realizacji zadania publicznego Miasta Otwocka z Parafią Rzymskokatolicką w. Wincentego a'Paulo z siedzibą w Otwocku, która złożyła ofertę na podstawie przepisów art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta Parafii Rzymskokatolickiej św. Wincentego a'Paulo wpłynęła do Urzędu Miasta Otwocka w dniu 09.02.2017 r.,

Ofertę upubliczniono w dniu 10.02.2017 r. na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka, oferta została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Otwocka.

Z uwagi na fakt, iż do w/w oferty nie wpłynęły uwagi, Prezydent Miasta Otwocka przystąpił do zawarcia umowy na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. "organizacja zajęć kulturalno-oświatowych w cyklu całorocznym"

Dodanie; Data: 2017-02-27 13:19:00; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Informacja o udzieleniu dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego miasta Otwocka w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1917)

Prezydent Miasta Otwocka informuje o przystąpieniu do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Otwocka z Fundacją "Otwocka Jedynka" z siedzibą w Otwocku, która złożyła ofertę na podstawie przepisów art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta Fundacji "Otwocka Jedynka" wpłynęła do Urzędu Miasta Otwocka w dniu 01.02.2017 r.,

Ofertę upubliczniono w dniu 02.02.2017 r. na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka, oferta została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Otwocka.

Z uwagi na fakt, iż do w/w oferty nie wpłynęły uwagi, Prezydent Miasta Otwocka przystąpił do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "organizacja wypoczynku zimowego "Bezpieczne ferie '2017".

Dodanie; Data: 2017-02-27 13:18:23; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Informacja o udzieleniu dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego miasta Otwocka w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1917)

Prezydent Miasta Otwocka informuje o przystąpieniu do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Otwocka z Parafią Rzymskokatolicką pw. św. Józefa Oblubieńca N.M.P. z siedzibą w Otwocku, która złożyła ofertę na podstawie przepisów art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Józefa Oblubieńca N.M.P. wpłynęła do Urzędu Miasta Otwocka w dniu 26.01.2017 r.,

Ofertę upubliczniono w dniu 31.01.2017 r. na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka, oferta została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Otwocka.

Z uwagi na fakt, iż do w/w oferty nie wpłynęły uwagi, Prezydent Miasta Otwocka przystąpił do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży w Parafii św. Józefa Oblubieńca N.M.M. "

Dodanie; Data: 2017-02-27 13:17:08; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Informacja o udzieleniu dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego miasta Otwocka w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1917)

Prezydent Miasta Otwocka informuje o przystąpieniu do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Otwocka z Uczniowskim Klubem Sportowym "Kresy" z siedzibą w Otwocku, który złożył ofertę na podstawie przepisów art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego "Kresy" wpłynęła do Urzędu Miasta Otwocka w dniu 19.01.2017 r.,

Ofertę upubliczniono w dniu 26.01.2017 r. na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka, oferta została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Otwocka.

Z uwagi na fakt, iż do w/w oferty nie wpłynęły uwagi, Prezydent Miasta Otwocka przystąpił do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "organizacja wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży z terenu miasta Otwocka Krynicy Zdroju"

Dodanie; Data: 2017-02-27 13:16:23; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Informacja o udzieleniu dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego miasta Otwocka w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1917)

Prezydent Miasta Otwocka informuje o przystąpieniu do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Otwocka z Parafią Zesłania Ducha Świętego z siedzibą w Otwocku, która złożyła ofertę na podstawie przepisów art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta Parafii Zesłania Ducha Świętego wpłynęła do Urzędu Miasta Otwocka w dniu 17.01.2017 r.,

Ofertę upubliczniono w dniu 18.01.2017 r. na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka, oferta została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Otwocka.

Z uwagi na fakt, iż do w/w oferty nie wpłynęły uwagi, Prezydent Miasta Otwocka przystąpił do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "organizacja wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w Zakopanem "

Dodanie; Data: 2017-02-27 13:15:55; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Informacja u udzieleniu dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Otwocka.

Prezydent Miasta Otwocka informuje o przystąpieniu do zawarcia umowy na powierzenie realizacji zadania publicznego Miasta Otwocka z Chorągwią Stołeczną Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Otwock, która złożyła ofertę na podstawie przepisów art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta ZHP wpłynęła do Urzędu Miasta Otwocka w dniu 12.12.2016 r. Ofertę upubliczniono w dniu 12.12.2016 r. na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka.

Z uwagi na fakt, iż do w/w oferty nie wpłynęły żadne uwagi, a Prezydent Miasta Otwocka uznał celowość realizacji zawartego w niej zadania, przystąpiono do zawarcia umowy na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa pn. "wydanie aktualnych map na 100-lecie miasta Otwocka.

Dodanie; Data: 2016-12-22 15:50:56; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Informacja u udzieleniu dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Otwocka.

Prezydent Miasta Otwocka informuje o przystąpieniu do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Otwocka Parafią Rzymskokatolicką pw. św. Józefa Oblubieńca N.M.P. w Otwocku, która złożyła ofertę na podstawie przepisów art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta Parafii wpłynęła do Urzędu Miasta Otwocka w dniu 08.12.2016 r.

Ofertę upubliczniono w dniu 12.12.2016 r. na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka.

Z uwagi na fakt, iż do w/w oferty nie wpłynęły żadne uwagi, a Prezydent Miasta Otwocka uznał celowość realizacji zawartego w niej zadania, przystąpiono do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu miasta Otwocka pt. "Wyjazd dzieci i młodzieży do Św. Katarzyny".

Dodanie; Data: 2016-12-22 15:50:05; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Informacja u udzieleniu dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Otwocka.

Prezydent Miasta Otwocka informuje o przystąpieniu do zawarcia umowy na powierzenie realizacji zadania publicznego Miasta Otwocka z Parafią Rzymskokatolicką św. Teresy od Dzieciątka Jezus z siedzibą w Otwocku, która złożyła ofertę na podstawie przepisów art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta Parafii Rzymskokatolickiej św. Teresy od Dzieciątka Jezus wpłynęła do Urzędu Miasta Otwocka w dniu 22.11.2016 r.,

Ofertę upubliczniono w dniu 22.11.2016 r. na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka, oferta została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Otwocka.

Z uwagi na fakt, iż do w/w oferty nie wpłynęły uwagi, Prezydent Miasta Otwocka przystąpił do zawarcia umowy na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. "organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w Kazimierzu Biskupim"

Dodanie; Data: 2016-11-30 14:05:11; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Informacja o nie udzieleniu dotacji na wsparcie realizację zadania publicznego miasta Otwocka poza trybem otwartego konkursu ofert.

Prezydent Miasta Otwocka informuje o nie przystąpieniu do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Otwocka z Fundacją Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek z siedzibą w Otwocku, która złożyła ofertę na podstawie przepisów art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta Fundacji wpłynęła do Urzędu Miasta Otwocka w dniu 30.09.2016 r.,

Ofertę upubliczniono w dniu 06.10.2016 r. na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka, oferta została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Otwocka.

Z uwagi na fakt, iż do w/w oferty wpłynęły uwagi, Prezydent Miasta Otwocka nie przystąpił do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "organizacja koncertu muzycznego dla mieszkańców Otwocka"

Dodanie; Data: 2016-10-31 19:02:41; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Ciara Witold


Informacja u udzieleniu dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Otwocka.

Prezydent Miasta Otwocka informuje o przystąpieniu do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Otwocka z Mazowieckim Stowarzyszeniem Żeglarzy Niepełnosprawnych z siedzibą w Nadbrzeżu, które złożyło ofertę na podstawie przepisów art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Oferta Stowarzyszenia wpłynęła do Urzędu Miasta Otwocka w dniu 09.08.2016 r. Ofertę upubliczniono w dniu 11.08.2016 r. na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka.
Z uwagi na fakt, iż do w/w oferty nie wpłynęły żadne uwagi, a Prezydent Miasta Otwocka uznał celowość realizacji zawartego w niej zadania, przystąpiono do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania turystyki pt. "zorganizowanie rajdu turystycznego dla osób niepełnosprawnych pn. Razem pod żaglami".

Dodanie; Data: 2016-08-25 15:07:11; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Ciara Witold


Informacja o udzieleniu dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Otwocka.

Prezydent Miasta Otwocka informuje o przystąpieniu do zawarcia umowy na powierzenie realizacji zadania publicznego Miasta Otwocka z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Otwocku, które złożyło ofertę na podstawie przepisów art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Oferta Stowarzyszenia wpłynęła do Urzędu Miasta Otwocka w dniu 15.07.2016 r. Ofertę upubliczniono w dniu 19.07.2016 r. na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka.
Z uwagi na fakt, iż do w/w oferty nie wpłynęły żadne uwagi, a Prezydent Miasta Otwocka uznał celowość realizacji zawartego w niej zadania, przystąpiono do zawarcia umowy na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. " organizacja zajęć kulturalno-oświatowych i warsztatów twórczych dla osób z upośledzeniem umysłowym".

Dodanie; Data: 2016-08-25 15:02:09; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Ciara Witold


Informacja o udzieleniu dotacji na wsparcie realizację zadania publicznego miasta Otwocka poza trybem otwartego konkursu ofert.

Prezydent Miasta Otwocka informuje o przystąpieniu do zawarcia umowy na powierzenie realizacji zadania publicznego Miasta Otwocka ze Stowarzyszeniem Otwock "KO" TEAM z siedzibą w Otwocku, które złożyło ofertę na podstawie przepisów art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Oferta Stowarzyszenia Otwock "KO" TEAM wpłynęła do Urzędu Miasta Otwocka w dniu 13.07.2016 r.,
Ofertę upubliczniono w dniu 14.07.2016 r. na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka, oferta została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Otwocka.
Z uwagi na fakt, iż do w/w oferty nie wpłynęły uwagi, Prezydent Miasta Otwocka przystąpił do zawarcia umowy na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. "Wypoczynek dzieci i młodzieży "

Dodanie; Data: 2016-07-22 15:21:13; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Informacja o nie udzieleniu dotacji na wsparcie realizację zadania publicznego miasta Otwocka poza trybem otwartego konkursu ofert.

Prezydent Miasta Otwocka informuje o nie przystąpieniu do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Otwocka ze Stowarzyszeniem Otwock "KO" TEAM z siedzibą w Otwocku, które złożyło ofertę na podstawie przepisów art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Oferta Stowarzyszenia Otwock "KO" TEAM wpłynęła do Urzędu Miasta Otwocka w dniu 22.06.2016 r.,
Ofertę upubliczniono w dniu 28.06.2016 r. na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka, oferta została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Otwocka.
Z uwagi na fakt, iż do w/w oferty wpłynęły uwagi, Prezydent Miasta Otwocka nie przystąpił do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Wypoczynek dzieci i młodzieży - obóz letni Ustroń 2016"

Dodanie; Data: 2016-07-12 13:41:32; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Ciara Witold


Informacja o udzieleniu dotacji na realizację zadań publicznych miasta Otwocka w trybie małych grantów

Prezydent Miasta Otwocka informuje o przystąpieniu do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Otwocka z Towarzystwem Sportowym MERAN z siedzibą w Otwocku, które złożyło ofertę na podstawie przepisów art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Oferta Towarzystwa Sportowego MERAN wpłynęła do Urzędu Miasta Otwocka w dniu 16.06.2016 r.
Ofertę upubliczniono w dniu 16.06.2016 r. na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka, oferta została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Otwocka.
Z uwagi na fakt, iż do w/w oferty nie wpłynęły żadne uwagi, a Prezydent Miasta Otwocka uznał celowość realizacji zawartego w niej zadania, przystąpiono do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania turystyki pt. "Poznawanie rzeki Świder".

Dodanie; Data: 2016-07-01 09:37:53; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Ciara Witold


Informacja o udzieleniu dotacji na wsparcie realizację zadania publicznego miasta Otwocka poza trybem otwartego konkursu ofert

Prezydent Miasta Otwocka informuje o przystąpieniu do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Otwocka z Fundacją Promocji Kultury "OtwArte" z siedzibą w Otwocku, które złożyło ofertę na podstawie przepisów art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Oferta Fundacji "OtwArte" wpłynęła do Urzędu Miasta Otwocka w dniu 05.04.2016 r.
Ofertę upubliczniono w dniu 12.04.2016 r. na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka, oferta została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Otwocka.
Z uwagi na fakt, iż do w/w oferty nie wpłynęły żadne uwagi, Prezydent Miasta Otwocka przystąpił do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Dermonung, Pamiętać Otwock-koncert muzyki żydowskiej"

Dodanie; Data: 2016-05-06 15:43:24; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Informacja o udzieleniu dotacji na wsparcie realizację zadania publicznego miasta Otwocka poza trybem otwartego konkursu ofert

Prezydent Miasta Otwocka informuje o przystąpieniu do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Otwocka z Stowarzyszenie "Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego - Dziadka z siedzibą w Warszawie Kołem Terenowym "Świder" z siedzibą w Otwocku, które złożyło ofertę na podstawie przepisów art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta Stowarzyszenia "Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego - Dziadka wpłynęła do Urzędu Miasta Otwocka w dniu 11.03.2016 r.

Ofertę upubliczniono w dniu 15.03.2016 r. na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka, oferta została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Otwocka.

Z uwagi na fakt, iż do w/w oferty nie wpłynęły żadne uwagi, Prezydent Miasta Otwocka przystąpił do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "XXIX Festiwal "Piosenka w Świdrze".

Dodanie; Data: 2016-03-31 15:18:24; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Informacja o przystąpieniu do zawarcia umowy na powierzenie realizacji zadania publicznego

Prezydent Miasta Otwocka informuje o przystąpieniu do zawarcia umowy na powierzenie realizacji zadania publicznego Miasta Otwocka ze Stowarzyszeniem "Chodź Nad Świder" z siedzibą w Otwocku, które złożyło ofertę na podstawie przepisów art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta Stowarzyszenia wpłynęła do Urzędu Miasta Otwocka w dniu 24.02.2016 r.

Ofertę upubliczniono w dniu 29.02.2016 r. na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka, oferta została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Otwocka.

Z uwagi na fakt, iż do w/w oferty nie wpłynęły żadne uwagi, a Prezydent Miasta Otwocka uznał celowość realizacji zawartego w niej zadania, przystąpiono do zawarcia umowy na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania turystyki pt. "Noc Sów nad Świdrem".

Dodanie; Data: 2016-03-15 15:45:56; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Informacja o przystąpieniu do zawarcia umowy na powierzenie realizacji zadania publicznego

Prezydent Miasta Otwocka informuje o przystąpieniu do zawarcia umowy na powierzenie realizacji zadania publicznego Miasta Otwocka z Parafią Zesłania Ducha Świętego z siedzibą w Otwocku, które złożyło ofertę na podstawie przepisów art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta Parafii wpłynęła do Urzędu Miasta Otwocka w dniu 16.02.2016 r.

Ofertę upubliczniono w dniu 24.02.2016 r. na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka, oferta została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Otwocka.

Z uwagi na fakt, iż do w/w oferty nie wpłynęły żadne uwagi, a Prezydent Miasta Otwocka uznał celowość realizacji zawartego w niej zadania, przystąpiono do zawarcia umowy na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. "Zorganizowanie spotkania kulturalno-religijnego dla społeczności lokalnej -W zdrowym ciele zdrowy Duch"

Dodanie; Data: 2016-03-15 14:49:36; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Informacja o udzieleniu dotacji na realizację zadań publicznych miasta Otwocka w trybie małych grantów

Prezydent Miasta Otwocka informuje o przystąpieniu do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Otwocka z Uczniowskim Klubem Sportowym KRESY z siedzibą w Otwocku, które złożyło ofertę na podstawie przepisów art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego KRESY wpłynęła do Urzędu Miasta Otwocka w dniu 25.01.2016 r.
Ofertę upubliczniono w dniu 25.01.2016 r. na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka, oferta została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Otwocka.

Z uwagi na fakt, iż do w/w oferty nie wpłynęły żadne uwagi, a Prezydent Miasta Otwocka uznał celowość realizacji zawartego w niej zadania, przystąpiono do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania oraz poza nim, pn. " Ferie zimowe na sportowo na Kresach".

Dodanie; Data: 2016-02-05 09:01:12; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Informacja o udzieleniu dotacji na realizację zadań publicznych miasta Otwocka w trybie małych grantów

Prezydent Miasta Otwocka informuje o przystąpieniu do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Otwocka z Fundacją Otwocka Jedynka, z siedzibą w Otwocku, które złożyło ofertę na podstawie przepisów art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta Fundacji Otwocka Jedynka wpłynęła do Urzędu Miasta Otwocka w dniu 25.01.2016 r.
Ofertę upubliczniono w dniu 25.01.2016 r. na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka, oferta została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Otwocka.

Z uwagi na fakt, iż do w/w oferty nie wpłynęły żadne uwagi, a Prezydent Miasta Otwocka uznał celowość realizacji zawartego w niej zadania, przystąpiono do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania oraz poza nim, pn. " Bezpieczne ferie 2016".

Dodanie; Data: 2016-02-05 08:59:13; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Informacja o udzieleniu dotacji na realizację zadań publicznych miasta Otwocka w trybie małych grantów

Prezydent Miasta Otwocka informuje o przystąpieniu do zawarcia umowy na powierzenie realizacji zadania publicznego Miasta Otwocka z Klubem Sportowym VULCAN z siedzibą w Otwocku, które złożyło ofertę na podstawie przepisów art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta Ogniska Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Apollo" wpłynęła do Urzędu Miasta Otwocka w dniu 24.11.2015 r.

Ofertę upubliczniono w dniu 25.11.2015 r. na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka, oferta została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Otwocka.

Z uwagi na fakt, iż do w/w oferty nie wpłynęły żadne uwagi, a Prezydent Miasta Otwocka uznał celowość realizacji zawartego w niej zadania, przystąpiono do zawarcia umowy na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i rekreacji pn. "prowadzenie zajęć z piłki nożnej w Otwocku w Wólce Mlądzkiej".

Dodanie; Data: 2015-12-08 15:28:22; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Informacja o udzieleniu dotacji na realizację zadań publicznych miasta Otwocka w trybie małych grantów

Prezydent Miasta Otwocka informuje o przystąpieniu do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Otwocka z Fundacją Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek z siedzibą w Otwocku, która złożyła ofertę na podstawie przepisów art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta Fundacji Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek wpłynęła do Urzędu Miasta Otwocka w dniu 25.11.2015 r.

Ofertę upubliczniono w dniu 27.11.2015 r. na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka, oferta została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Otwocka.

Z uwagi na fakt, iż do w/w oferty nie wpłynęły żadne uwagi, a Prezydent Miasta Otwocka uznał celowość realizacji zawartego w niej zadania, przystąpiono do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego pn., "organizacja koncertu muzycznego dla mieszkańców Otwocka".

Dodanie; Data: 2015-12-08 14:41:21; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Informacja o udzieleniu dotacji na realizację zadań publicznych miasta Otwocka w trybie małych grantów

Prezydent Miasta Otwocka informuje o przystąpieniu do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Otwocka z Stowarzyszeniem Sztuk Walki JISSEN MMA z siedzibą w Otwocku, które złożyło ofertę na podstawie przepisów art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta Stowarzyszenia Sztuk Wali JISSEN MMA wpłynęła do Urzędu Miasta Otwocka w dniu 29.10.2015 r.

Ofertę upubliczniono w dniu 04.11.2015 r. na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka, oferta została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Otwocka.

Z uwagi na fakt, iż do w/w oferty nie wpłynęły żadne uwagi, a Prezydent Miasta Otwocka uznał celowość realizacji zawartego w niej zadania, przystąpiono do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i rekreacji pn. "Organizacja i przeprowadzenie zawodów sportu walki wręcz (MMA)".

Dodanie; Data: 2015-11-17 14:49:00; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Informacja o udzieleniu dotacji na realizację zadań publicznych miasta Otwocka w trybie małych grantów

Prezydent Miasta Otwocka informuje o przystąpieniu do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Otwocka z Ogniskiem Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Apollo" z siedzibą w Otwocku, które złożyło ofertę na podstawie przepisów art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta Ogniska Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Apollo" wpłynęła do Urzędu Miasta Otwocka w dniu 16.10.2015 r.

Ofertę upubliczniono w dniu 22.10.2015 r. na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka, oferta została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Otwocka.

Z uwagi na fakt, iż do w/w oferty nie wpłynęły żadne uwagi, a Prezydent Miasta Otwocka uznał celowość realizacji zawartego w niej zadania, przystąpiono do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i rekreacji pn. "Zdrowy i pogodny Senior".

Dodanie; Data: 2015-11-17 09:20:48; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Informacja o udzieleniu dotacji na realizację zadań publicznych miasta Otwocka w trybie małych grantów

Prezydent Miasta Otwocka informuje o przystąpieniu do zawarcia umowy na powierzenie realizacji zadania publicznego Miasta Otwocka z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarządem Rejonowym z siedzibą w Otwocku, który złożył ofertę na podstawie przepisów art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów wpłynęła do Urzędu Miasta Otwocka w dniu 15.10.2015 r.

Ofertę upubliczniono w dniu 22.10.2015 r. na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka, oferta została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Otwocka.

Z uwagi na fakt, iż do w/w oferty nie wpłynęły żadne uwagi, a Prezydent Miasta Otwocka uznał celowość realizacji zawartego w niej zadania, przystąpiono do zawarcia umowy na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. "Zorganizowanie spotkania kulturalnego z okazji Dnia Seniora".

Dodanie; Data: 2015-11-02 17:50:10; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Informacja o udzieleniu dotacji na realizację zadań publicznych miasta Otwocka w trybie małych grantów

Prezydent Miasta Otwocka informuje o przystąpieniu do zawarcia umowy na powierzenie realizacji zadania publicznego Miasta Otwocka z Fundacją Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek z siedzibą w Otwocku, która złożyła ofertę na podstawie przepisów art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta Fundacji Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek wpłynęła do Urzędu Miasta Otwocka w dniu 02.10.2015 r.

Ofertę upubliczniono w dniu 12.10.2015 r. na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka, oferta została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Otwocka.

Z uwagi na fakt, iż do w/w oferty nie wpłynęły żadne uwagi, a Prezydent Miasta Otwocka uznał celowość realizacji zawartego w niej zadania, przystąpiono do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego pn., "organizacja koncertu muzycznego dla mieszkańców miasta Otwocka".

Dodanie; Data: 2015-11-02 17:43:17; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Informacja o udzieleniu dotacji na realizację zadań publicznych miasta Otwocka w trybie małych grantów

Prezydent Miasta Otwocka informuje o przystąpieniu do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Otwocka ze Stowarzyszeniem "Otwockie Towarzystwo Bluesa i Ballady" z siedzibą w Otwocku, które złożyło ofertę na podstawie przepisów art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta Stowarzyszenia wpłynęła do Urzędu Miasta Otwocka w dniu 01.10.2015 r.

Ofertę upubliczniono w dniu 07.10.2015 r. na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka, oferta została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Otwocka.

Z uwagi na fakt, iż do w/w oferty nie wpłynęły żadne uwagi, a Prezydent Miasta Otwocka uznał celowość realizacji zawartego w niej zadania, przystąpiono do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego pn., "Zaduszki Bluesowe-Pamięci Miry Kubasińskiej".

Dodanie; Data: 2015-10-20 15:07:10; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Informacja o udzieleniu dotacji na realizację zadań publicznych miasta Otwocka w trybie małych grantów

Prezydent Miasta Otwocka informuje o przystąpieniu do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Otwocka z Otwockim Klubem Sportowym "Start" z siedzibą w Otwocku, który złożył ofertę na podstawie przepisów art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta Otwockiego Klubu Sportowego "Start" wpłynęła do Urzędu Miasta Otwocka w dniu 29.06.2015 r.

Ofertę upubliczniono w dniu 02.07.2015 r. na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka, oferta została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Otwocka.

Z uwagi na fakt, iż do w/w oferty nie wpłynęły żadne uwagi, a Prezydent Miasta Otwocka uznał celowość realizacji zawartego w niej zadania, przystąpiono do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży organizacja obozów sportowych dla dzieci i młodzieży w różnych rejonach Polski.

Dodanie; Data: 2015-07-21 13:58:48; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Informacja o udzieleniu dotacji na realizację zadań publicznych miasta Otwocka w trybie małych grantów

Prezydent Miasta Otwocka informuje o przystąpieniu do zawarcia umowy na powierzenie realizacji zadania publicznego Miasta Otwocka ze Stowarzyszeniem "Chodź nad Świder" z siedzibą w Otwocku, który złożył ofertę na podstawie przepisów art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta Stowarzyszenia "Chodź nad Świder" wpłynęła do Urzędu Miasta Otwocka w dniu 24.06.2015 r.

Ofertę upubliczniono w dniu 25.06.2015 r. na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka, oferta została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Otwocka.

Z uwagi na fakt, iż do w/w oferty nie wpłynęły żadne uwagi, a Prezydent Miasta Otwocka uznał celowość realizacji zawartego w niej zadania, przystąpiono do zawarcia umowy na powierzenie realizacji zadania publicznego pn., "organizacja Big Jump Świder 2015".

Dodanie; Data: 2015-07-07 11:00:18; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Informacja o udzieleniu dotacji na realizację zadań publicznych miasta Otwocka w trybie małych grantów

Prezydent Miasta Otwocka informuje o przystąpieniu do zawarcia umowy na powierzenie realizacji zadania publicznego Miasta Otwocka z Parafią Rzymskokatolicką Matki Bożej Nieustającej Pomocy z siedzibą w Otwocku, który złożył ofertę na podstawie przepisów art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Nieustającej Pomocy wpłynęła do Urzędu Miasta Otwocka w dniu 10.06.2015 r.

Ofertę upubliczniono w dniu 11.06.2015 r. na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka, oferta została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Otwocka.

Z uwagi na fakt, iż do w/w oferty nie wpłynęły żadne uwagi, a Prezydent Miasta Otwocka uznał celowość realizacji zawartego w niej zadania, przystąpiono do zawarcia umowy na powierzenie realizacji zadania publicznego pn., "organizacja plenerowego koncertu muzycznego dla mieszkańców miasta Otwocka w rejonie Otwock-Mlądz".

Aktualizacja; Data: 2015-06-24 15:09:10; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Informacja o udzieleniu dotacji na realizację zadań publicznychm miasta Otwocka w trybie małych grantów

Prezydent Miasta Otwocka informuje o przystąpieniu do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Otwocka z Towarzystwem Przyjaciół Otwocka z siedzibą w Otwocku, które złożyło ofertę na podstawie przepisów art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta Towarzystwa Przyjaciół Otwocka wpłynęła do Urzędu Miasta Otwocka w dniu 08.04.2015 r.

Ofertę upubliczniono w dniu 23.04.2015 r. na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka, oferta została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Otwocka.

Z uwagi na fakt, iż do w/w oferty nie wpłynęły żadne uwagi, a Prezydent Miasta Otwocka uznał celowość realizacji zawartego w niej zadania, przystąpiono do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "IV Festiwal Świdermajer".

Dodanie; Data: 2015-05-14 15:47:02; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Informacja o udzieleniu dotacji na realizację zadań publicznych Miasta Otwocka w trybie małych grantów

Prezydent Miasta Otwocka informuje, o przystąpieniu do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Otwocka z Uczniowskim Klubem Sportowym "Wilki" z siedzibą w Otwocku, który złożył ofertę na podstawie przepisów art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta UKS "Wilki" wpłynęła do Urzędu Miasta Otwocka w dniu 17 kwietnia 2015 roku.

Ofertę upubliczniono w dniu 23 kwietnia 2015 r. na okres 7 dni na: stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Otwocka.
Z uwagi na fakt, iż do w/w/ oferty nie wpłynęły żadne uwagi, a Prezydent Miasta Otwocka uznał celowość realizacji zawartego w niej zadania przystąpiono do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja i przeprowadzenie imprez rolkarskich - Battle Otwock".

Dodanie; Data: 2015-05-12 13:17:00; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Informacja o udzieleniu dotacji na realizację zadań publicznych miasta Otwocka w trybie małych grantów

Prezydent Miasta Otwocka informuje o przystąpieniu do zawarcia umowy na powierzenie realizacji zadania publicznego Miasta Otwocka z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarządem Rejonowym z siedzibą w Otwocku, który złożył ofertę na podstawie przepisów art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów wpłynęła do Urzędu Miasta Otwocka w dniu 09.04.2015 r.

Ofertę upubliczniono w dniu 20.04.2015 r. na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka, oferta została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Otwocka.

Z uwagi na fakt, iż do w/w oferty nie wpłynęły żadne uwagi, a Prezydent Miasta Otwocka uznał celowość realizacji zawartego w niej zadania, przystąpiono do zawarcia umowy na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. "Zorganizowanie spotkania kulturalnego".

Dodanie; Data: 2015-05-12 13:15:29; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Informacja o udzieleniu dotacji na wsparcie realizację zadania publicznego miasta Otwocka poza trybem otwartego konkursu ofert.

Prezydent Miasta Otwocka informuje o przystąpieniu do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Otwocka z Uczniowskim Klubem Sportowym "Kresy" Otwock z siedzibą w Otwocku, które złożyło ofertę na podstawie przepisów art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego "Kresy" wpłynęła do Urzędu Miasta Otwocka w dniu 27.03.2015 r.,

Ofertę upubliczniono w dniu 14.04.2015 r. na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka, oferta została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Otwocka.

Z uwagi na fakt, iż do w/w oferty nie wpłynęły uwagi, Prezydent Miasta Otwocka przystąpił do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Spartakiada Otwocki Turniej Gier i Zabaw dla dzieci z klas I-III"

Dodanie; Data: 2015-04-28 11:46:38; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Informacja o nie udzieleniu dotacji na wsparcie realizację zadania publicznego miasta Otwocka poza trybem otwartego konkursu ofert

Prezydent Miasta Otwocka informuje o nie przystąpieniu do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Otwocka ze Stowarzyszeniem Klubu Brydża Sportowego "Hefajstos" Otwock z siedzibą  w Otwocku, które złożyło ofertę na podstawie przepisów art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta Stowarzyszenia Klub Brydża Sportowego "Hefajstos" Otwock wpłynęła do Urzędu Miasta Otwocka w dniu 2.04.2015 r.,

Ofertę upubliczniono w dniu 14.04.2015 r. na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka, oferta została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Otwocka.

Z uwagi na fakt, iż do w/w oferty wpłynęły uwagi, Prezydent Miasta Otwocka nie przystąpił do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja 10 turniejów z cyklu Grand Prix Otwocka o Puchar Prezydenta miasta Otwocka - brydżowy turniej par"

Dodanie; Data: 2015-04-23 15:43:51; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Informacja o udzieleniu dotacji na realizację zadań publicznych miasta Otwocka w trybie małych grantów

Prezydent Miasta Otwocka informuje o przystąpieniu do zawarcia umowy na powierzenie realizacji zadania publicznego Miasta Otwocka z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarządem Rejonowym z siedzibą w Otwocku, która złożyła ofertę na podstawie przepisów art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów wpłynęła do Urzędu Miasta Otwocka w dniu 23.09.2014 r.

Ofertę upubliczniono w dniu 30.09.2014 r. na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka, oferta została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Otwocka.

Z uwagi na fakt, iż do w/w oferty nie wpłynęły żadne uwagi, a Prezydent Miasta Otwocka uznał celowość realizacji zawartego w nim zadania, przystąpiono do zawarcia umowy na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. "Zorganizowanie spotkania kulturalnego".

Dodanie; Data: 2014-10-16 15:50:37; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Informacja o udzieleniu dotacji na realizację zadań publicznych miasta Otwocka w trybie małych grantów

Prezydent Miasta Otwocka informuje o przystąpieniu do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Otwocka z Parafią Rzymsko-Katolicką św. Wincentego a'Paulo z siedzibą w Otwocku, która złożyła ofertę na podstawie przepisów art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta Parafii Rzymsko-Katolickiej w. Wincentego a'Paulo wpłynęła do Urzędu Miasta Otwocka w dniu 09.09.2014 r.

Ofertę upubliczniono w dniu 16.09.2014 r. na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka, oferta została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Otwocka.

Z uwagi na fakt, iż do w/w oferty nie wpłynęły żadne uwagi, a Prezydent Miasta Otwocka uznał celowość realizacji zawartego w nim zadania, przystąpiono do zawarcia umowy na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. "Zorganizowanie rodzinnego pikniku w rejonie Otwock-Centrum".

Dodanie; Data: 2014-09-30 14:49:47; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Informacja o udzieleniu dotacji na realizację zadań publicznych miasta Otwocka w trybie małych grantów

Prezydent Miasta Otwocka informuje o przystąpieniu do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Otwocka z Regionalną Sekcją Mazowiecką Polskiego Związku Żeglarzy Niepełnosprawnych w Otwocku z siedzibą w Nadbrzeżu, która złożyła ofertę na podstawie przepisów art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta Regionalnej Sekcji Mazowieckiej Polskiego Związku Żeglarzy Niepełnosprawnych wpłynęła do Urzędu Miasta Otwocka w dniu 28.07.2014 r.

Ofertę upubliczniono w dniu 31.07.2014 r. na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka, oferta została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Otwocka.
Z uwagi na fakt, iż do w/w oferty nie wpłynęły żadne uwagi, a Prezydent Miasta Otwocka uznał celowość realizacji zawartego w nim zadania, przystąpiono do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Organizowanie zajęć sportowych w sekcji żeglarskiej, w tym szkoleń dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta Otwocka na okolicznych zbiornikach wodnych - Kuźnia talentów".

Dodanie; Data: 2014-08-27 13:48:30; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Informacja o udzieleniu dotacji na wsparcie realizację zadania publicznego miasta Otwocka poza trybem otwartego konkursu ofert.

Prezydent Miasta Otwocka informuje o przystąpieniu do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Otwocka z Parafią Rzymsko-Katolicką p.w. Zesłania Ducha Świętego z siedzibą w Otwocku, która złożyła ofertę na podstawie przepisów art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Zesłania Ducha Świętego wpłynęła do Urzędu Miasta Otwocka w dniu 1.07.2014 r.

Ofertę upubliczniono w dniu 07.07.2014 r. na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka, oferta została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Otwocka.

Z uwagi na fakt, iż do w/w oferty nie wpłynęły żadne uwagi, a Prezydent Miasta Otwocka uznał celowość realizacji zawartego w nim zadania, przystąpiono do zawarcia umowy na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. "Zorganizowanie rodzinnego pikniku w rejonie Otwock-Żeromskiego".

Dodanie; Data: 2014-07-25 09:17:03; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Informacja o udzieleniu dotacji na wsparcie realizację zadania publicznego miasta Otwocka poza trybem otwartego konkursu ofert.

Prezydent Miasta Otwocka informuje o przystąpieniu do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Otwocka z Parafią Rzymsko-Katolicką p.w. św. Józefa Oblubieńca N.M.P z siedzibą w Otwocku, która złożyła ofertę na podstawie przepisów art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Józefa Oblubieńca N.M.P wpłynęła do Urzędu Miasta Otwocka w dniu 17.06.2014 r.

Ofertę upubliczniono w dniu 23.06.2014 r. na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka, oferta została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Otwocka.

Z uwagi na fakt, iż do w/w oferty nie wpłynęły żadne uwagi, a Prezydent Miasta Otwocka uznał celowość realizacji zawartego w nim zadania, przystąpiono do zawarcia umowy na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. "Zorganizowanie rodzinnego festynu w rejonie Otwock-Wólka Mlądzka".

Dodanie; Data: 2014-07-10 14:58:09; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Informacja o udzieleniu dotacji na wsparcie realizację zadania publicznego miasta Otwocka poza trybem otwartego konkursu ofert.

Prezydent Miasta Otwocka informuje o przystąpieniu do zawarcia umowy na powierzenie realizacji zadania publicznego Miasta Otwocka ze Stowarzyszeniem TEAM 360 stopni, które złożyło ofertę na podstawie przepisów art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta Stowarzyszenia TEAM 360 stopni wpłynęła do Urzędu Miasta Otwocka w dniu 20.06.2014 r.

Ofertę upubliczniono w dniu 20.06.2014 r. na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka, oferta została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Otwocka.

Z uwagi na fakt, iż do w/w oferty nie wpłynęły żadne uwagi, a Prezydent Miasta Otwocka uznał celowość realizacji zawartego w nim zadania, przystąpiono do zawarcia umowy na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. "Zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy sportowej dla mieszkańców Otwocka - biegi sportowe"

Dodanie; Data: 2014-07-02 20:50:26; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Ciara Witold


Informacja o udzieleniu dotacji na wsparcie realizację zadania publicznego miasta Otwocka poza trybem otwartego konkursu ofert.

Prezydent Miasta Otwocka informuje o przystąpieniu do zawarcia umowy na powierzenie realizacji zadania publicznego Miasta Otwocka z Klubem Sportowym VULCAN, który złożył ofertę na podstawie przepisów art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta Klubu Sportowego VULCAN wpłynęła do Urzędu Miasta Otwocka w dniu 10.06.2014 r.

Ofertę upubliczniono w dniu 11.06.2014 r. na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka, oferta została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Otwocka.

Z uwagi na fakt, iż do w/w oferty nie wpłynęły żadne uwagi, a Prezydent Miasta Otwocka uznał celowość realizacji zawartego w nim zadania, przystąpiono do zawarcia umowy na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. "Poznaj swoją rzekę" - organizacja rodzinnego spływu kajakowego rzeką Świder dla mieszkańców Otwocka- Wólki Mlądzkiej".

Dodanie; Data: 2014-06-20 13:53:04; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Ciara Witold


Informacja o udzieleniu dotacji na wsparcie realizację zadania publicznego miasta Otwocka poza trybem otwartego konkursu ofert.

Prezydent Miasta Otwocka informuje o przystąpieniu do zawarcia umowy na powierzenie realizacji zadania publicznego Miasta Otwocka ze Stowarzyszeniem Kocham Józefów z siedzibą w Józefowie, które złożył ofertę na podstawie przepisów art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta Stowarzyszenia Kocham Józefów" wpłynęła do Urzędu Miasta Otwocka w dniu 04.06.2014 r.

Ofertę upubliczniono w dniu 10.06.2014 r. na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka, oferta została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Otwocka.

Z uwagi na fakt, iż do w/w oferty nie wpłynęły żadne uwagi, a Prezydent Miasta Otwocka uznał celowość realizacji zawartego w nim zadania, przystąpiono do zawarcia umowy na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. "Piąte Otwarte Mistrzostwa Skimboardowe nad Świdrem - Świder Skim Fest".

Dodanie; Data: 2014-06-20 13:50:35; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Ciara Witold


Informacja o udzieleniu dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego miasta Otwocka poza trybem otwartego konkursu ofert.

Prezydent Miasta Otwocka informuje o przystąpieniu do zawarcia umowy na powierzenie realizacji zadania publicznego Miasta Otwocka z Uczniowskim Klubem Sportowym "Legiony" z siedzibą w Otwocku, który złożył ofertę na podstawie przepisów art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego "Legiony" wpłynęła do Urzędu Miasta Otwocka w dniu 02.06.2014 r.

Ofertę upubliczniono w dniu 05.06.2014 r. na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka, oferta została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Otwocka.

Z uwagi na fakt, iż do w/w oferty nie wpłynęły żadne uwagi, a Prezydent Miasta Otwocka uznał celowość realizacji zawartego w nim zadania, przystąpiono do zawarcia umowy na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. "Prowadzenie sekcji piłki siatkowej

Dodanie; Data: 2014-06-20 13:47:07; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Ciara Witold


Informacja o udzieleniu dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego miasta Otwocka poza trybem otwartego konkursu ofert.

Prezydent Miasta Otwocka informuje o nie przystąpieniu zawarcia umowy na powierzenie realizacji zadania publicznego Miasta Otwocka z Uczniowskim Klubem Sportowym "Legiony" z siedzibą w Otwocku, który złożył ofertę na podstawie przepisów art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego "Legiony" wpłynęła do Urzędu Miasta Otwocka w dniu 28.04.2014 r.,

Ofertę upubliczniono w dniu 06.05.2014 r. na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka, oferta została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Otwocka.

Z uwagi na fakt, iż do w/w oferty wpłynęły uwagi, Prezydent Miasta Otwocka nie przystąpił do zawarcia umowy na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. "Prowadzenie sekcji piłki siatkowej"

Dodanie; Data: 2014-05-27 15:00:40; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Informacja o udzieleniu dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego miasta Otwocka poza trybem otwartego konkursu ofert.

Prezydent Miasta Otwocka informuje o przystąpieniu do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Otwocka z Bractwem Strzelców Kurkowych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego "Lechity" z siedzibą w Otwocku, które złożyło ofertę na podstawie przepisów art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta Bractwa Strzelców Kurkowych im. Marszalka Józefa Piłsudskiego wpłynęła do Urzędu Miasta Otwocka w dniu 30.04.2014 r.,

Ofertę upubliczniono w dniu 06.05.2014 r. na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka, oferta została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Otwocka.

Z uwagi na fakt, iż do w/w oferty nie wpłynęły żadne uwagi, a Prezydent Miasta Otwocka uznał celowość realizacji zawartego w nim zadania, przystąpiono do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja otwartych zawodów strzeleckich o tarczę Prezydenta Miasta Otwocka podczas obchodów 19-lecia Bractwa Strzelców Kurkowych "LECHITY" z udziałem bractw z kraju i zagranicy"

Dodanie; Data: 2014-05-20 13:18:56; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Informacja o udzieleniu dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego miasta Otwocka poza trybem otwartego konkursu ofert.

Prezydent Miasta Otwocka informuje o przystąpieniu do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Otwocka z Clubem Antycznych Automobili i Rajdów CAAR z siedzibą w Warszawie, które złożyło ofertę na podstawie przepisów art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta Clubu Antycznych Automobili i Rajdów CAAR wpłynęła do Urzędu Miasta Otwocka w dniu 18.04.2014 r.,
Ofertę upubliczniono w dniu 18.04.2014 r. na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka, oferta została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Otwocka.

Z uwagi na fakt, iż do w/w oferty nie wpłynęły żadne uwagi, a Prezydent Miasta Otwocka uznał celowość realizacji zawartego w nim zadania, przystąpiono do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "II Otwocki Rajd Zabytkowych Pojazdów"

Dodanie; Data: 2014-04-29 11:06:26; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Informacja o udzieleniu dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego miasta Otwocka poza trybem otwartego konkursu ofert.

Prezydent Miasta Otwocka informuje o przystąpieniu do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Otwocka z Fundacją Sport z siedzibą w Warszawie, która złożyła ofertę na podstawie przepisów art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta Fundacji Sport wpłynęła do Urzędu Miasta Otwocka w dniu 18.04.2014 r.,
Ofertę upubliczniono w dniu 18.04.2014 r. na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka, oferta została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Otwocka.

Z uwagi na fakt, iż do w/w oferty nie wpłynęły żadne uwagi, a Prezydent Miasta Otwocka uznał celowość realizacji zawartego w nim zadania, przystąpiono do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja maratonu rowerowego LOTTO Poland Bike Marathon dla mieszkańców Otwocka"

Dodanie; Data: 2014-04-28 15:04:17; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Informacja o udzieleniu dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego miasta Otwocka poza trybem otwartego konkursu ofert.

Prezydent Miasta Otwocka informuje o przystąpieniu do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Otwocka ze Stowarzyszeniem "Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka" z siedzibą w Otwocku, które złożyło ofertę na podstawie przepisów art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta Stowarzyszenia" wpłynęła do Urzędu Miasta Otwocka w dniu 20.02.2014 r.,

Ofertę upubliczniono w dniu 25.02.2014 r. na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka, oferta została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Otwocka.

Z uwagi na fakt, iż do w/w oferty nie wpłynęły żadne uwagi, a Prezydent Miasta Otwocka uznał celowość realizacji zawartego w nim zadania, przystąpiono do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "XXVII Festiwal "Piosenka w Świdrze"

Dodanie; Data: 2014-03-13 14:07:44; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Informacja o udzieleniu dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego miasta Otwocka poza trybem otwartego konkursu ofert.

Prezydent Miasta Otwocka informuje o przystąpieniu do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Otwocka ze Stowarzyszeniem Klubu Brydża Sportowego "Hefajstos" z siedzibą w Otwocku, które złożyło ofertę na podstawie przepisów art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta Stowarzyszenie Klubu Brydża Sportowego "Hefajstos" wpłynęła do Urzędu Miasta Otwocka w dniu 27.01.2014 r.,

Ofertę upubliczniono w dniu 04.02.2014 r. na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka, oferta została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Otwocka.

Z uwagi na fakt, iż do w/w oferty nie wpłynęły żadne uwagi, a Prezydent Miasta Otwocka uznał celowość realizacji zawartego w nim zadania, przystąpiono do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja 10 turniejów z cyklu Grand Prix Otwocka o puchar Prezydenta Miasta Otwocka, Brydżowy Turniej Par"

Dodanie; Data: 2014-02-18 10:32:49; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Informacja o udzieleniu dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego miasta Otwocka poza trybem otwartego konkursu ofert.

Prezydent Miasta Otwocka informuje o przystąpieniu do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Otwocka z Ochotniczą Strażą Pożarną " z siedzibą w Otwocku, przy ul. Narutowicza109, która złożyła ofertę na podstawie przepisów art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W/w oferta wpłynęła do Urzędu Miasta Otwocka w dniu 10 grudnia 2013 r.

Ofertę upubliczniono w dniu 10.12.2013 r. na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka, oferta została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Otwocka.

Z uwagi na fakt, iż do w/w oferty nie wpłynęły żadne uwagi, a Prezydent Miasta Otwocka uznał celowość realizacji zawartego w nim zadania, przystąpiono do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Zorganizowanie spotkania kulturalnego dla lokalnej społeczności, w tym członków OSP i rodzin mającego na celu prezentację historii dzielnicy Jabłonna" .

Dodanie; Data: 2013-12-27 13:32:50; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Ciara Witold


Informacja o udzieleniu dotacji na powierzenie realizacji zadań publicznych miasta Otwocka poza trybem otwartego konkursu ofert.

Prezydent Miasta Otwocka informuje o przystąpieniu do zawarcia umów na powierzenie realizacji zadania publicznego Miasta Otwocka z Otwockim Klubem Sportowym "Start" z siedzibą w Otwocku, przy ul. Sportowej 1, które złożyły oferty na podstawie przepisów art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2 oferty wpłynęły do Urzędu Miasta Otwocka w dniu 12 grudnia 2013 r.

Oferty upubliczniono w dniu 13.12.2013 r. na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka, oferta została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Otwocka.

Z uwagi na fakt, iż do ofert nie wpłynęły żadne uwagi, a Prezydent Miasta Otwocka uznał celowość realizacji zawartych w nim zadań, przystąpiono do zawarcia umów na powierzenie realizacji zadania publicznego pn.

 1. "Zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy sportowej dla dzieci i młodzieży z Otwocka".
 2. 'Wyznaczenie i utworzenie tras do uprawiania sportów zimowych".
Dodanie; Data: 2013-12-20 15:17:16; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Ciara Witold


Informacja o udzieleniu dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego miasta Otwocka poza trybem otwartego konkursu ofert

Prezydent Miasta Otwocka informuje o przystąpieniu do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Otwocka z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy Otwock, które złożyło ofertę na podstawie przepisów art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W/w oferta wpłynęła do Urzędu Miasta Otwocka w dniu 23 października 2013 r. Ofertę upubliczniono w dniu 4 listopada 2013 r. na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Otwocka.
Z uwagi na fakt, iż do w/w oferty nie wpłynęły żadne uwagi, a Prezydent Miasta Otwocka uznał celowość realizacji zawartego w nim zadania, przystąpiono do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Zorganizowanie spotkań kulturalnych".

Dodanie; Data: 2013-11-14 15:38:17; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Informacja o udzieleniu dotacji na realizację zadań publicznych miasta Otwocka w trybie małych grantów

Prezydent Miasta Otwocka informuje o przystąpieniu do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Otwocka z Towarzystwem Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko Apollo, które złożyło ofertę na podstawie przepisów art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W/w oferta wpłynęła do Urzędu Miasta Otwocka w dniu 2 października 2013 r. Ofertę upubliczniono w dniu 8 października 2013 r. na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka, oferta została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Otwocka.
Z uwagi na fakt, iż do w/w oferty nie wpłynęły żadne uwagi, a Prezydent Miasta Otwocka uznał celowość realizacji zawartego w nim zadania, przystąpiono do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "III Bieg Otwocki z okazji 97. rocznicy uzyskania praw miejskich".

Dodanie; Data: 2013-10-24 15:45:11; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Informacja o udzieleniu dotacji na realizację zadań publicznych miasta Otwocka w trybie małych grantów

Prezydent Miasta Otwocka informuje o przystąpieniu do zawarcia umów na realizację zadań publicznych Miasta Otwocka z podmiotami wymienionymi w poniższym wykazie, które złożyły swoje oferty na podstawie przepisów art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

 1. umowa ze Zgromadzeniem Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia z siedzibą 05-540 Zalesie Górne, ul. Piękna 44/46 na "Realizację działań profilaktycznych i programu profilaktycznego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi dla kobiet z terenu Otwocka samotnie wychowujących dzieci ", zgodnie ze złożoną w dniu 28 sierpnia 2013 r. ofertą,
 2. umowa z Klubem Sportowym "MXMOTO RACING" z siedzibą w Otwocku przy ul. Świderskiej 71 na "FMX SHOW OTWOCK BT MX MOTO RACING" - zorganizowanie i przeprowadzenie pokazu Freestyle MotoCross" zgodnie ze złożoną w dniu 12 lipca 2013 r. ofertą,
 3. umowa ze Stowarzyszeniem Profilaktyki Terapii "Boja" z siedzibą w Otwocku przy ul. Andriollego 49/4 na "Wspieranie i realizację programu profilaktyczno- terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu, zgodnie ze złożoną w dniu 15 maja 2013 r. ofertą,
 4. umowa z Fundacją Domowe Hospicjum Dziecięce "Promyczek" z siedzibą w Otwocku przy ul Żeromskiego 6 na "Prowadzenie działań i grupy wsparcia dla osób w żałobie", zgodnie ze złożoną w dniu 9 maja 2013 r. ofertą.
 5. umowa ze Stowarzyszeniem Profilaktyki Terapii "Boja" z siedzibą w Otwocku przy ul. Andriollego 49/4 na "Zorganizowanie i przeprowadzenie programu profilaktycznego podczas profilaktycznego spływu kajakowego Doliną Krutyni dla młodzieży ze środowiska lokalnego, pochodzącego z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych niedostosowaniem społecznym" zgodnie ze złożoną w dniu 23 kwietnia 2013 r. ofertą,
 6. umowa z Towarzystwem Przyjaciół Związku Strzeleckiego "Strzelec" Organizacji Społeczno- Wychowawczej Jednostki Strzeleckiej z siedzibą w Otwocku przy ul. M. Konopnickiej 3 na przeprowadzenie programu profilaktycznego "Profilaktyka uzależnień od alkoholu", zgodnie ze złożoną w dniu 22 kwietnia 2013 r. ofertą,

Oferty upubliczniono na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka, a wykaz ofert został zamieszczony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Otwocka.
Z uwagi na fakt, iż do w/w ofert nie wpłynęły żadne uwagi, a Prezydent Miasta Otwocka uznał celowość realizacji zawartych w nich zadań, przystąpiono do zawarcia umów na wsparcie i powierzenie realizacji zadań publicznych Miasta Otwocka.

Dodanie; Data: 2013-10-15 14:32:45; Osoba odpowiedzialna: Milewska Izabela; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Informacja o udzieleniu dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego miasta Otwocka poza trybem otwartego konkursu ofert.

Prezydent Miasta Otwocka informuje o przystąpieniu do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Otwocka ze Związkiem Harcerstwa Polskiego Komendą Hufca Otwock, z siedzibą w Otwocku, przy ul. Poniatowskiego 10, które złożyło ofertę na podstawie przepisów art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W/w oferta wpłynęła do Urzędu Miasta Otwocka w dniu 26 września 2013 r. Ofertę upubliczniono w dniu 27 września 2013 r. na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka, oferta została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Otwocka.

Z uwagi na fakt, iż do w/w oferty nie wpłynęły żadne uwagi, a Prezydent Miasta Otwocka uznał celowość realizacji zawartego w nim zadania, przystąpiono do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Rajd pieszy "Szlakiem prawdy-żołnierze wyklęci Otwock".

Dodanie; Data: 2013-10-04 09:02:44; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Informacja o udzieleniu dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego miasta Otwocka poza trybem otwartego konkursu ofert.

Prezydent Miasta Otwocka informuje o przystąpieniu do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Otwocka z Towarzystwem Krzewienia Kultury Fizycznej Ogniskiem "Apollo" z siedzibą w Otwocku, przy ul. Kopernika 12, które złożyło ofertę na podstawie przepisów art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
W/w oferta wpłynęła do Urzędu Miasta Otwocka w dniu 14 sierpnia 2013 r.
Ofertę upubliczniono w dniu 23.08.2013 r. na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka, oferta została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Otwocka.

Z uwagi na fakt, iż do w/w oferty nie wpłynęły żadne uwagi, a Prezydent Miasta Otwocka uznał celowość realizacji zawartego w nim zadania, przystąpiono do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Upowszechnienie kultury fizycznej i rekreacji - VIII Otwocki Integracyjny Bieg Uliczny".

Dodanie; Data: 2013-09-02 11:50:26; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Informacja o udzieleniu dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego miasta Otwocka poza trybem otwartego konkursu ofert.

Prezydent Miasta Otwocka informuje o przystąpieniu do zawarcia umowy na powierzenie realizacji zadania publicznego Miasta Otwocka z Parafią Rzymsko-Katolicką św. Wincentego a'Paulo z siedzibą w Otwocku, ul. Kopernika 1, która złożyła ofertę na podstawie przepisów art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W/w oferta wpłynęła do Urzędu Miasta Otwocka w dniu 9 lipca 2013 r.

Ofertę upubliczniono w dniu 15 lipca 2013 r. na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka, oferta została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Otwocka.

Z uwagi na fakt, iż do w/w oferty nie wpłynęły żadne uwagi, a Prezydent Miasta Otwocka uznał celowość realizacji zawartego w nim zadania, przystąpiono do zawarcia umowy na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. "organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Otwocka w okresie wakacji w 2013 roku".

Dodanie; Data: 2013-07-26 11:58:41; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Informacja o udzieleniu dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego miasta Otwocka poza trybem otwartego konkursu ofert.

Prezydent Miasta Otwocka informuje o przystąpieniu do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Otwocka z Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kawęczyńskiej 49, który złożył ofertę na podstawie przepisów art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W/w oferta wpłynęła do Urzędu Miasta Otwocka w dniu 1 lipca 2013 r.

Ofertę upubliczniono w dniu 4 lipca2013 r. na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka, oferta została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Otwocka.

Z uwagi na fakt, iż do w/w oferty nie wpłynęły żadne uwagi, a Prezydent Miasta Otwocka uznał celowość realizacji zawartego w nim zadania, przystąpiono do zawarcia umowy na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. "wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży w 2013 roku".

Dodanie; Data: 2013-07-19 09:10:56; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Informacja o udzieleniu dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego miasta Otwocka poza trybem otwartego konkursu ofert.

Prezydent Miasta Otwocka informuje o przystąpieniu do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Otwocka z Polskim Związkiem Niewidomych Okręgiem Mazowieckim z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jasna 22, który złożył ofertę na podstawie przepisów art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W/w oferta wpłynęła do Urzędu Miasta Otwocka w dniu 04 czerwca 2013 r.

Ofertę upubliczniono w dniu 06.06.2013 r. na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka, oferta została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Otwocka.

Z uwagi na fakt, iż do w/w oferty nie wpłynęły żadne uwagi, a Prezydent Miasta Otwocka uznał celowość realizacji zawartego w nim zadania, przystąpiono do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Zorganizowanie spotkania kulturalnego".

Dodanie; Data: 2013-06-14 14:42:19; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Ciara Witold


Informacja o udzieleniu dotacji na wsparcie realizację zadania publicznego miasta Otwocka poza trybem otwartego konkursu ofert.

Prezydent Miasta Otwocka informuje o przystąpieniu do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Otwocka ze Stowarzyszeniem Klubu Brydża Sportowego MOSiR Karczew z siedzibą w Karczewie, które złożyło ofertę na podstawie przepisów art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta Stowarzyszenie Klubu Brydża Sportowego MOSiR Karczew wpłynęła do Urzędu Miasta Otwocka w dniu 26.04.2013 r.,

Ofertę upubliczniono w dniu 30.04.2013 r. na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka, oferta została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Otwocka.

Z uwagi na fakt, iż do w/w oferty nie wpłynęły żadne uwagi, a Prezydent Miasta Otwocka uznał celowość realizacji zawartego w nim zadania, przystąpiono do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja turnieju o puchar Prezydenta Miasta Otwocka, Brydżowy Turniej Par Grand Prix Mazowsza"

Dodanie; Data: 2013-05-10 09:13:14; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Informacja o udzieleniu dotacji na wsparcie realizację zadania publicznego miasta Otwocka poza trybem otwartego konkursu ofert.

Prezydent Miasta Otwocka informuje o przystąpieniu do zawarcia umów na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia - profilaktyki uzależnień ze Stowarzyszeniem "Boja" z siedzibą w Otwocku oraz na wsparcie realizacji zadania publicznego z Towarzystwem Przyjaciół Związku Strzeleckiego "Strzelec" Organizacji Społeczno- Wychowawczej Jednostki Strzeleckiej 1019 z siedzibą w Otwocku, które złożyły oferty na podstawie przepisów art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta Stowarzyszenia "Boja" wpłynęła do Urzędu Miasta Otwocka w dniu 23. 04.2013 r., a Towarzystwa Przyjaciół Związku Strzeleckiego "Strzelec" Organizacji Społeczno- Wychowawczej Jednostki Strzeleckiej 1019 w dniu 15.04.2013 r.

Oferty upubliczniono na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka, oferty została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Otwocka.

Z uwagi na fakt, iż do w/w ofert nie wpłynęły żadne uwagi, a Prezydent Miasta Otwocka uznał celowość realizacji zawartych w nich zadań, przystąpiono do zawarcia umów na:

 • wsparcie realizacji programu profilaktyczno- terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu,
 • wsparcie realizacji zadania pt: "Profilaktyczny spływ Doliną Krutyni - Kajakiem po rozum do głowy".
Dodanie; Data: 2013-05-09 13:54:16; Osoba odpowiedzialna: Milewska Izabela; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Informacja o udzieleniu dotacji na wsparcie realizację zadania publicznego miasta Otwocka poza trybem otwartego konkursu ofert.

Prezydent Miasta Otwocka informuje o przystąpieniu do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Otwocka z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Ulicy "Przywrócić Dzieciństwo" z siedzibą w Otwocku oraz na powierzenie z Towarzystwem Sportowy "Meran" z siedziba w Otwocku, które złożyły oferty na podstawie przepisów art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ulicy "Przywrócić Dzieciństwo" wpłynęła do Urzędu Miasta Otwocka w dniu 14.03.2013 r., Towarzystwa Sportowego "Meran" w dniu 18.03.2013 r.

Oferty upubliczniono w dniu 20.03.2013 r. na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka, oferta została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Otwocka.

Z uwagi na fakt, iż do w/w ofert nie wpłynęły żadne uwagi, a Prezydent Miasta Otwocka uznał celowość realizacji zawartych w nich zadań, przystąpiono do zawarcia umów na:

 • wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "XXVI Festiwal "Piosenka w Świdrze"
 • powierzenie pn. "Kompleksowa obsługa delegacji rowerowej z Lennestadt przez kolarzy z Towarzystwa Sportowego "Meran".
Dodanie; Data: 2013-04-05 11:27:19; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Informacja o nieudzieleniu dotacji na wsparcie realizację zadania publicznego miasta Otwocka poza trybem otwartego konkursu ofert

Prezydent Miasta Otwocka informuje o nie przystąpieniu do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Otwocka z "Stowarzyszeniem "Gloria" z siedzibą w Otwocku, które złożyło ofertę na podstawie przepisów art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie o tytule "Wyjazdowe warsztaty przygotowawcze do organizacji koncertu uświetniającego uroczystości państwowe w dniu 11.11.2012 r.
W/w oferta wpłynęła do Urzędu Miasta Otwocka w dniu 23 października 2012 r.
Ofertę upubliczniono w dniu 25.10.2012 r. na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Otwocka.
Z uwagi na fakt, iż w dniu 02.11.2012 r. do w/w oferty wpłynęło pismo o wycofaniu oferty z przyczyn obiektywnych nie przystąpiono do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego.

Dodanie; Data: 2012-11-08 14:29:30; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Informacja o udzieleniu dotacji na wsparcie realizację zadania publicznego miasta Otwocka poza trybem otwartego konkursu ofert.

Prezydent Miasta Otwocka informuje o przystąpieniu do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Otwocka z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarządem Rejonowym z siedzibą w Otwocku, które złożyło ofertę na podstawie przepisów art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W/w oferta wpłynęła do Urzędu Miasta Otwocka w dniu 02 października 2012 r.

Ofertę upubliczniono w dniu 05.10.2012 r. na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka, oferta została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Otwocka.

Z uwagi na fakt, iż do w/w oferty nie wpłynęły żadne uwagi, a Prezydent Miasta Otwocka uznał celowość realizacji zawartego w nim zadania, przystąpiono do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Upowszechnienie kultury - zorganizowanie spotkań kulturalnych"

Dodanie; Data: 2012-10-12 14:28:39; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Informacja o udzieleniu dotacji na wsparcie realizację zadania publicznego miasta Otwocka poza trybem otwartego konkursu ofert.

Prezydent Miasta Otwocka informuje o przystąpieniu do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Otwocka z "Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka" Kołem Terenowym "Świder" z siedzibą w Otwocku, które złożyło ofertę na podstawie przepisów art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W/w oferta wpłynęła do Urzędu Miasta Otwocka w dniu 14 września 2012 r.

Ofertę upubliczniono w dniu 21.09.2012 r. na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka, oferta została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Otwocka.

Z uwagi na fakt, iż do w/w oferty nie wpłynęły żadne uwagi, a Prezydent Miasta Otwocka uznał celowość realizacji zawartego w nim zadania, przystąpiono do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja turnieju tenisa stołowego - "Dzień Tenisa Stołowego"

Dodanie; Data: 2012-09-28 14:58:54; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Ciara Witold


Informacja o udzieleniu dotacji na wsparcie realizację zadania publicznego miasta Otwocka poza trybem otwartego konkursu ofert.

Prezydent Miasta Otwocka informuje o przystąpieniu do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Otwocka z Mazowieckim Klubem Sportowym Niesłyszących i Głuchoniewidomych "Arkadia", które złożyło ofertę na podstawie przepisów art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W/w oferta wpłynęła do Urzędu Miasta Otwocka w dniu 7 września 2012 r.

Ofertę upubliczniono w dniu 14.09.2012 r. na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka, oferta została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Otwocka.

Z uwagi na fakt, iż do w/w oferty nie wpłynęły żadne uwagi, a Prezydent Miasta Otwocka uznał celowość realizacji zawartego w nim zadania, przystąpiono do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja imprez rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży z wadą słuchu oraz wszystkich mieszkańców Otwocka - Razem możemy więcej".

Dodanie; Data: 2012-09-21 15:53:22; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Ciara Witold


Informacja o udzieleniu dotacji na wsparcie realizację zadania publicznego miasta Otwocka poza trybem otwartego konkursu ofert.

Prezydent Miasta Otwocka informuje o przystąpieniu do zawarcia umów na powierzenie realizacji zadań publicznych Miasta Otwocka z Uczniowskim Klubem sportowym "LEGIONY" z siedzibą w Otwocku przy ul. Inwalidów Wojennych 10, które złożyło swoje oferty na podstawie przepisów art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W/w oferty wpłynęły do Urzędu Miasta Otwocka w dniu 07 września 2012 r.

Oferty upubliczniono w dniu 10.09.2012 r. na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka, oferty zostały zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Otwocka.

Prezydent Miasta Otwocka uznał celowość realizacji zawartych w nich zadań, w związku z czym przystąpiono do zawarcia umów na powierzenie realizacji zadań publicznych pn. "Zajęcia sportowo- rekreacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień "Siatkówka kontra uzależnienie - Trzeźwo -Zdrowo- Na sportowo" oraz "Utworzenie i prowadzenie sekcji piłki siatkowej".

Dodanie; Data: 2012-09-17 13:09:20; Osoba odpowiedzialna: Milewska Izabela; Wprowadził: Ciara Witold


Informacja o udzieleniu dotacji na wsparcie realizację zadania publicznego miasta Otwocka poza trybem otwartego konkursu ofert.

Prezydent Miasta Otwocka informuje o przystąpieniu do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Otwocka ze stowarzyszeniem Polską Radą Chrześcijan i Żydów z siedzibą w Warszawie, które złożyło swoją ofertę na podstawie przepisów art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W/w oferta wpłynęła do Urzędu Miasta Otwocka w dniu 30 lipca 2012 r.

Ofertę upubliczniono w dniu 31.07.2012 r. na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka, oferta została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Otwocka.

Prezydent Miasta Otwocka uznał celowość realizacji zawartego w niej zadania, w związku z czym przystąpiono do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja obchodów 70. rocznicy zagłady otwockich Żydów"

Dodanie; Data: 2012-08-07 14:48:21; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Informacja o udzieleniu dotacji na wsparcie realizację zadania publicznego miasta Otwocka poza trybem otwartego konkursu ofert.

Prezydent Miasta Otwocka informuje o przystąpieniu do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Otwocka z Parafią Rzymskokatolicką św. Wincentego a'Paulo w Otwocku", które złożyło ofertę na podstawie przepisów art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
W/w oferta wpłynęła do Urzędu Miasta Otwocka w dniu 3 lipca 2012 r.

Ofertę upubliczniono w dniu 10.07.2012 r. na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka, oferta została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Otwocka.

Z uwagi na fakt, iż do w/w oferty nie wpłynęły żadne uwagi, a Prezydent Miasta Otwocka uznał celowość realizacji zawartego w nim zadania, przystąpiono do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z terenu Otwocka Centrum w okresie wakacji 2012 r."

Dodanie; Data: 2012-07-17 08:27:48; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Informacja o udzieleniu dotacji na wsparcie realizację zadania publicznego miasta Otwocka poza trybem otwartego konkursu ofert.

Prezydent Miasta Otwocka informuje o przystąpieniu do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Otwocka ze stowarzyszeniem "Plastycy Ziemi Otwockiej" w Otwocku", które złożyło ofertę na podstawie przepisów art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W/w oferta wpłynęła do Urzędu Miasta Otwocka w dniu 27 czerwca 2012 r.

Ofertę upubliczniono w dniu 03.07.2012 r. na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka, oferta została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Otwocka.

Z uwagi na fakt, iż do w/w oferty nie wpłynęły żadne uwagi, a Prezydent Miasta Otwocka uznał celowość realizacji zawartego w nim zadania, przystąpiono do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. ""Polsko-niemiecki plener plastyczny śladami Otwocka i Lennestadt na granicy UE".

Dodanie; Data: 2012-07-10 10:24:48; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Informacja o udzieleniu dotacji na wsparcie realizację zadania publicznego miasta Otwocka poza trybem otwartego konkursu ofert

Prezydent Miasta Otwocka informuje o przystąpieniu do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Otwocka ze stowarzyszeniem "Kocham Józefów" w Józefowie, które złożyło ofertę na podstawie przepisów art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W/w oferta wpłynęła do Urzędu Miasta Otwocka w dniu 11 czerwca 2012 r.

Ofertę upubliczniono w dniu 15.06.2012 r. na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka, oferta została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Otwocka.

Z uwagi na fakt, iż do w/w oferty nie wpłynęły żadne uwagi, a Prezydent Miasta Otwocka uznał celowość realizacji zawartego w nim zadania, w dniu 22.06.2012 r. przystąpiono do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Swider Skimboard Contest Trzecie Otwarte Mistrzostwa Skimboardowe nad Świdrem".

Dodanie; Data: 2012-06-25 13:46:44; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Ciara Witold


Informacja o udzieleniu dotacji na wsparcie realizację zadania publicznego miasta Otwocka poza trybem otwartego konkursu ofert.

Prezydent Miasta Otwocka informuje o przystąpieniu do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Otwocka ze stowarzyszeniem "Polskim Związkiem Wędkarskim kołem Miejskim nr 16 w Otwock", które złożyło ofertę na podstawie przepisów art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W/w oferta wpłynęła do Urzędu Miasta Otwocka w dniu 28 maja 2012 r.

Ofertę upubliczniono w dniu 04.06.2012 r. na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka, oferta została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Otwocka.

Z uwagi na fakt, iż do w/w oferty nie wpłynęły żadne uwagi, a Prezydent Miasta Otwocka uznał celowość realizacji zawartego w nim zadania, przystąpiono do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Otwarte zawody wędkarskie o Puchar Prezydenta Miasta Otwocka".

Dodanie; Data: 2012-06-11 13:42:20; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Ciara Witold


Informacja o udzieleniu dotacji na realizację zadania publicznego miasta Otwocka w trybie małych grantów

Prezydent Miasta Otwocka informuje o przystąpieniu do zawarcia umów na realizacje zadań publicznych Miasta Otwocka z podmiotami:

 1. Bractwo Strzelców Kurkowych "Lechity", które złożyło ofertę na podstawie przepisów art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  W/w oferta wpłynęła do Urzędu Miasta Otwocka w dniu 27 kwietnia 2012 r.
 2. Fundacja Wspierania Sportu Ekstremalnego "EXTREME SPORTS", która złożyła ofertę na podstawie przepisów art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W/w oferta wpłynęła do Urzędu Miasta Otwocka w dniu 17 maja 2012 r.

Oferty upubliczniono na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka, oferty zostały zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Otwocka.

Z uwagi na fakt, iż do w/w ofert nie wpłynęły żadne uwagi, a Prezydent Miasta Otwocka uznał celowość realizacji zawartych w nim zadań, przystąpiono do zawarcia umów na powierzenie realizacji zadań publicznych pn.

 • "Organizacja otwartych zawodów strzeleckich o Tarczę Prezydenta Miasta Otwocka podczas obchodów 17-lecia Bractwa Strzelców Kurkowych "Lechity" z udziałem bractw z kraju i zagranicy, czynny udział w uroczystościach patriotycznych i państwowych".
 • "Świder Trail Marathon 2012"
Dodanie; Data: 2012-05-30 14:42:46; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Informacja o udzieleniu dotacji na realizację zadań publicznych miasta Otwocka w trybie małych grantów

Prezydent Miasta Otwocka informuje o przystąpieniu do zawarcia umowy na realizację zadania publicznego Miasta Otwocka z podmiotem "Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko APOLLO", które złożyło ofertę na podstawie przepisów art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W/w oferta wpłynęła do Urzędu Miasta Otwocka w dniu 27 kwietnia 2012 r. Ofertę upubliczniono na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka, oferta została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Otwocka.

Z uwagi na fakt, iż do w/w oferty nie wpłynęły żadne uwagi, a Prezydent Miasta Otwocka uznał celowość realizacji zawartego w nim zadania, przystąpiono do zawarcia umowy na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. "Udział mieszkańców w VII Ogólnopolskim Festiwalu Sportu i Zdrowia Sieraków 2012".

Dodanie; Data: 2012-05-18 15:15:14; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Informacja o udzieleniu dotacji na realizację zadań publicznych miasta Otwocka w trybie małych grantów

Prezydent Miasta Otwocka informuje o przystąpieniu do zawarcia umowy na realizację zadania publicznego Miasta Otwocka z:

 1. "Przywrócić dzieciństwo" Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka" w Warszawie Kołem Terenowym w Otwocku, które złożyło ofertę w dniu 26 marca 2012 r.

Do oferty nie wpłynęły żadne uwagi, w związku z czym przystąpiono do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadań publicznych pn.: "Zorganizowanie koncertu w ramach jubileuszowego XXV Festiwalu Muzycznego Piosenka w Świdrze".

Dodanie; Data: 2012-04-25 08:21:25; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Informacja o udzieleniu dotacji na realizację zadań publicznych miasta Otwocka w trybie małych grantów

Prezydent Miasta Otwocka informuje o przystąpieniu do zawarcia umowy na realizację zadania publicznego Miasta Otwocka z:

 1. Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarządem Rejonowym z siedzibą w Otwocku, który złożył ofertę w dniu 30 marca 2012 r.

Do oferty nie wpłynęły żadne uwagi, w związku z czym przystąpiono do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadań publicznych pn.: "Zorganizowanie spotkania kulturalnego".

Dodanie; Data: 2012-04-24 13:54:14; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Informacja o udzieleniu dotacji na realizację zadań publicznych miasta Otwocka w trybie małych grantów

Prezydent Miasta Otwocka informuje o przystąpieniu do zawarcia umów na realizację zadań publicznych Miasta Otwocka z:

 1. Towarzystwem Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U" z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 62A , które złożyło ofertę w dniu 5 kwietnia 2012 r.
  Do ofert nie wpłynęły żadne uwagi, w związku z czym przystąpiono do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadań publicznych pn.: "Przeprowadzenie profilaktycznego programu wychowawczego "Edukacja Antyalkoholowa".
   
 2. "Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka" Kołem Terenowym "Świder" z siedzibą w Otwocku - Świdrze przy ul. Mickiewicza 47, które złożyło swoją ofertę w dniu 4 kwietnia 2012 roku.
  Do oferty nie wpłynęły żadne uwagi, w związku z czym przystąpiono do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: "Zorganizowanie i przeprowadzenie programu profilaktycznego podczas spływu kajakowego Doliną Krutynii dla młodzieży Powiatowego Gimnazjum nr 21 z Ogniska Wychowawczego "Świder", pochodzącej z Otwocka z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych niedostosowaniem społecznym".
Dodanie; Data: 2012-04-23 13:23:58; Osoba odpowiedzialna: Milewska Izabela; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Informacja o udzieleniu dotacji na realizację zadań publicznych miasta Otwocka w trybie małych grantów

Prezydent Miasta Otwocka informuje o przystąpieniu do zawarcia umowy na realizację zadania publicznego Miasta Otwocka z:

 1. Stowarzyszeniem Rowerowym "Zielony Szlak" w Łomiankach, które złożyło dwie oferty w dniu 12 marca 2012 r.
  Do ofert nie wpłynęły żadne uwagi, w związku z czym przystąpiono do zawarcia umowy na powierzenie realizacji zadań publicznych pn.:
  "Rowerem bezpiecznie do celu"
  " Maraton Rowerowy Mazovii-Otwock 2012 z cyklu Merida Mazovia MTB Marathon"
   
 2. Towarzystwem Sportowym "Meran" - Otwock, które złożyło swoją ofertę w dniu 15 marca 2012 roku.
  Do oferty nie wpłynęły żadne uwagi, w związku z czym przystąpiono do zawarcia umowy na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. "Zorganizowanie otwartego zlotu rowerowego z udziałem kolarzy miast bliźniaczych".
Dodanie; Data: 2012-03-23 14:39:52; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Informacja o udzieleniu dotacji na realizację zadań publicznych miasta Otwocka w trybie małych grantów

Prezydent Miasta Otwocka informuje o przystąpieniu do zawarcia umowy na realizację zadania publicznego Miasta Otwocka z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym Oddziałem im. M.E. Andriollego w Otwocku, które złożyło swoja ofertę w dniu 15 lutego 2012 r.

Do oferty nie wpłynęły żadne uwagi, w związku z czym przystąpiono do zawarcia umowy na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. Konferencja popularno-naukowa "Żołnierze Wyklęci, Polska może być dumna ze swojej historii".

Dodanie; Data: 2012-02-24 10:21:44; Osoba odpowiedzialna: Dąbrowska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata


Informacja o udzieleniu dotacji na realizację zadań publicznych miasta Otwocka w trybie małych grantów

Prezydent Miasta Otwocka informuje o przystąpieniu do zawarcia umów na realizację zadań publicznych Miasta Otwocka z podmiotami wymienionymi w poniższym wykazie, które złożyły swoje oferty na podstawie przepisów art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W/w oferty wpłynęły do Urzędu Miasta Otwocka w dniu 5 stycznia 2012 r.

Oferty upubliczniono na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka, a wykaz ofert został zamieszczony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Otwocka.

Z uwagi na fakt, iż do w/w ofert nie wpłynęły żadne uwagi, a Prezydent Miasta Otwocka uznał celowość realizacji zawartych w nich zadań, przystąpiono do zawarcia umów na wsparcie i powierzenie realizacji zadań publicznych Miasta Otwocka.

Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
Izabela Milewska

Do pobrania:

Dodanie; Data: 2012-01-16 12:32:49; Osoba odpowiedzialna: Milewska Izabela; Wprowadził: Nowak Małgorzata


www.otwock.pl