Serwis Urzędu Miasta Otwocka
Biletyn Informacji Publicznej

  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy   Otwock    www.otwock.pl

Dane

Aktualności

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Wybory

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rekrutacja

Skargi, wnioski i petycje

 Organy gminy

Prezydent Miasta

Rada Miasta

Komisje Rady Miasta

Wydziały Urzędu Miasta

 Prawo lokalne

Statut Miasta

Regulamin Urzędu Miasta

Sesje Rady Miasta

Uchwały Rady Miasta

Zarządzenia Prezydenta

Budżet miasta

Umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty

Podatki i opłaty

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

 Inne

Jednostki organizacyjne

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi

Ogłoszenia o wyniku postępowania

Zapytania ofertowe

Zasób nieruchomości gminnych

Mienie gminy

Informacja o środowisku

Oświadczenia majątkowe

Informacje nieudostępnione

Przejrzysta Polska

Punkty adresowe

Rejestry

Programy zdrowotne

Informacje o zgromadzeniach

Informacje o wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów

 NGO

Akty prawne

Konsultacje

Konkursy

1%

Spotkania z organizacjami

Otwarte konkursy ofert

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji

Inicjatywa lokalna

 Serwis

Wyszukiwarka

Redakcja biuletynu

Instrukcja obsługi

Rejestr zmian

 

  Spotkania z organizacjami

Prezydent Miasta Otwocka serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających siedzibę lub prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Miasta Otwocka na spotkanie.

Spotkanie odbędzie się w Restauracji "Stylowa" w Otwocku przy ul. Warszawskiej 19
w dniu 22 listopada 2013 r. w godzinach od 14:00 do 16:00.

Celem spotkania będzie przedstawienie priorytetowych zadań, jakie Miasto Otwock zamierza realizować w 2014 roku we współpracy z organizacjami pozarządowym i innymi podmiotami wymienionymi w cytowanej ustawie, prowadzącym działalność pożytku publicznego na terenie Otwocka.

Ponadto omówione zostaną zasady wypełniania oferty realizacji zadania publicznego oraz sprawozdania końcowego z realizacji zadania.

Serdecznie zapraszamy i prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu w terminie do dnia 14 listopada 2013 r.

Szczegóły dotyczące nadsyłania zgłoszeń zostały zawarte w załączonym poniżej formularzu zgłoszeniowym.

Do pobrania:

 

Dodanie; Data: 2013-11-08 13:53:11; Informację wytworzył: Milewska Izabela; Wprowadził: Nowak Małgorzata

www.otwock.pl