Serwis Urzędu Miasta Otwocka
Biletyn Informacji Publicznej

  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy   Otwock    www.otwock.pl

Dane

Aktualności

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Wybory

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rekrutacja

Skargi, wnioski i petycje

 Organy gminy

Prezydent Miasta

Rada Miasta

Komisje Rady Miasta

Wydziały Urzędu Miasta

 Prawo lokalne

Statut Miasta

Regulamin Urzędu Miasta

Sesje Rady Miasta

Uchwały Rady Miasta

Zarządzenia Prezydenta

Budżet miasta

Umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty

Podatki i opłaty

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

 Inne

Jednostki organizacyjne

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi

Ogłoszenia o wyniku postępowania

Zapytania ofertowe

Zasób nieruchomości gminnych

Mienie gminy

Informacja o środowisku

Oświadczenia majątkowe

Informacje nieudostępnione

Przejrzysta Polska

Punkty adresowe

Rejestry

Programy zdrowotne

Informacje o zgromadzeniach

Informacje o wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów

 NGO

Akty prawne

Konsultacje

Konkursy

1%

Spotkania z organizacjami

Otwarte konkursy ofert

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji

Inicjatywa lokalna

 Serwis

Wyszukiwarka

Redakcja biuletynu

Instrukcja obsługi

Rejestr zmian

 

  Konsultacje

Ogłoszenie o publicznych konsultacjach

Na podstawie uchwały Nr LII/415/2010 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 października 2010 r. roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Prezydent Miasta Otwocka

przedstawia do konsultacji, poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka i na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka, projekt uchwały Rady Miasta Otwocka w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie Miasta Otwocka.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 30 maja 2017 r.

Termin zakończenia konsultacji: 6 czerwca 2017 r.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu uchwały można przesłać w terminie do dnia zakończenia konsultacji:

 • elektronicznie na adres: umotwock@otwock.pl 
 • pisemnie na adres: Urząd Miasta Otwocka ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock;
  (decyduje data wpływu do kancelarii Urzędu Miasta Otwocka).

Treść projektu uchwały wraz z załącznikami oraz formularz konsultacji do zgłaszania propozycji zamieszczone są poniżej w wersji elektronicznej.

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom.

Do pobrania:

 1. Projekt uchwały
  ( do pobrania)
 2. Formularz konsultacji do zgłaszania propozycji.
  ( do pobrania)
Dodanie; Data: 2017-05-23 10:38:40; Informację wytworzył: Wieteska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata

Ogłoszenie o publicznych konsultacjach

Na podstawie uchwały Nr LII/415/2010 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 października 2010 r. roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Prezydent Miasta Otwocka

przedstawia do konsultacji, poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka i na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka, projekt uchwały Rady Miasta Otwocka w sprawie dodatkowego oznakowania taksówek osobowych zarejestrowanych na terenie Miasta Otwocka.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 30 maja 2017 r.

Termin zakończenia konsultacji: 6 czerwca 2017 r.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu uchwały można przesłać w terminie do dnia zakończenia konsultacji:

 • elektronicznie na adres: umotwock@otwock.pl 
 • pisemnie na adres: Urząd Miasta Otwocka ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock;
  (decyduje data wpływu do kancelarii Urzędu Miasta Otwocka).

Treść projektu uchwały wraz z załącznikami oraz formularz konsultacji do zgłaszania propozycji zamieszczone są poniżej w wersji elektronicznej.

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom.

Do pobrania:

 1. Projekt uchwały
  ( do pobrania)
 2. Formularz konsultacji do zgłaszania propozycji.
  ( do pobrania)
Dodanie; Data: 2017-05-23 10:36:19; Informację wytworzył: Wieteska Agnieszka; Wprowadził: Nowak Małgorzata

Ogłoszenie o publicznych konsultacjach

Na podstawie uchwały Nr LII/415/201 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 października 2010 r. roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Prezydent Miasta Otwocka

przedstawia do konsultacji, poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka i na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka, projekt uchwały Rady Miasta Otwocka w sprawie Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert

Termin rozpoczęcia konsultacji: 12 kwietnia 2017 r.

Termin zakończenia konsultacji: 18 kwietnia 2017 r.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu uchwały można przesłać w terminie do dnia zakończenia konsultacji:

 • elektronicznie na adres: umotwock@otwock.pl 
 • pisemnie na adres: Urząd Miasta Otwocka ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock;
  (decyduje data wpływu do kancelarii Urzędu Miasta Otwocka).

Treść projektu uchwały wraz z załącznikami oraz formularz konsultacji do zgłaszania propozycji zamieszczone są poniżej w wersji elektronicznej.

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom.

Do pobrania:

 1. Projekt przedmiotowej uchwały dot. otwartego konkursu.
  ( do pobrania)
 2. Regulamin otwartego konkursu - załącznik do uchwały.
  ( do pobrania)
 3. Formularz konsultacji do zgłaszania propozycji.
  ( do pobrania)
Dodanie; Data: 2017-04-12 13:47:20; Informację wytworzył: Milewska Izabela; Wprowadził: Ciara Witold

Ogłoszenie o publicznych konsultacjach

Na podstawie uchwały Nr LII/415/201 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 października 2010 r. roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Prezydent Miasta Otwocka

przedstawia do konsultacji, poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka i na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka, projekt uchwały Rady Miasta Otwocka w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji dla przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Otwocka przez inne niż Miasto Otwock osoby prawne i osoby fizyczne.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 24 stycznia 2017 r.

Termin zakończenia konsultacji: 31 stycznia 2017 r.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu uchwały można przesłać w terminie do dnia zakończenia konsultacji:

 • elektronicznie na adres: umotwock@otwock.pl 
 • pisemnie na adres: Urząd Miasta Otwocka ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock;
  (decyduje data wpływu do kancelarii Urzędu Miasta Otwocka).

Treść projektu uchwały wraz z załącznikami oraz formularz konsultacji do zgłaszania propozycji zamieszczone są poniżej w wersji elektronicznej.

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom.

Do pobrania:

 1. Projekt przedmiotowej uchwały.
  ( do pobrania)
 2. Załącznik nr 1 do projektu przedmiotowej uchwały
  - Wzór wniosku o udzielenie dotacji.
  ( do pobrania)
 3. Załącznik nr 2 do projektu przedmiotowej uchwały
  - Wzór informacji o faktycznej liczbie uczniów
  ( do pobrania)
 4. Załącznik nr 3 do projektu przedmiotowej uchwały
  - Roczne rozliczenie otrzymanej dotacji.
  ( do pobrania)
 5. Formularz konsultacji do zgłaszania propozycji.
  ( do pobrania)
Dodanie; Data: 2017-01-24 14:37:08; Informację wytworzył: Gągała Maciej; Wprowadził: Nowak Małgorzata

Ogłoszenie o publicznych konsultacjach

Na podstawie uchwały Nr LII/415/201 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 października 2010 r. roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Prezydent Miasta Otwocka

przedstawia do konsultacji, poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka i na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka, projekt uchwały Rady Miasta Otwocka W sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla niepublicznych oraz publicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie Miasta Otwock przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 16.12.2016 r.

Termin zakończenia konsultacji: 23.12.2016 r.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do dnia zakończenia konsultacji:

 • elektronicznie na adres: umotwock@otwock.pl
 • pisemnie na adres: Urząd Miasta Otwocka ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock;
  (decyduje data wpływu do kancelarii Urzędu Miasta Otwocka).


Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag zamieszczone są poniżej w wersji elektronicznej.
Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom.

Do pobrania:

 1. Ogłoszenie o publicznych konsultacjach.
  ( do pobrania)
   
 2. Informacja miesięczna o aktualnej liczbie uczniów.
  ( do pobrania)
   
 3. Rozliczenie wykorzystania dotacji.
  ( do pobrania)
   
 4. Wniosek o udzielenie dotacji.
  ( do pobrania)
   
 5. Formularz do zgłaszania uwag.
  ( do pobrania)
   
 6. Zaktualizowany projekt uchwały Rady Miasta Otwocka w sprawie: w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych szkołom i przedszkolom niepublicznym oraz publicznym prowadzonym na terenie Miasta Otwocka przez osoby prawne inne niż Miasto Otwock lub osoby fizyczne.
  ( do pobrania)
   
Aktualizacja; Data: 2016-12-21 12:03:21; Informację wytworzył: Milewska Izabela; Wprowadził: Ciara Witold

Strona: 1 2  3    >>>  

www.otwock.pl