Serwis Urzędu Miasta Otwocka
Biletyn Informacji Publicznej

  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy   Otwock    www.otwock.pl

Dane

Aktualności

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Wybory

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rekrutacja

Skargi, wnioski i petycje

 Organy gminy

Prezydent Miasta

Rada Miasta

Komisje Rady Miasta

Wydziały Urzędu Miasta

 Prawo lokalne

Statut Miasta

Regulamin Urzędu Miasta

Sesje Rady Miasta

Uchwały Rady Miasta

Zarządzenia Prezydenta

Budżet miasta

Umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty

Podatki i opłaty

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

 Inne

Jednostki organizacyjne

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi

Ogłoszenia o wyniku postępowania

Zapytania ofertowe

Zasób nieruchomości gminnych

Mienie gminy

Informacja o środowisku

Oświadczenia majątkowe

Informacje nieudostępnione

Przejrzysta Polska

Punkty adresowe

Rejestry

Programy zdrowotne

Informacje o zgromadzeniach

Informacje o wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów

 NGO

Akty prawne

Konsultacje

Konkursy

1%

Spotkania z organizacjami

Otwarte konkursy ofert

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji

Inicjatywa lokalna

 Serwis

Wyszukiwarka

Redakcja biuletynu

Instrukcja obsługi

Rejestr zmian

 

  Akty prawne

Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach została opublikowana 9 września 2015 r. Jako pierwsze zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące "dużej" Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Art. 1 pkt 32 oraz art. 4 ust. 1 dotyczące Rad Działalności Pożytku Publicznego nowelizacji wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia czyli od dnia 24 września 2015 r.

Art. 4 nowelizacji, to przepis przejściowy mówiący o zasadach stosowania dotychczasowych przepisów dotyczących rad.

Wszystkie pozostałe przepisy ustawy zaczną obowiązywać 60 dni od dnia ogłoszenia czyli od dnia 9 listopada 2015 r.


Najważniejsze zmiany jakie wprowadza nowelizacja to:

 1. odrębne uregulowanie zasad udostępniania informacji publicznej przez organizacje pozarządowe;
 2. rozbudowanie przepisów dotyczących zlecania zadań publicznych przez samorządy w formie regrantingu;
 3. doprecyzowanie regulacji umożliwiających podzlecania realizacji zadań (kiedy część zadania realizuje inny podmiot, a nie bezpośrednio organizacja, która otrzymała dofinansowanie);
 4. doprecyzowanie przepisów dotyczących działalności odpłatnej pożytku publicznego;
 5. wprowadzenie sankcji za pośrednictwo w zbieraniu i przekazywaniu 1% podatku dla organizacji pożytku, które w danym roku nie znalazły się na liście uprawnionych do otrzymywania 1%;
 6. wprowadzenie zasad informowania o środkach z 1 proc. wykorzystywanych przez OPP w kampaniach jednoprocentowych;
 7. nowe obowiązki dla administracji w zakresie powoływania i współpracy z radami pożytku publicznego oraz uchwalania programów współpracy.
 8. utworzenia Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego, który ma być zasilany m.in. niewykorzystanymi (np. z powodu utraty statusu OPP) lub nieprawidłowo wydatkowanymi przez OPP środkami z 1%;
 9. informowania o możliwości (lub braku możliwości) wyboru organizacji pożytku publicznego w programach komputerowych do rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych;
 10. ograniczenia trwania kontroli do 24 dni roboczych w ciągu roku kalendarzowego w odniesieniu do kontroli prowadzonych przez MPiPS w stosunku do OPP;
 11. zredukowania obowiązków sprawozdawczych dla fundacji posiadających status OPP;
 12. wprowadzenia nowych obowiązków dla administracji publicznej w zakresie powoływania i współpracy z radami pożytku publicznego oraz uchwalania programów współpracy (rocznych i wieloletnich);
 13. uporządkowania i doprecyzowania przepisów dotyczących rad działalności pożytku publicznego różnych szczebli;
 14. wyposażenia ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego w większe uprawnienia w zakresie wnioskowania o wykreślnie z Krajowego Rejestru Sądowego informacji o posiadanym przez daną organizację statusu pożytku publicznego jeśli ta organizacja prowadzi swą działalność niezgodnie z przepisami ustawy.
 • USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach
  do pobrania
Dodanie; Data: 2015-09-22 15:20:34; Informację wytworzył: Milewska Izabela; Wprowadził: Nowak Małgorzata

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO

UCHWAŁY RADY MIASTA OTWOCKA w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Otwock z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 1. PROGRAM WSPÓŁPRACY na 2005 r.
  do pobrania
 2. PROGRAM WSPÓŁPRACY na 2006 r.
  do pobrania
 3. PROGRAM WSPÓŁPRACY na 2007 r.
  do pobrania
 4. PROGRAM WSPÓŁPRACY na 2008 r.
  do pobrania
 5. PROGRAM WSPÓŁPRACY na 2009 r.
  do pobrania
 6. PROGRAM WSPÓŁPRACY na 2010 r.
  do pobrania
 7. PROGRAM WSPÓŁPRACY na 2011 r.
  do pobrania
 8. PROGRAM WSPÓŁPRACY na 2012 r.
  do pobrania
 9. PROGRAM WSPÓŁPRACY na 2013 r.
  do pobrania
 10. PROGRAM WSPÓŁPRACY na 2014 r.
  do pobrania
 11. PROGRAM WSPÓŁPRACY na 2015 r.
  do pobrania
 12. PROGRAM WSPÓŁPRACY na 2016 r.
  do pobrania
 13. PROGRAM WSPÓŁPRACY na 2017 r.
  do pobrania

 

Wieloletni Programu współpracy Miasta Otwocka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2013 - 2017.

do pobrania

 

 

SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PROGRAMÓW WSPÓŁPRACY

 1. ROCZNE SPRAWOZDANIE za 2007 rok
  do pobrania
 2. ROCZNE SPRAWOZDANIE za 2008 rok
  do pobrania
 3. ROCZNE SPRAWOZDANIE za 2009 rok
  do pobrania
 4. ROCZNE SPRAWOZDANIE za 2010 rok
  do pobrania
 5. ROCZNE SPRAWOZDANIE za 2011 rok
  do pobrania
 6. ROCZNE SPRAWOZDANIE za 2012 rok
  do pobrania
 7. ROCZNE SPRAWOZDANIE za 2013 rok
  do pobrania
 8. ROCZNE SPRAWOZDANIE za 2014 rok
  do pobrania
 9. ROCZNE SPRAWOZDANIE za 2015 rok
  do pobrania

 

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA

 1. w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacji otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Miasta Otwocka
  do pobrania
 2. w sprawie przyjęcia formularzy karty oceny formalnej i merytorycznej do rozpatrzenia ofert organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych oraz wzoru oświadczenia członka komisji konkursowej
  do pobrania
 3. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w otwartych konkursach ofert
  do pobrania

 

Aktualizacja; Data: 2017-03-01 15:32:10; Informację wytworzył: Milewska Izabela; Wprowadził: Nowak Małgorzata

Akty prawne

PRAWO PAŃSTWOWE:

 1. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
  Internetowy System Aktów Prawnych
   
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania:
  Internetowy System Aktów Prawnych

 

USTAWY OBOWIĄZUJĄCE ORGANIZATORÓW WYPOCZYNKU

 1. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
 2. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich
Dodanie; Data: 2011-10-27 13:59:57; Informację wytworzył: Milewska Izabela; Wprowadził: Nowak Małgorzata

www.otwock.pl