Serwis Urzędu Miasta Otwocka
Biletyn Informacji Publicznej

  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy   Otwock    www.otwock.pl

Dane

Aktualności

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Wybory

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rekrutacja

Skargi, wnioski i petycje

 Organy gminy

Prezydent Miasta

Rada Miasta

Komisje Rady Miasta

Wydziały Urzędu Miasta

 Prawo lokalne

Statut Miasta

Regulamin Urzędu Miasta

Sesje Rady Miasta

Uchwały Rady Miasta

Zarządzenia Prezydenta

Budżet miasta

Umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty

Podatki i opłaty

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

 Inne

Jednostki organizacyjne

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi

Ogłoszenia o wyniku postępowania

Zapytania ofertowe

Zasób nieruchomości gminnych

Mienie gminy

Informacja o środowisku

Oświadczenia majątkowe

Informacje nieudostępnione

Przejrzysta Polska

Punkty adresowe

Rejestry

Programy zdrowotne

Informacje o zgromadzeniach

Informacje o wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów

 NGO

Akty prawne

Konsultacje

Konkursy

1%

Spotkania z organizacjami

Otwarte konkursy ofert

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji

Inicjatywa lokalna

 Serwis

Wyszukiwarka

Redakcja biuletynu

Instrukcja obsługi

Rejestr zmian

 

  NGO

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
- WAŻNY PARTNER W REALIZACJI ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA OTWOCKA.

Organizacje pozarządowe, działające na terenie naszego Miasta, stanowią znaczny potencjał społeczny. Tworzone są przez ludzi autentycznie zaangażowanych w problemy społeczne i zainteresowanych działaniami na rzecz mieszkańców Otwocka.

Priorytetem Gminy Otwock jest jak najlepsze zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, którą tworzą jej mieszkańcy, a aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi i liderami środowisk lokalnych, jest jednym z elementów efektywnego kierowania jej rozwojem.

Urząd Miasta Otwocka zabiega o to, aby w jego dokumentach planistycznych uwzględniane były organizacje pozarządowe, jako podmioty identyfikujące i definiujące problemy społeczne oraz niewykorzystane szanse rozwoju, a także jako realizatorzy zadań zawartych w tych dokumentach.

Programy współpracy Gminy Otwock z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stanowią element polityki społeczno - finansowej Miasta. Programy te realizowane są w oparciu o zasady: partnerstwa, jawności, pomocniczości, efektywności, uczciwej konkurencji i suwerenności stron.

U podłoża w/w programów leży przekonanie władz otwockiego samorządu o korzyściach z nich płynących, co znalazło potwierdzenie w dotychczasowej współpracy, która pokazała, że organizacje pozarządowe stały się odpowiedzialnymi i kompetentnymi partnerami Otwocka w realizacji jego zadań, dotyczących różnych obszarów życia społecznego i sposobów rozwiązywania trudnych problemów.

Dla Miasta ważne jest, aby organizacje działające na jego terenie, miały świadomość, że nie są pozostawione samym sobie, lecz mogą liczyć na wsparcie władz Otwocka, stąd też dokładamy wszelkich starań, aby na przestrzeni lat ta współpraca była bardziej owocna.

Prezydent Miasta Otwocka oraz Przewodniczący Rady Miasta Otwocka dziękują organizacjom pozarządowym, działającym na terenie Gminy Otwock za wszystkie formy aktywności, jakie podejmują, zapraszając do dalszej współpracy, dotyczącej realizacji zadań na rzecz mieszkańców Otwocka.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA OTWOCKA
Jarosław Tomasz Margielski
PREZYDENT MIASTA
OTWOCKA
Zbigniew Szczepaniak

 

Od 3 listopada 2011 r. - na mocy Zarządzenia Prezydenta Miasta Otwocka Nr 214/2011 - funkcję Koordynatora ds. współpracy Miasta Otwocka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pełni inspektor w Ośrodku Psychoprofilaktyki Rodzinnej Urzędu Miasta Otwocka -

Izabela Milewska
Urząd Miasta Otwocka
ul. Armii Krajowej 5
tel. 22 779 20 01 wew. 173
e-mail: imilewska@otwock.pl


Do pobrania:

Zarządzenie Prezydenta Miasta Otwocka w sprawie powierzenia funkcji Koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Aktualizacja; Data: 2015-04-22 14:02:28; Informację wytworzył: Milewska Izabela; Wprowadził: Nowak Małgorzata

www.otwock.pl