Serwis Urzędu Miasta Otwocka
Biletyn Informacji Publicznej

  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy   Otwock    www.otwock.pl

Dane

Aktualności

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Wybory

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rekrutacja

Skargi, wnioski i petycje

 Organy gminy

Prezydent Miasta

Rada Miasta

Komisje Rady Miasta

Wydziały Urzędu Miasta

 Prawo lokalne

Statut Miasta

Regulamin Urzędu Miasta

Sesje Rady Miasta

Uchwały Rady Miasta

Zarządzenia Prezydenta

Budżet miasta

Umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty

Podatki i opłaty

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

 Inne

Jednostki organizacyjne

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi

Ogłoszenia o wyniku postępowania

Zapytania ofertowe

Zasób nieruchomości gminnych

Mienie gminy

Informacja o środowisku

Oświadczenia majątkowe

Informacje nieudostępnione

Przejrzysta Polska

Punkty adresowe

Rejestry

Programy zdrowotne

Informacje o zgromadzeniach

Informacje o wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów

 NGO

Akty prawne

Konsultacje

Konkursy

1%

Spotkania z organizacjami

Otwarte konkursy ofert

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji

Inicjatywa lokalna

 Serwis

Wyszukiwarka

Redakcja biuletynu

Instrukcja obsługi

Rejestr zmian

 

  Przejrzysta Polska

 
Akcja społeczna „Przejrzysta Polska” - zrealizowane zadania

I Zasada przejrzystości


Opracowanie opisu usług świadczonych przez gminę - zadanie obligatoryjne (24.11.2005 r.)
Opracowanie systemu oznakowania wewnętrznego - zadanie dodatkowe

 

 

II Zasada braku tolerancji dla korupcji


Wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników urzędu gminnego - zadanie obligatoryjne (26.08.2005 r.)
Opracowanie kodeksu postępowania - zadanie dodatkowe (15.12.2005 r.)
Opracowanie procedur postępowania w przypadku naruszenia kodeksu - zadanie dodatkowe (15.12.2005 r.)
 

III Zasada partycypacji społecznej


Opracowanie i wdrożenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi - zadanie obligatoryjne (20.12.2005 r.)


Stworzenie "mapy aktywności" organizacji pozarządowych i inicjatyw na terenie gminy -zadanie dodatkowe

 

IV Zasada przewidywalności


Opracowanie, z udziałem społeczności lokalnej, strategii rozwoju społeczno-ekonomicznego gminy oraz krótkiego materiału przybliżającego strategię mieszkańcom  (30.08.2005 r.)
 

V Zasada fachowości


Wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w urzędzie. Procedura musi zawierać wymóg konkursów na stanowiska kierownicze (31.08.2005 r.)
 

VI Zasada rozliczalności


Urząd przygotowuje i rozpropaguje książeczkę (coroczny informator budżetowy dla mieszkańców) pt. "Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy" (30.08.2005 r.)
Aktualizacja; Data: 2005-12-22 14:02:34; Informację wytworzył: Woźniak Marta; Wprowadził: Nowak Małgorzata

www.otwock.pl