Serwis Urzędu Miasta Otwocka
Biletyn Informacji Publicznej

  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy   Otwock    www.otwock.pl

Dane

Aktualności

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Wybory

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rekrutacja

Skargi, wnioski i petycje

 Organy gminy

Prezydent Miasta

Rada Miasta

Komisje Rady Miasta

Wydziały Urzędu Miasta

 Prawo lokalne

Statut Miasta

Regulamin Urzędu Miasta

Sesje Rady Miasta

Uchwały Rady Miasta

Zarządzenia Prezydenta

Budżet miasta

Umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty

Podatki i opłaty

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

 Inne

Jednostki organizacyjne

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi

Ogłoszenia o wyniku postępowania

Zapytania ofertowe

Zasób nieruchomości gminnych

Mienie gminy

Informacja o środowisku

Oświadczenia majątkowe

Informacje nieudostępnione

Przejrzysta Polska

Punkty adresowe

Rejestry

Programy zdrowotne

Informacje o zgromadzeniach

Informacje o wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów

 NGO

Akty prawne

Konsultacje

Konkursy

1%

Spotkania z organizacjami

Otwarte konkursy ofert

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji

Inicjatywa lokalna

 Serwis

Wyszukiwarka

Redakcja biuletynu

Instrukcja obsługi

Rejestr zmian

 

  Aktualności

Obwieszczenie

Działając z upoważnienia Prezydenta Miasta Otwocka na podstawie Pełnomocnictwa z dnia 01.06.2012r. (sygn. Ssak.077.42.2012), informuję, że w dniu 25.05.2017r. została wydana decyzja Nr 23/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie dz. nr ew. 211 obr.104 przy ul. Sowińskiego w Otwocku

Dodanie; Data: 2017-05-25 15:38:19; Informację wytworzył: Salamończyk Elżbieta; Wprowadził: Nowak Małgorzata

Obwieszczenie

Działając na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Otwocka nr SStk.077.42.2012 z dnia 1 czerwca 2012 r. informuję, że w dniu 25.05.2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia w ul. Orzeszkowej na działce nr ew. 179 w obrębie 79 w Otwocku, wszczętego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

Dodanie; Data: 2017-05-25 15:36:45; Informację wytworzył: Salamończyk Elżbieta; Wprowadził: Nowak Małgorzata

Obwieszczenie

Działając z upoważnienia Prezydenta Miasta Otwocka na podstawie Pełnomocnictwa z dnia 01.06.2012r. (sygn. Ssak.077.42.2012), zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U z 2016r. poz.778 ze zm.) zawiadamiam, że tut. organ administracyjny uzyskał uzgodnienie Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 08.05.2017r., Postanowienie Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku z dnia 10.05.2017r. oraz Postanowienie Nr 303/2017 z dnia 16.05.2017r. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wykonaniu wyjścia ewakuacyjnego wraz ze schodami zewnętrznymi i zadaszeniem, z pomieszczenia stołówki szkolnej znajdującej się w suterenie, na terenie dz. nr ew. 99/5 w obr. 47 przy ul. Karczewskiej w Otwocku i przystąpił do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego.

Stosownie do art.10§1 k.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem wniosku i wydaniem decyzji umożliwić wypowiedzenie się stronom co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań.

Z aktami sprawy można zapoznać w Wydziale Planowania Przestrzennego tut. urzędu ( bud. B pok. 21) w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia

  • Postanowienie Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku (do pobrania)
  • Postanowienie Nr 303/2017 z dnia 16.05.2017r. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie (do pobrania)
Dodanie; Data: 2017-05-25 10:46:22; Informację wytworzył: Salamończyk Elżbieta; Wprowadził: Nowak Małgorzata

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Otwocka

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 18 maja 2017r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ciśnieniowej w obrębie Wólki Mlądzkiej ul. Wspaniała w Otwocku.

  • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Otwocka (do pobrania)
Dodanie; Data: 2017-05-19 14:12:31; Informację wytworzył: Szymańska Marta; Wprowadził: Nowak Małgorzata

Obwieszczenie

Działając z upoważnienia Prezydenta Miasta Otwocka na podstawie Pełnomocnictwa z dnia 01.06.2012r. (sygn. Ssak.077.42.2012), zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2016r. poz. 778 ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 31/2016 z dnia 06.09.2016r. dla budowy kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym na terenie działek nr ew. 36/30, 36/29, 36/9, 36/10, 36/23, 36/25 w obr. 31 na osiedlu Ługi w Otwocku.
Postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Miasta Otwock
Strony postępowania z aktami sprawy mogą zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego tut. urzędu (bud. B pok. 21) w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Dodanie; Data: 2017-05-18 15:07:44; Informację wytworzył: Salamończyk Elżbieta; Wprowadził: Nowak Małgorzata

Strona: 1 2  3  4  5    >>>  

www.otwock.pl