Serwis Urzędu Miasta Otwocka
Biletyn Informacji Publicznej

  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy   Otwock    www.otwock.pl

Dane

Aktualności

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Wybory

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rekrutacja

Skargi, wnioski i petycje

 Organy gminy

Prezydent Miasta

Rada Miasta

Komisje Rady Miasta

Wydziały Urzędu Miasta

 Prawo lokalne

Statut Miasta

Regulamin Urzędu Miasta

Sesje Rady Miasta

Uchwały Rady Miasta

Zarządzenia Prezydenta

Budżet miasta

Umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty

Podatki i opłaty

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

 Inne

Jednostki organizacyjne

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi

Ogłoszenia o wyniku postępowania

Zapytania ofertowe

Zasób nieruchomości gminnych

Mienie gminy

Informacja o środowisku

Oświadczenia majątkowe

Informacje nieudostępnione

Przejrzysta Polska

Punkty adresowe

Rejestry

Programy zdrowotne

Informacje o zgromadzeniach

Informacje o wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów

 NGO

Akty prawne

Konsultacje

Konkursy

1%

Spotkania z organizacjami

Otwarte konkursy ofert

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji

Inicjatywa lokalna

 Serwis

Wyszukiwarka

Redakcja biuletynu

Instrukcja obsługi

Rejestr zmian

 

  Prezydent Miasta

Prezydent Miasta

Zbigniew  Szczepaniak

tel. 22 779-27-92
e-mail: prezydent@otwock.pl

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek 1320 - 1830  (na zapisy)

 1. Organem wykonawczym Miasta jest Prezydent.
 2. Prezydent wykonuje uchwały Rady i zadania określone przepisami prawa. Do zadań Prezydenta należy w szczególności:
  1. Przygotowywanie spraw, w których stanowi Rada w tym zwłaszcza projektu budżetu.
  2. Określanie sposobu wykonania uchwał Rady.
  3. Ustalenie planu wykonania budżetu, informowania mieszkańców miasta o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społeczno-gospodarczej i wykorzystaniu środków budżetowych.
  4. Wydawanie zarządzeń w sprawach zwykłego zarządu majątkiem, a zwłaszcza zaciąganie i udzielanie pożyczek krótkoterminowych do łącznej wysokości ustalonej przez Radę na dany rok budżetowy.
  5. Zaciąganie zobowiązań i poręczeń do wysokości ustalonej przez Radę.
  6. Decydowanie o wszczęciu i rezygnacji ze sporu sądowego oraz ustalenie warunków ugody sądowej.
  7. Zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
  8. Udzielanie kierownikom podległych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej pełnomocnictwa do zarządzania mieniem tych jednostek oraz udzielanie zgody kierownikom tych jednostek na czynności przekraczające zakres pełnomocnictwa.
  9. Wykonywanie zadań zleconych określonych odrębnymi przepisami.
  10. Kierowanie bieżącymi sprawami Miasta.
  11. Ogłaszanie budżetu Miasta i sprawozdania z jego wykonania.
  12. Wydawanie Sekretarzowi Miasta poleceń i wskazówek dotyczących sposobu prowadzenia spraw Miasta.
  13. Reprezentowanie Miasta na zewnątrz. Prezydent jest reprezentantem Miasta w: organizacjach publicznoprawnych, spółkach, spółdzielniach i stowarzyszeniach gmin, o ile Rada nie postanowi inaczej. Prezydent reprezentuje Miasto podczas uroczystości ogólnopaństwowych i lokalnych.
  14. Opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią, ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego oraz zarządzanie ewakuacji z obszarów bezpośrednio zagrożonych.
  15. Prezydent Miasta zapewnia obywatelom realizację ich prawa dostępu do dokumentów związanych z wykonywaniem publicznych zadań Miasta i jego organów. Udostępnienie dokumentów następuje na pisemny wniosek, niezwłocznie, nie później jednak niż po upływie 14 dni od otrzymania wniosku. Dokumenty udostępniane są do wglądu, celem zapoznania się z ich treścią, sporządzania notatek i odpisów. Koszty kopiowania dokumentów określone uchwałą Rady ponosi zainteresowany. Dokumenty udostępniane są w obecności wyznaczonego pracownika sekretariatu Prezydenta. Jeżeli wniosek zainteresowanego dotyczy dokumentów niejawnych lub chronionych prawem, Prezydent niezwłocznie informuje o niemożliwości ich udostępnienia.
 3.  
  1. W przypadku niecierpiącym zwłoki Prezydent wydaje przepisy porządkowe w formie zarządzenia.
  2. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1 podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady. Traci ono moc w razie odmowy zatwierdzenia bądź nieprzedstawienia do zatwierdzenia na najbliższej sesji Rady.
  3. W razie nieprzedstawienia do zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia zarządzenia Rada określa termin utraty jego mocy obowiązującej.
  4. Prezydent przesyła przepisy porządkowe do wiadomości wójtom sąsiednich gmin i staroście powiatu otwockiego, następnego dnia po ich ustanowieniu.
  5. Prezydent może upoważnić wiceprezydentów, pełnomocników lub innych pracowników Urzędu Miasta do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych.
 4.  
  1. Oświadczenia woli w imieniu Miasta w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo Prezydent albo działający na podstawie jego upoważnienia wiceprezydent samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez Prezydenta osobą.
  2. Czynność prawna mogąca spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych jest bezskuteczna bez kontrasygnaty Skarbnika Miasta lub osoby przez niego upoważnionej. Skarbnik Miasta może odmówić kontrasygnowania czynności, lecz w razie wydania pisemnego polecenia przez zwierzchnika wykonuje czynność zawiadamiając równocześnie o odmowie kontrasygnaty Radę i Regionalna Izbę Obrachunkową.
Aktualizacja; Data: 2013-12-19 10:30:55; Informację wytworzył: Getter-Bąk Wiesław; Wprowadził: Nowak Małgorzata

www.otwock.pl