Serwis Urzędu Miasta Otwocka
Biletyn Informacji Publicznej

  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy   Otwock    www.otwock.pl

Dane

Aktualności

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Wybory

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rekrutacja

Skargi, wnioski i petycje

 Organy gminy

Prezydent Miasta

Rada Miasta

Komisje Rady Miasta

Wydziały Urzędu Miasta

 Prawo lokalne

Statut Miasta

Regulamin Urzędu Miasta

Sesje Rady Miasta

Uchwały Rady Miasta

Zarządzenia Prezydenta

Budżet miasta

Umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty

Podatki i opłaty

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

 Inne

Jednostki organizacyjne

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi

Ogłoszenia o wyniku postępowania

Zapytania ofertowe

Zasób nieruchomości gminnych

Mienie gminy

Informacja o środowisku

Oświadczenia majątkowe

Informacje nieudostępnione

Przejrzysta Polska

Punkty adresowe

Rejestry

Programy zdrowotne

Informacje o zgromadzeniach

Informacje o wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów

 NGO

Akty prawne

Konsultacje

Konkursy

1%

Spotkania z organizacjami

Otwarte konkursy ofert

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji

Inicjatywa lokalna

 Serwis

Wyszukiwarka

Redakcja biuletynu

Instrukcja obsługi

Rejestr zmian

  Wydziały Urzędu Miasta

Urząd Miasta Otwocka

ul. Armii Krajowej 5
05-400  Otwock

tel. 22 779-20-01
fax. 22 779-42-25
e-mail: umotwock@otwock.pl

Godziny pracy Urzędu Miasta:
poniedziałek:  8.00 - 18.00,
od wtorku do piątku: 8.00- 16.00,

Kasa czynna:
poniedziałek:  8.00 - 18.00,
od wtorku do piątku: 8.00- 16.00,

Archiwum Zakładowe - Samodzielne stanowisko pracy

Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych

Biuro kadr i szkoleń

Biuro Rady Miasta

Gazeta Otwocka

Kancelaria Niejawna

Kancelaria Prawna

Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Samodzielne stanowisko - Audytor wewnętrzny

Samodzielne stanowisko - Kontrola Wewnętrzna

Służba BHP - Samodzielne stanowisko pracy

Straż Miejska

Urząd Stanu Cywilnego

Wydział Budżetu

Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej

Wydział Gospodarki Gruntami

Wydział Gospodarki Komunalnej

Wydział Gospodarki Lokalami

Wydział Gospodarki Odpadami

Wydział Inwestycji

Wydział Kultury i Promocji

Wydział Ochrony Środowiska

Wydział Organizacyjny

Wydział Planowania Przestrzennego

Wydział Podatków i Opłat

Wydział Profilaktyki Zdrowotnej i Świadczeń Rodzinnych

Wydział Spraw Obywatelskich

Wydział Zamówień Publicznych

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony Przeciwpożarowej

Zespół Komunalizacji Mienia

Zespół Monitoringu Miejskiego

Aktualizacja; Data: 2010-08-13 13:24:39; Informację wytworzył: Nowak Małgorzata; Wprowadził: Nowak Małgorzata

www.otwock.pl