Serwis Urzędu Miasta Otwocka
Biletyn Informacji Publicznej

  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy   Otwock    www.otwock.pl

Dane

Aktualności

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Wybory

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rekrutacja

Skargi, wnioski i petycje

 Organy gminy

Prezydent Miasta

Rada Miasta

Komisje Rady Miasta

Wydziały Urzędu Miasta

 Prawo lokalne

Statut Miasta

Regulamin Urzędu Miasta

Sesje Rady Miasta

Uchwały Rady Miasta

Zarządzenia Prezydenta

Budżet miasta

Umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty

Podatki i opłaty

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

 Inne

Jednostki organizacyjne

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi

Ogłoszenia o wyniku postępowania

Zapytania ofertowe

Zasób nieruchomości gminnych

Mienie gminy

Informacja o środowisku

Oświadczenia majątkowe

Informacje nieudostępnione

Przejrzysta Polska

Punkty adresowe

Rejestry

Programy zdrowotne

Informacje o zgromadzeniach

Informacje o wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów

 NGO

Akty prawne

Konsultacje

Konkursy

1%

Spotkania z organizacjami

Otwarte konkursy ofert

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji

Inicjatywa lokalna

 Serwis

Wyszukiwarka

Redakcja biuletynu

Instrukcja obsługi

Rejestr zmian

  Komisje Rady Miasta

 1. Rada wykonuje swoje zadania przy pomocy komisji stałych i doraźnych.
 2. Do zadań komisji stałych należy:
  1. opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez: sesję Rady, przewodniczącego Rady, Prezydenta i członków komisji, zawartych w porządku obrad,
  2. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą, przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał,
  3. sprawowanie kontroli w szczególności nad wykonaniem uchwał i postanowień Rady w zakresie działania komisji,
  4. przedkładanie sesji Rady planów pracy oraz sprawozdań ze swojej działalności,
  5. przyjmowanie, rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkańców Miasta w sprawach działalności Rady, Urzędu Miasta, przedsiębiorstw i innych instytucji miejskich,
  6. współpraca komisji stałych z odpowiednimi wydziałami Urzędu Miasta i podległymi mu jednostkami.
 3. Radny może być członkiem najwyżej czterech komisji stałych.
 4. Radny nie może być jednocześnie członkiem Komisji Gospodarki Miejskiej i Komisji Budżetu i Inwestycji.
Aktualizacja; Data: 2017-05-26 12:05:37; Informację wytworzył: Pyśk Iwona; Wprowadził: Nowak Małgorzata

zobacz:


Zaplanowane posiedzenia wszystkich komisji >>>

www.otwock.pl