Serwis Urzędu Miasta Otwocka
Biletyn Informacji Publicznej

  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy   Otwock    www.otwock.pl

Dane

Aktualności

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Wybory

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rekrutacja

Skargi, wnioski i petycje

 Organy gminy

Prezydent Miasta

Rada Miasta

Komisje Rady Miasta

Wydziały Urzędu Miasta

 Prawo lokalne

Statut Miasta

Regulamin Urzędu Miasta

Sesje Rady Miasta

Uchwały Rady Miasta

Zarządzenia Prezydenta

Budżet miasta

Umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty

Podatki i opłaty

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

 Inne

Jednostki organizacyjne

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi

Ogłoszenia o wyniku postępowania

Zapytania ofertowe

Zasób nieruchomości gminnych

Mienie gminy

Informacja o środowisku

Oświadczenia majątkowe

Informacje nieudostępnione

Przejrzysta Polska

Punkty adresowe

Rejestry

Programy zdrowotne

Informacje o zgromadzeniach

Informacje o wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów

 NGO

Akty prawne

Konsultacje

Konkursy

1%

Spotkania z organizacjami

Otwarte konkursy ofert

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji

Inicjatywa lokalna

 Serwis

Wyszukiwarka

Redakcja biuletynu

Instrukcja obsługi

Rejestr zmian

  Jednostki organizacyjne

  1. Gminne jednostki organizacyjne pozostające w strukturze organizacyjnej Miasta stanowią część majątku Miasta, wyodrębnioną finansowo i służą zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej. Tworzenie, likwidacja i reorganizacja tych jednostek oraz ich wyposażenie w majątek następuje na podstawie uchwały Rady.
  2. Statuty jednostek organizacyjnych uchwala Rada Miasta.
  3. Kierownicy jednostek wskazanych w niniejszym paragrafie działają jednoosobowo, na podstawie pełnomocnictwa do zarządzania mieniem tych jednostek, udzielonego im przez Prezydenta. Czynności przekraczające zakres wynikający z treści statutu jednostki wymagają każdorazowo odrębnego pełnomocnictwa.
Dodanie; Data: 2003-06-27 15:08:51; Informację wytworzył: Kośmicka Magdalena; Wprowadził: Nowak Małgorzata

www.otwock.pl