Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta Otwocka
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Ogłoszenia, informacje  / Poradnik interesanta  / Wydział Podatków i Opłat
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Wydział Podatków i Opłat Wydział Podatków i Opłat


Ustalenie / określenie / korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych; WPO-02


Wymagane wnioski

Wypełniona deklaracja na podatek od środków transportowych


Wymagane załączniki

W przypadku korekty zobowiązania należy dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyn korekty.


Opłaty

Wysokość stawek podatku od środków transportowych określona jest w Uchwale Rady Miasta Otwocka


Dokumenty do wglądu

Oryginały dokumentów


Jednostka odpowiedzialna

Wydział Podatków, Opłat i Windykacji (22 779 20 01, w. 182)
e-mail: wpo@otwock.pl ,
Pn. 800 -1800
Wt. - Pt.  800 -1600


Sposób załatwienia

 1. Przyjęcie dokumentów
 2. Wydanie decyzji


Termin załatwienia

 1. Bez zbędnej zwłoki.
 2. Do 1 miesiąca.
 3. Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.


Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.


Opłata za odwołanie

brak


Uwagi

 1. Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych, będących właścicielami środków transportowych. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.
 2. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty lub został ponownie dopuszczony do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.
 3. Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.
 4. W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.
 5. Podatnicy są obowiązani:
  1. składać w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzane na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
  2. odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zmianę miejsca zamieszkania lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności. (Na formularzu deklaracji na podatek od środków transportowych należy zaznaczyć, że jest to korekta deklaracji). Deklarację należy skorygować w terminie 14 dni od zaistnienia tych okoliczności).
 6. Podatek od środków transportowych płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.
 7. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:
  1. po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego: w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata; do dnia 15 września danego roku - II rata.
  2. po dniu 1 września, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.
 8. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku podatkowego, podatek ulega obniżeniu proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nie istniał obowiązek podatkowy.
 9. Podatek od środków transportowych uiszcza się bez wezwania.
 10. Zwolnienia z podatku od środków transportowych określa ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Rada Gminy może wprowadzić w drodze uchwały inne zwolnienia przedmiotowe.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1785 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. roku w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2025).
 4. Uchwała Nr LVI /438/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2018 roku (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2017 r. poz. 12113)


Pliki do pobrania

 • Deklaracja na podatek od środków transportowych (DT-1) ( do pobrania)

 • Załącznik do deklaracji DT-1 o posiadanych środkach transportowych (DT-1/A) ( do pobrania)
 • Uchwała Nr XVI /146/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2016 roku ( do pobrania)
 • Karta usług ( do pobrania )


data wytworzenia2006-02-28
data udostępnienia2006-02-28
sporządzone przezMądry Agnieszka
opublikowane przezMałgorzataM Nowak
ilość odwiedzin177
rejestr zmianzobacz »
Miasto Otwock, Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, tel.: 22 779-20-01, fax: 22 779-42-25, umotwock@otwock.pl, www.otwock.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@