Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta Otwocka
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Ogłoszenia, informacje  / Poradnik interesanta  / Wydział Podatków i Opłat
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Wydział Podatków i Opłat Wydział Podatków i Opłat


Ustalenie / określenie / korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych; WPO-01


Wymagane wnioski

 1. Akt notarialny (np. umowa kupna sprzedaży nieruchomości lub inny tytuł prawny).
 2. Dokument potwierdzający posiadanie nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
 3. Osoby prawne - wypełniona deklaracja na podatek od nieruchomości.
 4. Osoby fizyczne - wypełniona informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych.


Wymagane załączniki

W przypadku korekty zobowiązania należy dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyn korekty


Opłaty

Wysokość stawek podatku od nieruchomości określona jest w Uchwale Rady Miasta Otwocka


Dokumenty do wglądu

Oryginały dokumentów


Jednostka odpowiedzialna

Wydział Podatków, Opłat i Windykacji (22 779 20 01 w. 131, 182,192)
e-mail: wpo@otwock.pl ,
Pn. 800 -1800
Wt. - Pt.  800 -1600


Sposób załatwienia

 1. Przyjęcie dokumentów
 2. Wydanie decyzji


Termin załatwienia

 1. Bez zbędnej zwłoki.
 2. Do 1 miesiąca.
 3. Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.


Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.


Uwagi

 1. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają nieruchomości lub obiekty budowlane:
  1. grunty,
   b. budynki lub ich części,
   c. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 2. Podstawę opodatkowania stanowi:
  - dla gruntów - powierzchnia
  - dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa,
  - dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.
 3. Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50 %, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się.
 4. Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, będące:
  1. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych
  2. posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych
  3. użytkownikami wieczystymi gruntów
  4. posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie: wynika z umowy lub innego tytułu prawnego lub jest bez tytułu prawnego.
 5. Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku przed ich ostatecznym wykończeniem.
 6. Osoby fizyczne, są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśniecie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia określonego w pkt. 9).
 7. Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych ustalany jest w drodze decyzji administracyjnej i płatny jest w ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
 8. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek płatny jest jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
 9. Nie wszczyna się postępowania, a postępowania wszczęte umarza, jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe Dz. U. z 2017 r. poz. 1481). Obecnie jest to kwota 7,80 zł.
 10. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe obowiązane są:
  1. składać w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru. a jeżeli obowiązek powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
  2. wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.
 11. Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie. (Na formularzu deklaracji na podatek od nieruchomości lub informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych należy zaznaczyć, że jest to korekta). Deklaracje należy skorygować w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.
 12. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.
 13. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
 14. Zwolnienia z podatku od nieruchomości określa ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Rada Miasta może wprowadzić w drodze uchwały inne zwolnienia przedmiotowe.
 15. Ulgi i zwolnienia podatkowe w zakresie podatków i opłat lokalnych przyznane kościołom i związkom wyznaniowym regulują odrębne ustawy.
 16. Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1785 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.).
 3. Uchwała Nr LVI/436/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2018 roku (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2017 r. poz. 12111).


Pliki do pobraniadata wytworzenia2006-02-01
data udostępnienia2006-02-01
sporządzone przezMądry Agnieszka
opublikowane przezMałgorzataM Nowak
ilość odwiedzin257
rejestr zmianzobacz »
Miasto Otwock, Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, tel.: 22 779-20-01, fax: 22 779-42-25, umotwock@otwock.pl, www.otwock.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@